Fagfellevurdert

Tverrfaglig døgnrehabilitering i spesialisthelsetjenesten og bedring i motorisk og kognitiv funksjon hos pasienter med hjerneslag – en prospektiv kohortstudie

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 5/2020. 

Kathrine Engen, MSc. fysioterapeut, spesialist innen nevrologisk fysioterapi (MNFF). Kathrine.engen@helse-nordtrondelag.no

Therese Brovold, ph.d., førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storby-universitetet.

Helene Lundgaard Søberg, ph.d., professor, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet. Seniorforsker ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus.

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 03.mars 2020. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (2013/2247) og Norsk senter for forskningsdata (37859). Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter. 

Merknad: Delt sisteforfatterskap mellom Brovold og Lundgaard Søberg. 

Sammendrag

Hensikt: Rehabilitering etter hjerneslag er viktig for økt selvstendighet og mestring av hverdagen. Hensikten med studien var å evaluere graden av selvstendighet i daglige aktiviteter hos pasienter med hjerneslag etter spesialisert tverrfaglig primærrehabilitering i sykehus, samt undersøke hvilke faktorer som hadde størst betydning for funksjonsendringene ved utreise.

Design/Metode: Prospektiv kohortstudie med Functional Independence Measure (FIM) som utfallsmål ved innkomst og utreise.

Materialet: Alle pasientene lagt inn til rehabilitering etter hjerneslag ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, i perioden 2010-2014 med funksjonsskår ved innkomst og utreise, ble inkludert.

Resultater: Studien inkluderte 213 pasienter, 79 (37 %) kvinner og 134 (63 %) menn med gjennomsnittsalder på 69 år. Resultatene viste signifikante og kliniske bedringer i grad av selvstendighet i motoriske- og kognitive FIM-aktiviteter fra innkomst til utreise (p<0.001) og 60 % returnerte hjem til egen bolig etter rehabiliteringsoppholdet. Median oppholdstid var 23 liggedøgn. Endringen i funksjonsnivå hadde størst sammenheng med motorisk funksjon ved innkomst og lengden på oppholdet. 

Konklusjon: Tverrfaglig døgnrehabilitering ved dette sykehuset førte til større selvstendighet i motoriske og kognitive aktiviteter hos pasienter med omfattende funksjonsutfall etter hjerneslag. Systematisk kartlegging av funksjon fra pågående praksis er nyttig for å videreutvikle dagens rehabiliteringstilbud, men RCT-studier er nødvendig for å undersøke effekten av rehabiliteringen.   

Nøkkelord: Tverrfaglig rehabilitering, hjerneslag, Functional Independence Measure. 

Abstract

Improvements in Motor and Cognitive Function after Interdisciplinary Inpatient Stroke rehabilitation in a Norwegian hospital – a prospective cohort study

Background and aim: Stroke rehabilitation is important for increased independence and coping with everyday life. The purpose of the study was to evaluate the degree of independence in daily function of stroke patients following specialized interdisciplinary inpatient rehabilitation, and to identify important factors for the functional changes at discharge.

Design: Prospective cohort study with Functional Independence Measure (FIM) as outcome measure at admission and discharge.

Methods: All stroke patients admitted to rehabilitation at Levanger Hospital, Norway, and who had a FIM score at admission and discharge, in the period 2010-2014, were included. 

Results: Two hundred and thirteen patients were included, 79 women and 134 men with mean age 69 years. After rehabilitation, the participants had improved significantly and clinically in the degree of independence in motor and cognitive FIM activities from admission to discharge (p <0.001) and 60 % returned directly to their home after the rehabilitation. Median length of stay was 23 days. FIM Motor subscore at admission and length of stay, were the strongest predictors of functional change at discharge. 

Conclusion: Interdisciplinary inpatient rehabilitation led to greater independence in motor and cognitive activities in patients with extensive functional impairment after stroke. Systematic assessment of function from ongoing practice is useful for further developing rehabilitation services but high quality RCT studies are needed to investigate the effect of the rehabilitation. 

Keywords: interdiciplinary, rehabilitation, stroke, Functional Independence Measure.

Read the full-text article in Fysioterapeuten e-blad (Open Access)

Powered by Labrador CMS