Illustrasjonsfoto.

Den vonde ventetiden

Ski og Lørenskog kommuner ønsket begge å få bedre oversikt over ventelisteproblematikken hos sine avtalefysioterapeuter. Resultatet ble prosjektet «Vondt å vente», gjennomført i samarbeid med Fysioprim.

Publisert Sist oppdatert

Lange ventelister hos avtalefysioterapeutene var fellesnevneren for de to kommunene. Avdelingsleder Vibecke Tvedt Gustavsen i Ski kommune håper at prosjektet kan gi kommunen nyttig informasjon om hvordan prioriteringsnøkkelen brukes, om den er et nyttig verktøy, hvem som står på venteliste og hvor lenge.

– Det er nødvendig for oss å vite mer om dette for å vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk for å bedre situasjonen, sier Gustavsen.

I Lørenskog kommune erfarte virksomhetsleder Ellinor Ørnes at de årlige rapporteringene fra instituttene, gjennom møter og årsmeldinger, ikke ga tilstrekkelig kunnskap med tanke på tiltak for å redusere ventelistene, bedre tilgjengeligheten til fysioterapitjenester og sikre en rettferdig fordeling av ressursene. 

Sammen med Fysioprims leder, Nina K. Vøllestad, har Gustavsen og Ørnes utgjort styringsgruppen for prosjektet. I tillegg har avtalefysioterapeutene Gro Askland Øyehaug i Ski kommune og Aina Kristin Haugen i Lørenskog vært hospitanter hos Fysioprim.

Bekrefter tidligere antakelser

Resultatene fra prosjektet ble presentert for de deltakende instituttene i slutten av mai.

– Så langt kan vi si at funnene i rapporten bekrefter tidligere antakelser om ventelisteproblematikken. De gir også et tydeligere bilde av utfordringene, sier Ørnes, og legger til at rapporten vil bli gjenstand for drøfting.

– Prosjektet gir oss en god og grundig oversikt over hvem som står på venteliste, og hvilke grupper som blir prioritert på de ulike nivåene. Det kommer tydelig frem at tidsfristen på de forskjellige nivåene ofte er vanskelig å overholde, og at ventetiden øker jo lavere prioritet man har, legger Gustavsen til.

Resultatene fra Ski viser også at det er lenger ventetid for psykomotorisk fysioterapi enn hos andre fysioterapeuter.

Vurderer tiltak

I Lørenskog er det forventninger på både administrativt og politisk nivå om tiltak som kan redusere ventetiden hos avtalefysioterapeuter som følge av prosjektet.

– Det har vært behov for bedre kunnskap om ventelistene, og et behov for å fremskaffe bedre styringsdata med tanke på iverksetting av tiltak for å øke tilgjengeligheten på fysioterapitjenester. Dette prosjektet er et ledd i framdriften i dette arbeidet, forklarer Ørnes.

Prosjektrapporten blir et viktig dokument også i Ski kommune.

– Rapporten kommer med flere gode forslag til tiltak som vi vil se nærmere på. Videre kommer det frem gode refleksjoner og nyttige betraktninger som vi tar med oss i det videre arbeidet med å forbedre ventelistesituasjonen, sier Gustavsen.

Prioriterer likt

Man har ikke gått spesifikt inn og sammenliknet prioriteringer gjort av avtalefysioterapeuter og kommunalt ansatte fysioterapeuter, men før prosjektstart ble det utviklet en egen prioriteringsnøkkel for avtaleterapeutene.

– Vi ser at avtaleterapeutene prioriterer i samsvar med kommunens anbefalte prioriteringsnøkler, sier Ørnes.

I Ski kommune har et psykomotorisk institutt utviklet en egen prioriteringsnøkkel.

– Nøkkelen for gruppen med i hovedsak somatiske plager var ikke godt nok egnet for deres pasientgruppe. Det er ikke nevneverdige forskjeller når det gjelder den prosentvise fordelingen i prioriteringsnivåene én til fire mellom avtalefysioterapeuter og ansatte fysioterapeuter. Begge har hovedtyngden av pasienter som prioriteres under første og annen prioritet. Når det gjelder deltagelse i grupper, er den prosentvise andelen også ganske lik, forteller Gustavsen.

