Styrketreningsprogram for kneartrosepasienter: Hva er adekvat dosering for å oppnå effekt av behandling?

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2019. 

May Arna Risberg, fysioterapeut og professor, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus og Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole. M.a.risberg@nih.no

Guro Holth, fysioterapeut, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøyskole.

Britt Elin Øiestad, fysioterapeut og førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, OsloMet – storbyuniversitetet.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 22. oktober 2019.

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK 10/223) og personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. Finansiering: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, Norges forskningsråd og Helse Sør-Øst RHF, Diakonhjemmet Sykehus og OsloMet – storbyuniversitetet. Ingen interessekonflikter oppgitt. Clinicaltrial.gov: NCT01682980. 

Sammendrag

Hensikt: Hensikten var å beskrive type øvelser, etterlevelse, dosering og endring i smerte- og funksjonsnivå for et styrketreningsprogram for pasienter med symptomatisk kneartrose.

Design: Pre-post design.

Materiale: Femtito pasienter mellom 35 og 70 år med symptomatisk og røntgenologisk mild til moderat kneartrose ble inkludert.

Metode: Et 12 ukers styrketreningsprogram ble implementert med treningsdagbøker for å innhente data på type øvelser, dosering, og etterlevelse. Utfallsmål var isokinetisk quadriceps muskelstyrke, pasientrapporterte utfallsmål: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), smerteskala (NRS), global endring i funksjon (GRC) og fysisk aktivitet.

Resultater: Gjennomsnittlig antall gjennomførte nevromuskulære- og styrkeøvelser per uke var henholdsvis 7,9 ±3,6 og 12,5±3,3. Det var 73% som hadde gjennomført ≥80% av antall treningsøkter. Pasientene hadde gjennomsnittlig 36±25% økning i motstand for kneekstensjonsøvelsen fra uke 1 til uke 12. Det var en høysignifikant økning i quadriceps muskelstyrke, men kun 18% hadde en økning utover minste observerbare endring (MDC). Det var henholdsvis 67%, 18% og 15% som rapporterte at de var bedre, uforandret eller verre i kneet sammenlignet med oppstart.  Redusert smertenivå ble rapportert hos 22% av pasientene (NRS).

Konklusjon: Majoriteten av pasientene (73%) gjennomførte ≥ 80% av treningsøktene, men dosen var antagelig for lav, da en liten andel pasienter (18%) oppnådde en klinisk relevant økning i quadriceps muskelstyrke og gjennomsnittlig ingen klinisk relevant bedring i pasientrapportert funksjon (KOOS).

Nøkkelord: kneartrose, etterlevelse, rehabilitering, styrketrening. 

Abstract

Exercise type, adherence and dosage of a muscle strength training program for patients with mild to moderate knee osteoarthritis

Purpose: Describe types, adherence, and dosage of exercises and outcomes for a strength-training program in patients with mild to moderate knee osteoarthritis.

Design: Pre-post design.

Material: Fifty-two patients between 35 and 70 years with mild to moderate symptomatic knee osteoarthritis were included.

Methods: A 12-week strength-training program including training diaries was implemented. The following outcome measures were used: isokinetic quadriceps muscle strength test, the Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), the Numeric rating Scale (NRS) for pain, global rating of change in function (GRC) and the self-reported questionnaire for physical activity.

Results: A mean of 7.9 ±3.6 and 12.5±3.3 for neuromuscular- and strength exercises, respectively, were performed per week. Seventy-three percent of the patients completed ≥80% of the exercise sessions. There was a mean increase of 36±25% in resistance for leg extension exercise during the leg extension exercise during the 12-week program. But only 18% achieved a change above a minimal detectable change for quadriceps muscle strength. Sixty-seven percent reported a change in function (GRC) and 22% a reduction in pain (NRS).

Conclusion: This 12-week strength-training program had satisfactory adherence, but the doses were probably too low to gain clinical relevant changes in quadriceps muscle strength and in patient reported outcomes.

Keywords: knee osteoarthritis, adherence, progression, strength training, rehabilitation.

Read the full-text paper in Fysioterapeuten e-blad (Open Access)

Powered by Labrador CMS