Forebyggende arbeid under lupen

Helsestasjons- og skolehelsetjenestens oppdrag skal tydeliggjøres via en forskriftsendring. Forebyggende arbeid og rett kompetanse står sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjør endringer i forskriften om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Forslaget er nå sendt på høring.

Fysiske og psykiske problemer

HOD presiserer i høringsnotatet at tjenesten skal inneholde kartlegging som kan avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling. I tillegg skal tjenesten særlig oppmerksomhet mot å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal også sørge for det nødvendige tilbudet om oppfølging og hjelp.

Trenger kompetanse

I høringsbrevet ber departementet høringsinstansene spesielt om å vurdere hvorvidt helsestasjons- og skolehelsetjenesten bør pålegges en plikt til å knytte til seg spesifikk kompetanse. Blant profesjonene som nevnes er fysioterapeut og jordmor, i tillegg til lege og helsesøster.

Forskriftsforslaget er en oppfølging av blant annet stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, ifølge HOD. Målet er i hovedsak å tydeliggjøre gjeldende rett.

Høringsfristen er satt til 10. desember, og du kan lese hele høringsnotatet her.

Powered by Labrador CMS