Avtalefysioterapeut utenfor fagfeltet

En avtalefysioterapeut i Vestfold har havnet i hardt vær på grunn av omstridte behandlingsmetoder, mangelfull journalføring og feil takstbruk.

Publisert Sist oppdatert

Dette går frem av et brev fra Fylkesmannen i Vestfold til Statens Helsetilsyn. Her oversendes tilsynssaken mot fysioterapeuten, slik at helsetilsynet kan vurdere om det er grunnlag for en administrativ reaksjon.

ADMINISTRATIV REAKSJON

Lovbestemmelsene om administrative reaksjoner finnes i helsepersonelloven §§ 56 til 59a og §§ 63 og 64. Formålet med reaksjonene er å bidra til å beskytte nåværende og fremtidige pasienter ved å korrigere helsepersonellets yrkesutøvelse. Dette skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, samt tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell advarsel, tilbakekalle autorisasjon eller retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B eller begrense helsepersonellets autorisasjon. Forut for en slik reaksjon vil påklaget helsepersonell få anledning til å uttale seg. All dokumentasjon som Statens helsetilsyn legger til grunn, skal være kjent for det involverte personell, herunder for eksempel sakkyndige vurderinger.

Kilde: helsetilsynet.no

Bekymringsmelding og sliten lever

Fylkesmannen ble gjort oppmerksom på fysioterapeutens virksomhet i januar 2016. En overlege ved Sykehuset i Vestfold HF sendte bekymringsmelding vedrørende behandlingene en av fysioterapeutens pasienter skal ha fått. Både Helfo og kommunen fysioterapeuten har avtale med har også bidratt med dokumentasjon i saken.

Med bakgrunn i bekymringsmeldingen ba fylkesmannen fysioterapeuten om en uttalelse. Man var da spesielt interessert i de tilfellene terapeuten skal ha diagnostisert «en sliten lever», og behandlet denne med laser ved flere konsultasjoner. Levertilstanden skal også ha blitt behandlet med såkalt nevrologisk manipulasjon.

Fysioterapeuten skal i tillegg ha tilbudt analyse av blodprøve med lys, anbefalt magnesiumtilskudd og melkefri diett, og informert om at tannregulering er et stort problem for ungdommer da den påvirker balansepunktet i kroppen negativt.

Fylkesmannen ba om den aktuelle pasientjournalen og en redegjørelse for hvilke undersøkelser og behandlinger som var blitt gitt. Man ville også avdekke hvilken informasjon terapeuten hadde gitt pasienten eller dennes pårørende, og hvilke faglige retningslinjer som var lagt til grunn for behandlingen.

Etter at fysioterapeuten hadde uttalt seg ble saken oversendt til sakkyndig vurdering.

Journalrot

Den sakkyndige har konkludert med at det er vanskelig å vurdere behandlingen pasienten har fått, ettersom journalnotatene er mangelfulle. Verken innhold i behandlingen, respons eller begrunnelse for valg av tiltak er beskrevet på en tilfredsstillende måte.

Den sakkyndige skriver at tiltakene vurderes å være alternative, og dermed ikke innenfor hva som defineres som vanlig fysioterapi. Ettersom terapeuten fremstår som fysioterapeut, og driver med kommunal avtale, mener den sakkyndige at pasientene vil oppfatte virksomheten som fysioterapi.

«Hun (den sakkyndige, journ. anm.) skriver til slutt at dette kan forstås som at han lurer pasientene», står det å lese i brevet.

Kommunen på banen

Kommunen fysioterapeuten har avtale med har bedt fylkesmannen vurdere om driften er faglig forsvarlig. Her ønsker man også en vurdering av om «Auriculomedisin og Posturologi er fagområder som kan forventes utøvd av fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen».

Kommunens bekymringer ble også vurdert av den sakkyndige, som presiserte at det er kommunen som har ansvar for innhold og kvalitet i tjenestene som tilbys i kommunen. Om fysioterapeutens virksomhet uttaler hun at:

«Det synes uklart hvor (fysioterapeuten) mener grensen går mellom fysioterapi og alternativ behandling.»

Den sakkyndiges vurdering er at Auriculomedisin og Posturologi er fagområder som ikke tradisjonelt hører innunder fysioterapi, og at terapeutens praksis med øreakupunktur og magneter helt klart ligger utenfor fagfeltet.

Kontrollert av Helfo

Helfo har gjennomført etterkontroll av fysioterapeutens refusjonskrav, og fylkesmannen fikk opplyst at journalføringen var kortfattet og mangelfull.

I en uttalelse i forbindelse med saken forklarer fysioterapeuten at flertallet av pasientene er kronikere med langtidsbehov. Journalnotatene vil derfor inneholde begreper som «det samme som sist», «ds» eller «ditto», ifølge uttalelsen.

Helfo har også informert den aktuelle kommunen om feilaktig takstbruk, og at det vil bli sendt varsel og vedtak og tilbakebetaling av feil utbetalt refusjon.

Powered by Labrador CMS