Smertebehandling gjør demente mer aktive

En ny studie viser at en trinnvis smertebehandling kan ha positive effekter for sykehjemsbeboere med demens

Publisert

Underdiagnostisering og mangelfull behandling av smerte er vanlig hos sykehjemspasienter med demens. Personer med langtkommet kognitiv svikt er ofte ikke i stand til å uttrykke smerte på grunn av redusert hukommelse, språkbeherskelse og refleksjonsevne. Ubehandlet smertelidelse anses å være en trigger for atferdsproblemer.

Tydelige endringer

En norsk studie har sett på effekt av smertebehandling hos 327 pasienter med moderat eller alvorlig demens ved 18 sykehjem på Vestlandet. Alle deltakerne hadde signifikante atferdsproblemer, dvs. en skår over 39 på Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI). Dette ble vurdert som et mulig indirekte tegn på mangelfull smertebehandling. Etter klyngerandomisering av sykehjemsavdelingene ble intervensjonsgruppen behandlet etter en trinnvis protokoll for smertebehandling basert på pasientens pågående behandling ved studiens start. Pasienter i kontrollgruppen fortsatte med behandling etter tidligere forskrivning.

Intervensjonen foregikk i åtte uker. Smerteintensiteten ble målt ved start og etter to, fire og åtte uker samt fire uker etter at studieperioden var avsluttet. Det primære effektmålet for smerteintensitet var MOBID-2-smerteskala, som er spesielt utviklet for pasienter med demens.

Smerteintensiteten i intervensjonsgruppen ble redusert med 45 prosent. Allerede etter to uker hadde pasienter i intervensjonsgruppen som ble behandlet med paracetamol en signifikant forbedring i smerteskår. De deltok også mer i hverdagsaktiviteter. De som ble behandlet med morfin-preparater, viste en forbedring først etter åtte uker. De med nervesmerter viste høyere smerteintensitet i utgangpunktet og hadde en tydelig behandlingseffekt av pregabalin.

– Dette er den første studien der man har beskrevet den direkte effekten av smertebehandling på smerte og aktiviteter hos pasienter med demens og atferdsproblemer. Studien viser at en trinnvis smertebehandling kan ha positive effekter for sykehjemsbeboere med demens, sier Reidun Sandvik, som er førsteforfatter, til Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Kilde: Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Referanse

Sandvik RK, Selbaek G, Seifert R et al. Impact of a stepwise protocol for treating pain on pain intensity in nursing home patients with dementia: A cluster randomized trial. Eur J Pain 2014; e-publisert 13.5.2014. [PubMed] [CrossRef

Powered by Labrador CMS