Fysioterapi og beredskap i koronaens tid: Erfaringer fra Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Fagkronikk i Fysioterapeuten 4/2020. 

Grete Ege, assisterende avdelingssjef, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus og masterstudent ved Helsefremmende arbeid og helsepsykologi, Universitetet i Bergen. grete.ege@helse-bergen.no

Tiina Andersen, spesialfysioterapeut, ph.d., Fysioterapiavdelingen og Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Førsteamanuensis, Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Else Sterndorff, avdelingssjef, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. Master of management, Handelshøyskolen BI.

Marit Hjellestad, spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte/lungefysioterapi og assisterende avdelingssjef/seksjonsleder Avd. for plastikk-, hånd- og rekonstruktivkirurgi, Nasjonalt brannskadesenter, Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. 

Denne fagkronikken ble akseptert 15.april 2020. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Artikkelen ble publisert først på nett 16. april 2020.   

Fysioterapiavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) har hatt egen beredskapsplan for pandemi siden svineinfluensa-pandemien i 2009. Den gangen ble aldri trinnene i beredskapsplanen utløst. Det er veldig annerledes nå.  

Pandemiplanen ved Fysioterapiavdelingen, HUS ble revidert i februar. I tillegg har vi utarbeidet detaljert pandemiplan på lik linje med resten av sykehuset. Denne planen har de siste ukene blitt endret nesten daglig. Koronaviruset/covid-19 førte hurtig til pandemi, og vi har kommet inn i en nærmest uvirkelig situasjon.   

Tidlig ute  

Bergen kommune var tidlig ute med restriktive tiltak for å hindre smitte i befolkningen, og det kom få smittede koronapasienter inn til Haukeland universitetssjukehus. Våre erfarne fysioterapeuter, som til daglig arbeider med infeksjonspasienter og ulike smitteregimer, ble raskt kontaktet. De veiledet erfarne sykepleiere til de to første pasientene, med tanke på lungeproblemene. Nå behandler også vi koronapasienter i ulike faser av sykdommen. Våre fysioterapeuter i nasjonale og internasjonale nettverk tok raskt kontakt med andre, og fikk tidlig tilsendt informasjon om erfaringer med lungefysioterapi til koronapasienter - både utenlands og innenlands. Informasjon og retningslinjer endret seg daglig. Det var viktig å vurdere hvordan vi kunne holde oss og kollegaer oppdatert. Vi ville raskt benytte viktig informasjon, men måtte samtidig ta hensyn til interne retningslinjer ved sykehuset. Det var et klart mål å unngå å forvirre kollegaer i en usikker og presset situasjon.  

Vi startet tidlig opp med daglige Skype-møter for ledergruppen, og inkluderte representanter for tillitsvalgte og verneombud. Denne strukturen har vi beholdt. På disse møtene har vi fått fordelt ansvar og oppgaver, og holdt tett kontakt for å hjelpe hverandre innen Fysioterapiavdelingen, både med personell og kompetanse, på tvers av seksjoner og fagområder. Alle seksjoner har brukt sin ledige kapasitet til å arbeide med opplæring, kompetanseheving og også til revidering og utarbeidelse av pasientinformasjon.  

Tilgang på mange fysioterapeuter  

Siden vi er organisert i en fysioterapiavdeling, har vi tilgang til en rekke fysioterapeuter innenfor mange ulike fagområder og spesialfelt. Disse vil kunne bidra der det er behov.  

Samtidig har vi hatt tett kontakt med Ortopedisk klinikk, som vi er organisert innunder. Leder og foretakstillitsvalgt har deltatt på klinikkens daglige ledermøter. Her har vi fått videreformidlet viktig informasjon fra sykehusledelsens daglige møter, slik at vi har koordinert oss sammen med resten av sykehuset underveis. Vi har også hatt tett kontakt med ulike kliniske avdelinger for å koordinere fysioterapien i takt med deres behov.   

Rask opplæring  

Koronapasienter og akutte øyeblikkelig hjelp-pasienter har lik prioritet i sykehuset. Vi har vanligvis 50 fysioterapeuter i vaktsystemet. De siste ukene har vi rigget oss klar til å møte nye og økende behov for fysioterapi grunnet pandemien. Vi har gjennomført opplæring av alle medarbeidere innen basal lungefysioterapi. De som fra før av arbeider med lungefysioterapi, har repetert og fått opplæring i mer avansert lungefysioterapi. Opplæringen har både vært teoretisk og praktisk. Alle medarbeidere har også gjennomført opplæring i smittevern relatert til covid-19-pandemien. Vi har også gitt opplæring til tidligere ansatte som har meldt seg som tilkallingsvikarer. Slik kan vaktsystemet utvides til 70-100 fysioterapeuter om det skulle bli behov for det. 

Ikke bare covid-19 

I henhold til veileder om prioritering av helsehjelp under covid-19-pandemien, er det andre pasientgrupper som skal prioriteres høyt, også til fysioterapi. Det er pasienter med nyoppstått og betydelig funksjonsnedsettelse, som har behov for habilitering og rehabilitering. Dette kan for eksempel gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, bruddskader, multitraume, amputasjon, brannskade og nevrologiske tilstander. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny, betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. Det kan komme, og det finnes allerede, mange etiske dilemmaer. En av fysioterapeutene våre er medlem av sykehusets Klinisk etikk komité (KEK). Her er allerede viktige problemstillinger, relatert til pandemien, blitt drøftet. 

Der det har vært faglig forsvarlig har telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner blitt gitt til pasienter som et alternativ til poliklinisk fremmøte.  

Vi har hatt tett kontakt med nærliggende sykehus, og hatt flere Skype-møter med Bergen kommune, for å finne ut hvordan vi kan hjelpe hverandre og pasientene best mulig. Samtidig har vi delt aktuell kunnskap og verktøy med hverandre. I en tid preget av usikkerhet trenger vi å vise omtanke for hverandre. Et oppmuntrende ord eller praktisk hjelp og støtte kan bety veldig mye.  

Sammen er vi sterke  

Sykehusene i Oslo-området hadde på et tidligere tidspunkt mange flere pasienter innlagt, og kunne gå i front og skaffe seg verdifulle erfaringer med lungefysioterapi til pasienter med covid-19. Dette er helt naturlig med tanke på at de har en stor andel av befolkningen å ivareta, og på samme måte som oss er en del av tverrfaglig spisskompetanse innen beredskap og akuttbehandling. Vi er takknemlige for at disse fysioterapikollegaene har delt så raust av sine erfaringer og kompetanse. Det er noe vi alle har hatt stor nytte av, og et godt eksempel på en viktig delekultur. Andre sykehus har kanskje ikke kommet i gang med å benytte fysioterapiressurser til koronapasienter. Dette er naturlig ut fra at man jobber ulikt ved sykehusene, og det kan tenkes at det har vært andre pasientgrupper enn koronapasienter som har hatt mer behov for fysioterapi. Det er også ulik fordeling av smittevernutstyr på sykehusene.  

Noe av det fineste i denne tiden, er å oppleve dugnadsånd, endrings- og innsatsvilje, samt tettere samarbeid, til tross for avstandsreglene. Vi kan hjelpe hverandre, dele erfaringer, diskutere og ikke minst synliggjøre viktig fysioterapikompetanse. Denne kompetansen er verdifull, både for koronapasienter, andre pasientgrupper og befolkningen for øvrig.  

Sammen er vi viktige bidragsytere i den nasjonale og internasjonale dugnaden.  

Powered by Labrador CMS