Bokanmeldelser

Publisert Sist oppdatert

Bokanmeldelser i Fysioterapeuten

Fagbokkritikk

Ti bud om fagbokkritikk

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har utarbeidet ti bud om fagbokkritikk som kan være en nyttig veiledning for den som skal anmelde sakprosa:

1. Du skal skrive for lesaren. Det er den allment interesserte lesar du skriv for. Meldinga er ein tekst også for dei som ikkje er spesielt interessert i faget og ikkje kjem til å lese boka. La deg ikkje smitte av sjargong frå boka eller eige fag.

2. Du skal være aktuell. Det er viktig å aktualisere stoffet for å gjere det relevant for lesaren. Du skal vurdere det originale ved boka, men ikkje lese henne som nyhetsjournalist. Ein liten nyhet kan velte ein god kritikk.

3. Du skal vurdere boka. Det er bokas innhald som er tema for din kritikk, men også form, stil og komposisjon. Du skal vurdere om boka når sine faglige intensjonar og målgrupper.

4. Du skal vurdere sjangeren. Det er viktig å få fram kva slags sjanger boka er skriven i. Boka skal vurderast ut frå om forfattaren meistrar sjangeren og om sjangerbrot er vellykka.

5. Du skal vurdere forfattaren. Det er avgjerande om forfattaren maktar å føre lesaren inn i stoffet. Lesarene har også krav på å få vite om forfattaren sin synsvinkel og om forfattaren er uhilda eller går nokons ærend.

6. Du skal vurdere konteksten. Det er ein kritikars oppgave å peike på samanhengar – i forfattarskapet, og mellom den aktuelle boka og andre bøker om emnet. Boka skal også vurderast i høve til andre bøker i same sjanger.

7. Du skal kjenne dine grenser. Det er boka og ikkje faget du vurderer. Du må kjenne dine faglege grenser og akte deg når du sjøl er engasjert i fagdebatten. Før ikkje lesaren bak lyset.

8. Du skal ikkje polemisere. Det er forskjell på kritikk og polemikk. Ver kritisk vurderande, men la ikkje polemikken kvele kritikken. Bruk ikkje ein kritikk som påskot for å framheve eigne synspunkt på tema i boka.

9. Du skal ikkje skrive av vaskesetlar Det er dine vurderingar som skal prega kritikken – ikkje forlaget sine. Bruk ikkje lange innhaldsreferat og utvaska adjektiv. Unngå skamros og sårande formuleringar.

10. Du skal vise ansikt. Det er viktig med temperatur og personlig engasjement. Ver ikkje redd for å vise kvar du sjølv står, men unngå privat synsing. Du skal felle ein grunngitt dom over boka.

Start med en kort tittel som beskriver boken. Helst noe som pirrer leseren.

Tekniske opplysninger:

1. For‐og etternavn på forfatter(e) eller redaktør(er)

2. Fullstendig tittel på boka

3. Navn på forlag og utgivelsesår

4. Antall sider

5. Pris

6. ISBN‐nummer

Disse opplysningene finner du i begynnelsen av boka og ved å søke opp boktittel eller forfatter på forlagets eller en bokhandels nettside.

Fortell i grove trekk hva boka handler om. Begrens oppramsing av temaer, lengre sitater og henvisninger til kapitler og sider. Si noe om hvem boka er skrevet for og hvorfor du anbefaler, eventuelt ikke anbefaler fysioterapeuter å lese boka.

Knytt boka opp i mot relevant kunnskap og/eller praksis, og drøft om boka tilfører fysioterapifaget noe nytt. Vær subjektiv når du vurderer boka ut fra innhold, tema, målgruppe og hva du sitter igjen med etter å ha lest den. Husk å begrunne vurderingene.

Signer med navn, akademisk grad, arbeidssted og eventuelt sted (når ukjent for leser).

Omfang

Maksimalt 4.800 tegn uten mellomrom, men anmeldelsen kan også være kortere. Redaktøren forbeholdes retten til å forkorte og redigere anmeldelsen etter behov.

Anmeldelsen leveres senest åtte uker etter mottatt bok. Send den inn som wordfil i vedlegg til epost: fagredaktor@fysio.no

Powered by Labrador CMS