Test-retest-reliabilitet til Motorisk test i NUBU 4-16

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 10/17. 

Harald Janson, psykolog, fil.dr., privat praksis ved Apexklinikken i Oslo og ansatt ved Västra Götalandsregionen, Sverige, harald@apexklinikken.no

Grete Andrup, fysioterapeut og spesialpedagog, cand.san., tidligere seniorrådgiver ved Statped (til 2011). 

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17. oktober 2017. Artikkelen er basert på en studie godkjent av Regional Etisk Komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør og Øst, saksnr. 2009/2170.

Det opplyses om at forskningsarbeidet er utført uten finansiering og på forfatternes fritid. Artikkelforfatterne har utviklet testbatteriet NUBU 4-16. Testen ble utgitt på Universitetsforlaget i 2008. Artikkelforfatterne mottar royalty for solgte tester og holder kurs i NUBU 4-16. 

Sammendrag 

Hensikt: Undersøke test-retest-reliabilitet for resultater fra Motorisk test i NUBU 4-16 for to testinger av samme fysioterapeut  

Design: Kvantitative analyser av testskårer fra to testinger av samme barn.  

Materiale og metode: Tjue barn ble testet med Motorisk test to ganger med to ukers mellomrom av samme erfarne fysioterapeut.

Resultat: Intraklassekorrelasjon 0,89 for totalskår og 0,84 for modellbasert persentil mellom de to testingene.

Konklusjon: Resultatene støtter at skårer fra Motorisk test i NUBU 4-16 viser høy test-retest-reliabilitet når erfarne fysioterapeuter tester samme barn to ganger.  

Nøkkelord: Motorisk test i NUBU 4-16, test-retest-reliabilitet, reliabilitet og validitet, motoriske ferdigheter. 

Abstract 

Test-retest reliability of Motor test in NUBU 4-16 (Neuromotor Assessment of Children and Adolescents 4-16)

Aim: To investigate the test-retest reliability of Motor test total scores across two assessments by the same physiotherapist. 

Design: Quantitative analyses of test scores from two assessments of each child.

Materials and method: Twenty Norwegian children assessed twice with Motor test in NUBU 4-16 with a two-week interval by the same experienced physiotherapist. 

Result: The intraclass correlation between the two assessments was 0.89 for the total score, and 0.84 for the model-based percentile..

Conclusion: The results support that scores of the Motor test in NUBU 4-16 have high test-retest reliability when experienced physiotherapists assess the same child twice.

Keywords: Motor test in NUBU 4-16, Test-retest reliability, Reproducibility of results, Motor skills.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS