Vil styrke brukernes stilling

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre forskriften om habilitering og rehabilitering. Målet er å forsterke brukerperspektivet.

Publisert

Høringsnotatet ble publisert kort tid før valget, og høringsfristen er 9. november.  Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. Forskriften om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (§ 3), inneholder også en definisjon av habilitering og rehabilitering.

Kritikk på viktige punkter

I høringsnotatet skriver departementet at dagens definisjon er innarbeidet og godt kjent blant fagpersonell og brukere, men at den møter kritikk på noen sentrale punkter.

- Formålet med å endre definisjonen er først og fremst å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utforming av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet, og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp, skriver HOD.

Dagens forskrift og definisjon:

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.»

Endringsforslaget:

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og tjenesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.»

Powered by Labrador CMS