Pusteøvelser kan ha noe effekt på gangdistanse hos personer med KOLS

Fysioterapeuten 11/2012

Giske, L. og Dahm, K.T., Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. 

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Trening av pusteteknikk kan øke gangdistansen målt på 6 minutters gangtest hos personer med KOLS. Effekten på pustebesvær (dyspné) og helserelatert livskvalitet varierte mellom studiene. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane Library.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en lungesykdom karakterisert av luftstrømsobstruksjon, tap av elastiske fibre i lungevevet og skade på alveolene. Lungenes evne til å trekke seg sammen reduseres, og dette resulterer ofte i endret respirasjonsmønster. Det vanligste mønsteret er såkalt overfladisk pust med økt tretthet i inspiratorisk hjelpemuskulatur (aksessorisk muskulatur). Pusteøvelser, det vil si alle pusteteknikker som tar sikte på å endre pustemønsteret, er en viktig del av behandlingen. Hensikten med øvelsene er å endre respiratorisk muskelrekruttering for å redusere dyspné, minske oppblåsthet (hyperinflasjon) og bedre prestasjonsevnen til de respiratoriske musklene.  

Tiltak i Norge

Pasienter med KOLS har mulighet for å delta i treningsgrupper, men i hvilken grad det fokuseres på direkte trening av pusteteknikk fremfor en mer generell trening, for eksempel aktiv trening av større eller mindre muskelgrupper, er uvisst.  

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av pusteøvelser gitt til personer med alvorlig affeksjon av sykdommen KOLS med en gjennomsnittlig FEV1 på 30 til 51 % av forventet. Varighet av behandling var fra 4 til 15 uker. Personer som fikk pusteøvelser, eller pusteøvelser gitt i tillegg til annen behandling, ble sammenlignet med personer som ikke fikk pusteøvelser eller fikk annen behandling. Pusteøvelser var yoga pranayama pusteteknikk, leppebremse (utpust mot delvis spissede / lukkede lepper), respiratorisk biofeedback trening eller diafragmapust. I ”annen behandling” inngikk blant annet aktiv ekspiratorisk- og inspiratorisk muskeltrening og generell fysisk trening. Effekten på dyspné, arbeidskapasitet (gangdistanse og generell utholdenhet) og helserelatert livskvalitet ble målt. Studiene viste at:

  • Pusteøvelser øker muligens evnen til å gå lenger på 6 minutters gangtest sammenliknet med ingen pusteøvelser ++00
  • Pusteøvelser eller pusteøvelser gitt i tillegg til annen behandling har muligens ingen effekt på generell utholdenhet sammenliknet med annen behandling ++00. Kun to studier   inngikk i sammenlikningene
  • Effekten av pusteøvelser på dyspné og helserelatert livskvalitet varierer

Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være lav fordi det var usikkerhet rundt randomiseringsmetoden, blinding og om ”intention to treat” analyser ble gjort. Det inngikk også få deltakere i de fleste sammenlikningene.

Mer om den systematiske oversikten

Seksten randomiserte kontrollerte studier er inkludert i oversikten med totalt 1233 deltakere fra forskjellige land. Resultatene fra 4 studier med 164 deltakere viste at gruppene som fikk pusteøvelser signifikant økte antall meter gått på 6 minutter (gjennomsnittlig 35-50 meter lengre, 95 % konfidensintervall fra 4 til 65 meter) sammenliknet med gruppene som ikke fikk pusteøvelser. Det var ingen entydig dokumentasjon for at pusteøvelser eller pusteøvelser gitt i tillegg til annen behandling hadde en effekt på dyspné og helserelatert livskvalitet sammenliknet med ingen pusteøvelser eller annen behandling.

Kilde

Holland AE, Hill CJ, Jones AY, McDonald CF. Breathing exercises for chronic obstructive pulmonary disease.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008250.pub2/pdf 

Powered by Labrador CMS