F.v. Marianne Hauger (fra NFFs sekretariat), Tobba Therkildsen Sudmann, Truels Harald Skarbø Lone, Nina Øye og leder Jorunn Louise Grong. Ikke til stede da bildet ble tatt: Terje Ringen Grundstad og vara Stine Kvammen Bjørlykhaug.

Rådet for fysioterapietikk i NFF: – Markedsføring kan by på etiske utfordringer

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt råd for fysioterapietikk er godt i gang med sitt arbeid etter Hovedlandsmøtet 2022.

Publisert

Jorunn Louise Grong er navnet på lederen for NFFs Rådet for fysioterapietikk fra 1. januar i år. Det ble valgt inn flere nye navn under NFFs hovedlandsmøte i høst. Sammen med enkelte erfarne stemmer, skal de behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Vi møtte Jorunn Louise Grong etter ett av rådets møter i NFFs lokaler i Kirkegata i Oslo.

– Hvilke medlemmer er nye i rådet etter landsmøtet i høst?

– Vi har fått inn Truels Harald Skarbø Lone, Terje Ringen Grundstad og meg selv. Varamedlem er også ny og heter Stine Kvammen Bjørlykhaug, forteller Grong.

– Jeg er veldig glad for at Nina Øye og Tobba Therkildsen Sudmann tok gjenvalg og er med videre fra forrige periode. Dette betyr at noen ivaretar kontinuiteten når det er tre (fire) nye medlemmer – og lederen også er ny, fortsetter hun.

– I tillegg har vi vært så heldige å få med Marianne Hauger fra sekretariatet (NFFs sekretariat, red.anm.), som er jurist i arbeidslivsseksjonen, som sekretær. Hun er også ny i denne sammenhengen, men er uvurderlig fordi hun blant annet har den viktige kunnskapen om grenseoppgangen mellom etikk og jus

– Hvor mange møter/ samlinger har dere hatt siden sist hovedlandsmøte?

– Hittil har vi hatt to møter – et Teamsmøte og et fysisk møte i Kirkegata i Oslo. I tillegg har vi tidvis utstrakt kommunikasjon på e-post. NFFs økonomiske situasjon tillater ikke så mange fysiske møter dessverre, vi tar sikte på å få til to i året. De andre møtene blir digitale. Vi har planlagt i alt fire møter i år, men tar ad hoc møter hvis vi får saker som haster og bør behandles før neste planlagte møte, sier Grong.

– Hva er formålet til rådet du nå leder?

– Rådet for fysioterapietikk behandler spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Vi skal jobbe for at NFFs yrkesetiske retningslinjer er kjent for medlemmene i organisasjonen og arbeider for å synliggjøre etiske problemstillinger for medlemmene. Vi behandler og uttaler oss også i saker som omhandler NFFs yrkesetiske retningslinjer.

– Hvilke saker behandler dere?

– Vi har ikke hatt så mange henvendelser siden januar, da det nye styret først trådte sammen - og fram til nå. De sakene vi har fått handler i stor grad om markedsføring av fysioterapitjenester. Vi har også hatt et par henvendelser knyttet til autorisasjon, forteller Grong.

– Hva er nytt i 2023 – sammenlignet med tidligere år? Er det noe fysioterapeuter – etter ditt syn - bør være spesielt oppmerksomme på i tiden vi er inne i?

– Tja, det er ikke så lett å svare på, i og med at vi ikke har hatt så mange henvendelser ennå. Tendensen er nok fremdeles at fysioterapeuters markedsføring av tjenester kan være kilde til etiske betenkninger, sier den nye rådslederen, før hun fortsetter:

– Vi ser også en økende tendens til at fysioterapeuter går sammen med yrkesgrupper som ikke krever autorisasjon – og som tilbyr det som ansees som alternative helsetjenester – i felles klinikker. Dette er på mange måter forståelig. Det er dyrt å drive privat, og det er fint å dele utgifter og lokaler med andre, men det kan være problematisk i og med at det da kan oppleves som at fysioterapeutene «legitimerer» alternative behandlingsformer. Jeg tror nok at dette, sammen med markedsføring – og at noen fysioterapeuter også bruker alternative behandlingsformer i sin praksis, fremdeles vil representere størstedelen av henvendelsene til Rådet for fysioterapietikk.

– Generelt vil jeg si at det ser ut som om fysioterapeuter, i det store og hele, forholder seg til de yrkesetiske retningslinjene, men at det er viktig at brudd på retningslinjene meldes til Rådet slik at vi får satt søkelyset på det, de gangene man er i tvil om retningslinjene overholdes.

– Hvordan kan man melde inn saker til behandling hos dere? Og hvem kan melde inn saker?

– Alle, altså pasienter/publikum, annet helsepersonell, eller andre fysioterapeuter/kolleger, kan melde inn saker til Rådet for fysioterapietikk. Enten via e-post til rådets medlemmer – eller til leder i rådet: leder.etisk.utvalg@fysio.no. Vanlig post kan også brukes, den sendes til Norsk Fysioterapeutforbund v. sekretær for Rådet for fysioterapietikk, Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo. Dette er nok å foretrekke i taushetsbelagte saker hvor man samtidig sender inn personopplysninger.

– Og helt til slutt - hva kan dere gjøre med sakene?

– Rådet behandler alle saker vi får inn såfremt fysioterapeuten saken gjelder er medlem i NFF. Innsender vil alltid få svar på henvendelsen. I saker som gjelder klage på et NFF- medlem, vil Rådet, dersom saken tilsier det, kunne gi fysioterapeuten kritikk, oversende saken til medlemmets arbeidsgiver eller sende saken videre til statsforvalteren i det aktuelle fylket, alt etter alvorlighetsgrad, avslutter den nye etikk-lederen i NFF.

Powered by Labrador CMS