Tar doktorgrad innen rehabilitering: Fysioterapeut Marit Nilsen Skinnes forsker på hvordan rehabilitering påvirker arbeidsevne og - deltakelse.

Forsker bredt på rehabilitering

I et pågående forskningsprosjekt undersøker Mari Nilsen Skinnes (31) om rehabilitering påvirker arbeidsdeltakelse, og hvilke faktorer som får betydning for arbeidsevne etter rehabilitering: – Så vidt jeg vet, er det få studier som forsker så bredt på rehabilitering.

Publisert Sist oppdatert

Nilsen Skinnes er utdannet fysioterapeut med mastergrad i interdisiplinær helseforskning fra Universitet i Oslo (nå tverrfaglig helseforskning journ. anm.). Hun har selv klinisk erfaring fra rehabilitering som fysioterapeut ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter.

– Jeg har vært nysgjerrig på om rehabilitering bidrar til at folk kommer tilbake i arbeid. Det tror jeg mange fysioterapeuter som jobber innenfor rehabilitering lurer på.

Mangler kunnskap

Nilsen Skinnes er ansatt i en ph.d.-stilling ved Diakonhjemmet. Her skal hun forske på sammenhengen mellom rehabilitering og arbeid gjennom sitt doktorgradsarbeid. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Hun tar utgangspunkt i allerede innsamlede data fra den store multisenterstudien RehabNytte, som undersøker rehabilitering som generelt tiltak.

Fysioterapeut Mari Nilsen Skinnes håper forskningsprosjektet RehabNytte kan bidra til å tette kunnskapshull om rehabilitering som generelt tiltak.

– Det finnes en del tidligere forskning som har undersøkt effekten av spesifikke tiltak innen spesifikke diagnoser, men vi mangler kunnskap, både i Norge og internasjonalt, om effekten av rehabiliteringstilbud som overordnet tiltak. Vi håper studien vil bidra til å tette kunnskapshullet.

Favner bredt

Forskningsprosjektet baserer seg på data innsamlet fra pasienter som var til rehabilitering mellom 2019 til 2021. Rett i underkant av 4000 deltakere ble inkludert og fulgt opp over en periode på ett år. Innsamling av data foregikk gjennom et samarbeid med 17 private rehabiliteringssentre i spesialisthelsetjenesten i Norge.

– Studien favner kjempebredt. Alle over 18 år som er sendt til rehabilitering har fått tilbud om å delta, uavhengig av diagnose og problemstilling. Siden jeg undersøker arbeidsdeltakelse og -evne spesifikt i mitt prosjekt, har jeg utelatt dem som ikke lenger er i arbeidsfør alder.

I datainnsamlingsperioden gjennomførte deltakerne rehabiliteringsprogram i tråd med tilbudet de hadde mottatt, og det ble ikke utført noen ekstraordinære intervensjoner i forbindelse med prosjektet. Under bearbeiding av data blir det, ifølge Nilsen Skinnes, foreløpig ikke skilt mellom arbeidsrettet rehabilitering og ordinær rehabilitering eller dagtilbud, vekselsopphold og langtidsopphold. Det er dermed variasjon i rehabiliteringen deltakerne i studien har mottatt, både når det kommer til varighet og behandlingsfokus.

– Hvorfor har dere valgt å definere rehabilitering så bredt i studien?

– Fordelen er at det kan gi oss muligheten til å si noe om hvordan rehabiliteringstilbudet i Norge, som det blir gitt per i dag fungerer, med tanke på arbeidsdeltakelse.

Undersøker arbeidsdeltakelse og -evne etter rehabilitering

I prosjektet ønsker Nilsen Skinnes å undersøke om rehabilitering påvirker arbeidsdeltakelse - og hvilke faktorer som får betydning for arbeidsevne etter opphold.

Hun jobber ut fra tre problemstillinger.

– Den siste tiden har jeg jobbet med å undersøke hvilke faktorer som får betydning for selvopplevd arbeidsevne etter rehabilitering. Dette innebærer å kartlegge faktorer som smerteopplevelse og andre aspekter ved sykdomsbildet, i tillegg til faktorer som kjønn og alder.

Deltakerne ble bedt om å vurdere sin egen arbeidsevne på en skala fra null til ti.

- Det mest interessante spørsmålet er om det finnes noen faktorer av betydning for selvopplevd arbeidsevne som påvirkes under rehabilitering. Svaret på dette kan gi en forståelse av hva det er lurt å fokusere på i rehabiliteringen.

En annen problemstilling dreier seg om hvorvidt rehabiliteringsforløpet påvirker deltakelse i arbeid. Her har Nilsen Skinnes innhentet data fra NAV og sammenligner deltakerne med en matchet kontrollgruppe som ikke har mottatt rehabilitering. Ut fra disse dataene skal hun kartlegge om arbeidsdeltakelse endrer seg fra ett år før rehabilitering til ett år etter.

Nilsen Skinnes mener forskning på deltakelse i arbeid er et viktig forskningsområde, som er av både pasientens og samfunnets interesse.

- Vi vet at arbeidsdeltakelse har stor betydning for den enkelte pasient, og en viktig målsetting for mange i rehabilitering. Vi vet også at arbeid i seg selv kan ha positive helseutfall for den enkelte. Og selv om vi ikke ser på tall og penger i dette prosjektet, vet man at økt deltakelse i arbeid - at flere er i jobb kontra å motta ytelser, har en klar samfunnsøkonomisk gevinst.

I en siste problemstilling skal Nilsen Skinnes se på hvorvidt Covid-19 infeksjon under rehabiliteringsløpet fikk noen innvirkning på arbeidsdeltakelse eller -evne hos deltakerne.

- Av de inkluderte var det rundt 800 deltakere som rakk å bli ferdig med datainnsamlingen før Koronapandemien brøt ut. Det blir spennende å se om pandemien kan ha hatt en innvirkning for utfallet, for dem som ikke slapp unna.

"Rehabilitering er individuelt"

Nilsen Skinnes forklarer at datainnsamlingen og vurderingen av funnene i prosjektet er basert på at Norge har gode systemer for å samle informasjon om arbeidsdeltakelse og tilby ytelser ved redusert arbeidsevne.

– Overføringsverdien er nok størst til land som har lignende velferdssystem som Norge.

– Hva opplever du som utfordrende ved å forske på sammenhengen mellom rehabilitering og arbeidsevne? Hva er begrensningene?

– Når man forsker slik som jeg gjør nå, får man en statistisk verdi. Men det finnes så store individuelle variasjoner i rehabiliteringsbehov. Ingen pasienter er like. Derfor er det ikke sikkert at forskningen passer helt spesifikt inn på den enkelte pasient man har foran seg. For å kunne si noe mer om dette, vil vi se på enkelte undergrupper, forklarer hun.

- Prosjektet fokuserer heller ikke på hvilke elementer ved rehabilitering som fungerer – bare om det fungerer. Prosjektet har ikke fokus på hva rehabilitering egentlig innebærer og er.

Nilsen Skinnes mener likevel forskningsresultatene kan ha nytteverdi for fysioterapeuter som jobber innen rehabilitering.

- Jeg tror det er fint å være klar over sammenhenger og å kjenne til forskningen på området for å gi best mulig rehabilitering og informasjon til pasienter, pårørende, arbeidsplass og andre samarbeidspartnere.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.


Powered by Labrador CMS