Færre symptomer blant langtidssykmeldte

Personer som er sykmeldt lenger enn ett år har færre medisinske og psykologiske symptomer sammenlignet med de som er sykmeldt kortere. 

Publisert Sist oppdatert

– Det virker som om de som har vært sykmeldt lenger har mindre symptomplager som angst, depresjon og utmattelse. Det er et overraskende funn, sier Henrik Børsting Jacobsen, psykolog og forsker ved Hysnes Helsefort og nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser ved St.Olavs hospital til Dagens Medisin. 

Hysnes Helsefort er et rehabiliteringssenter for sykmeldte som ønsker å komme tilbake i arbeid. Personer som er sykmeldt utover åtte uker med muskel- og skjelettplager eller lettere psykiske plager kan henvises til senteret.

Senteret er en del av St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Studien ble publisert i Scandinavian Jornal of Occupational Therapy i midten av oktober.

181 pasienter

181 pasienter ved Hysnes Helsefort deltok i studien ved å svare på spørreskjema idet de startet behandling i 2012.

Deltakerne i studien ble delt i to grupper, ettersom de hadde vært sykemeldt over eller under ett år. Funnene viser at begge gruppene har plager, men de som hadde vært syke lengst meldte om færre medisinske og psykologiske symptomer. 

– Studien er et øyeblikksbilde og har sine metodiske svakheter ved at det er en selektert gruppe som har svart, men funnene våre gir en indikasjon på noe som er veldig interessant, sier Jacobsen. 

Sykelønn

Årsaken til at forskerne valgte å skille mellom sykmeldte over og under ett år, er sykelønnsordningen; Hvis en person er sykmeldt inntil ett år, mottar vedkommende full sykelønn. Deretter overføres vedkommende til arbeidsavklaringspenger, der han/hun får utbetalt 66 prosent av den opprinnelige sykelønnen. 

Les mer i Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS