Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker en god og aktiv skikkethetsvurdering tidlig i studiet istedenfor vurdering for egnethet før opptak. Foto: Katrine Sele/HVL
Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker en god og aktiv skikkethetsvurdering tidlig i studiet istedenfor vurdering for egnethet før opptak. Foto: Katrine Sele/HVL

– Vanskelig å teste egnethet før opptak

Søkere til medisinstudiet i Oslo kan snart bli testet for egnethet før opptak. Men fysioterapeututdanningene har ikke planer om det samme.

Publisert

 – Testing av egnethet før opptak vil føre til et svært omfattende arbeid, og jeg er usikker på om vi vil få den ønskede gevinsten. Vi måtte også gjort dette for alle profesjonsutdanningene. Jeg tar heller til orde for god og aktiv skikkethetsvurdering tidlig i studiet, sier Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, der fysioterapiutdanningen ligger. Hun har tidligere vært skikkethetsansvarlig og har forsket på dette temaet. 

Samhandling og kommunikasjon

Enkelte kommende fysioterapeuter kan slite med samhandling, med å kommunisere bra med pasienter eller å gjøre gode vurderinger. Noen lever med rusproblemer eller midlertidige psykiske lidelser. Andre kan finne det vanskelig å omsette teori til praksis, og setter pasienten i fare.

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) mener det er feil at karakterer alene skal avgjøre hvem som blir framtidens leger. De ønsker å teste motivasjon, holdninger og ferdigheter også, skrev Dagens Medisin nylig. Universitetet ønsker å bruke en digital flervalgstest, uniTEST, hvor blant annet studentenes evne til kritisk tenking og mellommenneskelig forståelse testes. De har allerede testet den i en pilot.

Ingen testplaner

Fysioterapeuten har vært i kontakt med de fire studiestedene i Norge som tilbyr fysioterapeututdanning. Spørsmålet var om de også ønsker å teste egnethet før opptak.

– Vi har hatt uttalelsene fra UiO oppe til diskusjon i ledergruppen, men det er ingen ting som tyder på at det blir noen snarlige endringer hos oss, sier Jorunn Helbostad. Hun er leder for Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap som bestyrer fysioterapeututdanningen ved NTNU.

Ved Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet og OsloMet, får Fysioterapeuten opplyst at de ikke har diskutert en slik opptaksordning nå.

Mye bruk av skjønn

Naustdal ved HVL viser til Finland, der de har gjort slike vurderinger ved opptak til lærerutdanningene. Det samme gjør Politihøgskolen i Norge. Finnene oppgir at de fikk bedre egnede og motiverte kandidater, og at flere fullførte studiet.

 – Men uansett møter man utfordringer knyttet til å ha gode nok strukturerte pedagogiske metoder til å avdekke «egnetheten». Det ligger også mye bruk av skjønn i slikt arbeid. Hvordan skal vi sikre at det blir god nok kvalitet og at ikke noen blir utelukket på feil grunnlag? Jeg er redd det blir for tilfeldig, sier prodekanen.

Lederen på Institutt for fysioterapi ved OsloMet ser mange av de samme utfordringene.

– Det å vurdere egnethet på forhånd på en objektiv måte er en vanskelig vei å gå inn på. Det å gjøre dette på en valid måte som utviser rettferdighet for søkere, krever etter mitt syn en grundig diskusjon. Det viktigste vil kanskje være å skille ut de som ikke er egnet, heller enn å gradere egnethet, sier instituttleder Hege Bentzen.

Bør også intervjue søkerne

Naustdal mener at man i alle tilfeller måtte hatt korte intervjuer, det hadde ikke holdt med flervalgstesten som UiO ønsker å innføre. Det var i år 382 nye studieplasser innen fysioterapi, og nesten 2.200 søkere hadde fysioterapi som førstevalg. Den store mengden søkere ville ført til mange praktiske problemer, mener Naustdal. For å sikre at det hadde blitt lik vurdering, måtte man også hatt en nasjonal komité. Medisinstudiene har lavere kull, der er dette mer overkommelig, mener hun.

– Slike vurderinger er ikke noe man skal ta lett på, understreker Naustdal.

Prodekanen viser til dagens regler om at studiestedene underveis skal vurdere om studentene er skikket til yrket de utdanner seg til. Slike prosesser krever omfattende dokumentasjon.

– Det tar som regel et halvt til ett år før vi drar en konklusjon, sier hun.

Styrke tidlig vurdering

Også i Tromsø viser de til viktigheten av å vurdere skikkethet underveis i studiet. Anne-Grethe Naustdal ønsker heller at skikkethetsvurderingen av studenter som har påbegynt studiet, blir styrket og kommer tidlig i forløpet. Hennes forskning har vist at det er store forskjeller mellom studiestedene i hvordan vurdering av skikkethet følges opp. Enkelte steder har de knapt hatt en eneste slik sak på mange år.

– Det er viktig å fange opp slikt tidlig, slik at studenten eventuelt kan endre studium uten at det har så store konsekvenser. Det er også stor forskjell på det studenten kan snu på og lære seg opp i, og de tilfellene hvor personen rett og slett ikke egner seg, sier Naustdal.

Powered by Labrador CMS