Fedme i rike og fattige land

I rike land er fedme mer vanlig blant de med lav utdanning. I fattige land er det derimot mer vanlig blant de med høy utdanning.

Publisert

Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FFI). Resultatene bekrefter tidligere forskning, skriver ffi.no. Studien var et samarbeid mellom forskere ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Columbia University.

BNP og utdanning

Tidligere studier har vist at antall mennesker med fedme øker med bruttonasjonalprodukt (BNP). Tidligere forskning har også indikert at utdanningsnivå kan være viktig.

Målet med denne nye studien var å studere antakelsen om at fedme henger sammen med BNP og utdanning, og å inkludere data fra flere ulike land. Forskerne inkluderte data fra 70 land. Tidligere har det vært mest fokus på lav – og mellomkostland. I denne studien ble også mange høykostnadsland inkludert.

Resultatene støtter at det er en sammenheng mellom fedme, utdanning og BNP. Når BNP stiger så observerer man også økt fedme blant de med lav utdanning, og denne økningen er signifikant. Men det er ingen signifikant økning blant de med høy utdanning.

Kjønnsforskjeller

Funnene var mer markante for kvinner. Studien har ikke testet om forskjellene mellom kjønnene er signifikante, så det er vanskelig å si noe sikkert om årsaker. Men det kan være at kvinner og menn ofte har ulik utdanning og yrker, og at de møter ulike normer og idealer fra samfunnet, skriver FFI.

Studien har imidlertid ikke sett på årsakssammenhenger. Forskerne kan derfor ikke fastslå, for eksempel, om det er utdanning og BNP som påvirker fedme eller motsatt. De kan heller ikke utelukke at resultatene er forårsaket av andre faktorer som ikke er inkludert. Et annet forbehold ved studien er at det er brukt selvrapportert høyde og vekt, noe som ikke er optimalt, påpeker FFI.

Referanse

Kinge JM, Strand BH, Vollset SE and Skirbekk V (2015) Educational inequalities in obesity and gross domestic product: evidence from 70 countries. J Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech-2014-205353

Powered by Labrador CMS