Morten Stordalen er helsepolitisk talsperson i Frp.
Morten Stordalen er helsepolitisk talsperson i Frp.

FrP før valget

Mer til kommunene - fordi det er der folk bor

Fremskrittspartiet vil styrke kommuneøkonomien blant annet for å sikre bedre rehabilitering.

Publisert

FrP vil: øke rehabiliteringskapasiteten, likestille offentlige og private tilbydere, satse på forebygging og tidlig innsats. Behandlende lege pålegges å informere om muligheten for rehabilitering ved egnede sentre

Fra Fremskrittspartiets partiprogram 2021-2025

Del 1

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

De kommunale helsetjenestene er viktige i folks hverdag og vil bli enda viktigere i årene som kommer, blant annet for å møte veksten i antallet eldre i befolkningen. Flere av oss får livsstilssykdommer, flere får kroniske sykdommer og flere lever lenger. Kommunene er nødt til å ha kompetanse for å møte denne utviklingen. Vi trenger flere behandlingsplasser, og vi må utvikle helsestasjonene og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende. Kommuneøkonomien må ytterligere styrkes for å kunne sette inn hjelp til innbyggerne tidlig.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Fysioterapeutene har en meget viktig rolle i å forebygge, avdekke og behandle sykdommer og skader.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

FrP er positiv til å øremerke en større andel av de statlige overføringene til kommunene, men har ikke tatt stilling til om vi vil øremerke midler til forebygging.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

FrP ønsker å etablere helhetlige behandlingskjeder. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er at finansieringen kommer fra staten gjennom hele behandlingsforløpet, uansett om tilbudet gis av spesialisthelsetjenesten, kommunene eller andre aktører. Kommunene mangler i dag et helhetlig rehabiliteringstilbud. Vi vil derfor styrke det tverrfaglige samarbeidet samt samarbeidet mellom forvaltningsnivåene, slik at oppmerksom­heten rettes mot pasienten som et helt menneske.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

For å sikre større valgfrihet for pasienter med behov for fysioterapitjenester vil vi avvikle dagens ordning med fysioterapihjemler. Likestilling av offentlig godkjente fysioterapeuter vil gi større mangfold og bredde i tilbudet, samtidig som det bidrar til kortere ventetid for brukerne. Raskere tilgang til behandling vil forkorte lidelse og syk­domsforløp, hindre videre sykdomsutvikling og få pasientene raskere tilbake i arbeid.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

FrP mener innsatsstyrt finansiering (ISF) stimulerer til kostnadseffektiv pasientbehandling. Samtidig må de aktivitetsbaserte ordningene legge til rette for at de regionale helseforetakene kan innrette sine tjenestetilbud i tråd med ønskede prioriteringer og faglige behov. Vi ønsker å øke andelen innsatsstyrt finansiering til minimum 60 prosent, for det vil gi økonomiske incitamenter til økt pasientbehandling.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

FrP vil skrote dagens organisering av sykehustjenestene. Vi vil avskaffe de regionale helseforetakene som er et byråkratisk og fordyrende ledd, og fordele oppgavene mellom en nasjonal styringsenhet og de lokale helseforetakene. De lokale helseforetakene skal basere driften på behovet for helsetjenester i befolkningen og styringssignaler fra staten. FrP vil også ha en ny finansieringsmodell for sykehus, der store sykehusinvesteringer behandles av Stortinget og finansieres over statsbudsjettet på samme måte som andre statlige utbygninger. Bare slik kan unngå vi at sykehus må redusere byggeprosjekter og pasienttilbudet av sparehensyn.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

FrP har ikke stilling til om det offentlige skal overta fagforeningenes ansvar for spesialistordningene.

Powered by Labrador CMS