Illustrasjonsfoto, Colourbox.

Krever 180.000 kroner tilbake fra fysioterapeut

En fysioterapeut på Sørlandet sendte refusjonskrav for behandlinger utført mens han var på ferie eller kurs. Fysioterapeuten er også fratatt retten til å drive for trygdens regning i to år.

Publisert Sist oppdatert

Helfo gjorde en kartlegging av fysioterapeuter som hadde krevd refusjoner for det de mente var unormalt mange arbeidsdager i løpet av et år. De stusset over en fysioterapeut som øyensynlig hadde hatt et høyere antall virkedager enn de fleste fysioterapeuter, ifølge anonymiserte sakspapirer Fysioterapeuten har fått innsyn i.

Helfo regnet ut at han det ene året bare måtte ha hatt fem dager fri, mens han året etter kun hadde vært uten refusjon i tre dager.

Da Helfo sjekket det de kaller «åpne og tilgjengelige kilder på internett», fant de ut at fysioterapeuten hadde vært på ferier, kurs og andre reiser på dager det var krevd refusjon for. I alt var det 1.700 refusjoner som Helfo stilte spørsmål ved.

Brukte vikar

Fysioterapeuten oppga at han hadde spurt kommunen om å få vikar i planlagte ferier, men at de ikke hadde mulighet til dette. Han hadde derfor ordnet med vikar selv av hensyn til kontinuiteten for prioriterte pasienter med størst behov, og fordi han hadde stor arbeidsmengde med sterkt trengende pasienter, oppga han. Fysioterapeuten sa at han så hadde krevd inn refusjon for vikararbeidet som var gjort på hans vegne.

Helfo skriver at det står i avtalen om direkte refusjon at dette ikke er lov, at du bare kan kreve refusjon for behandlinger du selv har utført. Reglene sier at vikar må være godkjent av kommunen, og at Helfo må få beskjed og lage direkte refusjonsavtale med vikaren.

I tillegg skal noen av behandlingene ha vært utført av en fysioterapistudent som ikke hadde autorisasjon som fysioterapeut.

Klaget over sjeldne kontroller

Fysioterapeutens advokat mente at informasjonen som var gitt fra Helfos side hadde vært mangelfull og vanskelig tilgjengelig. Dette avviser Helfo, og anmerker at de kan kontaktes om man trenger avklaringer. Fysioterapeuten mente også at det gikk lang tid før Helfo gikk inn med kontroll, og mente saken kunne vært fanget opp på et tidligere stadium så han hadde hatt mulighet til å endre praksis uten at omfanget hadde blitt så stort. Vedkommende sa seg også uenig i at det som var gjort, skulle regnes som misbruk av trygdens midler.

Flere må betale

I saken med fysioterapeuten fra Sørlandet vedtok Helfo å kreve litt over 180.000 kroner tilbake. I tillegg vedtok de å frata fysioterapeuten retten til å drive for trygdens regning i to år. Helfo opplyser at vedtaket om tilbakekreving er påklaget og ikke ferdigbehandlet. Fysioterapeuten klaget også på vedtaket om tap av refusjonsrett til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten - Helseklage, men han fikk ikke medhold.

I februar skrev Fysioterapeuten om en kontroll Helfo hadde gjort av 200 regninger fra 183 fysioterapeuter, hvor fysioterapeutene ikke klarte å dokumentere refusjonskravene tilfredsstillende i halvparten av tilfellene.

Helfo opplyser at de siden årsskiftet har vedtatt at sju fysioterapeuter må tilbakebetale refusjon, mens to har mistet retten til å drive for trygdens regning.

Seksjonssjef Bente Fjeld Ludvigsen i Helfo kontroll sier at begge tap av retten-vedtakene i all hovedsak går på innsending av regninger for behandlinger som ikke har funnet sted og/eller ikke er gitt av fysioterapeuten. I begge disse sakene er det også vedtatt at fysioterapeutene må tilbakebetale refusjon.

Mener takster er brukt feil

-I ett av de sju vedtakene er grunnlaget for tilbakekreving at fysioterapeuten har sendt regninger for behandlinger som ikke er gitt av vedkommende. Dette vedtaket er påklaget. To av vedtakene inneholder sammensatte grunnlag hvor det både er regninger for behandlinger som ikke er gitt av fysioterapeuten, bruk av feil takster og overlappende behandling – det vil si samme pasient hos to behandlere samtidig, forteller hun.

I ett vedtak om tilbakebetaling mener Helfo at fysioterapeuten har brukt behandlingstakstene A2 og A3 feil, mens i det siste vedtaket er det ifølge Helfo sendt regninger når fysioterapeuten ikke var tilstede på jobb.

Helfo understreker at disse sakene kan bli påklaget.

Powered by Labrador CMS