Grei rekrutteringsprosess

Det er ikke alltid like lett å gå i seg selv om sin egen praksis, men i både Ski og Lørenskog gikk rekrutteringen av institutter til prosjektet greit, ifølge de to lederne. Til sammen seks institutter med 27 avtalefysioterapeuter har deltatt.

– Fire institutter ble invitert til å delta i prosjektet, og det var instituttene med lengst ventelister. Av disse var tre positive til å delta. Det ble holdt et informasjonsmøte i forkant av prosjektet, der det ble gitt grundig informasjon om hensikt, varighet og deltagelse. I tillegg var hospitanten i Fysioprim tilgjengelig for ytterligere informasjon, utdyping og avklaring frem mot oppstart av prosjektet, sier Gustavsen.

Hun forteller videre at ledelsen i kommunen har vært positiv til prosjektet, og at de er godt fornøyd med oppslutningen, deltakelsen og bidragene fra avtalefysioterapeutene.

Også i Lørenskog gikk det greit å få med institutter.
– Ventelisteproblematikken har vært en stor utfordring for avtalefysioterapeutene, og noe de selv har ønsket å se nærmere på, sier Ørnes.

Forskrift og diagnoseliste

1. januar i år trådte ordningen med direkte tilgang til fysioterapeut i kraft. Kommunene har også fått en ny forskrift som skal gi bedre styring og kontroll med avtalefysioterapeutene. I tillegg er diagnoselisten fjernet, og fra flere hold rapporteres det om at ventelistene så å si er borte. Disse forutsetningene var ikke med da Ski og Lørenskog gjennomførte prosjektet. Det åpenbare spørsmålet er om de vil ta en ny runde for å justere funnene?

– Vi vil fortsatt ha fokus på ventelistene fremover. Parallelt med prosjektet «Vondt å vente», har Ski kommune startet et prosjekt om vurderingstimer. Det foregår på to av instituttene med lengst ventelister. Her har vi fokus på tettere samarbeid og dialog med instituttene i form av jevnlige møter der vi tar opp status og får oversikt over utfordringer. Resultatene så langt er at ventelistene reduseres, og at de nå er på et håndterbart nivå, forteller Gustavsen.

På et tredje institutt, som også hadde lange ventelister, ble det øremerket en viss prosentdel til akutt- og vurderingstimer ved siste tildeling i Ski.
– Dette instituttet har ikke ventelister i dag, og vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra avtalefysioterapeutene om økt trykk av pasienter som følge av direkte tilgang, utdyper Gustavsen.

Også i Lørenskog er man spent på hvordan disse endringene vil slå ut i tjenesten.
– Foreløpig kjenner vi ikke konsekvensene for ventelisteproblematikken etter innføringen av direkte tilgang, men dette er noe vi må se på i tiden som kommer, sier Ørnes.

Godt samarbeid

De kommunale lederne setter stor pris på samarbeidet med Fysioprim.
– Vi har vært med siden oppstarten i 2013, og har hatt godt utbytte av hospitantstillingen. Det har blant annet resultert i opprettelse av artroseskolen i Ski, nå AktivA, sier Gustavsen.

I tillegg har Ski hatt et samarbeidsprosjekt mellom avtalefysioterapeut og ansatt fysioterapeut knyttet opp mot ungdom og stressrelaterte plager, og fysioterapi i skolehelsetjenesten.

– I forbindelse med «Vondt å vente» har vi hatt jevn og god dialog, og møttes ved behov. Det har vært veldig utbytterikt å ha en hospitant som kan utføre denne typen oppgaver med støtte fra forskningsmiljøet. Det har også vært nyttig å samarbeide med Lørenskog, siden kommunene er ganske like og utfordringsbildet det samme, påpeker Gustavsen.

Powered by Labrador CMS