– Nødvendig å fjerne diagnoselisten

Leder av hovedutvalget for helse og sosial i Moss, Anne Bramo (Frp), mener at fjerning av diagnoselisten vil skape en mer rettferdig tjeneste.

Publisert

Hun stoler også på at kommunens administrasjon vil takle innføring av egenandeler på en god måte.

Kommune-Norge ble utfordret av regjeringen og samarbeidspartiene på tampen av 2016. Da ble det klart at diagnoselisten for fysioterapi skulle fjernes, at overføringene til kommunene fra staten skulle kuttes med 175 millioner kroner, og at kuttet skal kompenseres ved å ta egenandel for kommunal fysioterapi. Dette kinderegget av utfordringer trådte i kraft 1. januar.

Mens de siste hektiske juleforberedelsene ble unnagjort i butikkene, tok vi en prat med utvalgsleder Anne Bramo om hvordan endringene var forventet å slå ut i Moss.

Brukernes behov

– Brukernes behov må være utgangspunktet. Det innebærer at vi må se på funksjonsnivå fremfor diagnoser. En diagnose forteller ingen ting om hvordan man fungerer i hverdagen, slår Bramo fast.

Utvalgslederen støtter regjeringens beslutning om å fjerne diagnoselisten.

– Balanseringen av tjenestene innen helse- og omsorgssektoren blir stadig vanskeligere. Det blir etter hvert mange som har behov for mye. Endringene regjeringen nå gjennomfører bidrar til mye bra for brukerne, som for eksempel automatisk frikort. Det er selvsagt veldig positivt at også flere barn, og dermed familier, får gratis fysioterapi, mener Bramo.

Hun er også positiv til at begge egenandelstakene senkes.
– Alt i alt skaper dette en mer rettferdig fordeling. Med diagnoselisten vet vi at flere grupper med store plager har stått utenfor, påpeker hun.

Stoler på administrasjonen

Etter hva NFF erfarer, er det en god del bekymring knyttet til innkreving av egenandel rundt om i norske kommuner. Mange frykter at innretningen på den kommunale tjenesten, som blant annet behandler mange barn, vil føre til at det ikke lar seg gjøre å hente inn inntektstapet i overføringer.

– Hvordan skal Moss kommune kompensere for tapet av overføringer?
– Dette ligger innenfor rådmannens fullmakter, og vi har heller ikke gjort reduksjoner i budsjettet – tvert imot. Muligheten for at disse endringene skulle komme har også vært kjent en stund, så jeg har tillit til at rådmannen takler dette, sier Bramo.

Hun beskriver regjeringen som offensiv.
– Det må den også være. Vi står overfor store endringer i befolkningen som følge av endring av befolkningssammensetningen, og endringene kommer raskere enn mange aner, understreker hun.

– Overgangen fra diagnoseliste til funksjonsvurdering skal vi klare. Administrasjonen og fagfolkene må gjøre sine vurderinger, og det har jeg tillit til at de vil gjøre, utdyper Bramo.

– Er det regnet på hva disse endringene vi medføre av kostnader for Moss kommune?
– Ja, det er det, og resultatet er én million i reduserte overføringer.

Diagnose og funksjon

Vi ber utvalgslederen vurdere hvordan endringene vil påvirke den kommunale fysioterapitjenesten.
– Det handler først og fremst om at det er funksjonsnivå og ikke diagnoser som skal legges til grunn. Det kan få innvirkning for enkeltpasienter, men ikke for Moss som kommune, mener Bramo.

Hun ser muligheten for at noen kan falle utenfor, men tror disse kan fanges opp av det kommunale systemet og offensiven man er i ferd med å gjennomføre innen helse og omsorg.
– Det er for tidlig å kunne si noe sikkert om hele bildet. Nettopp derfor er det viktig at vi får en helhetlig gjennomgang av tjenesten, sier Bramo.

Det er bestilt en gjennomgang av hele den kommunale lege- og fysioterapitjenesten, som skal behandles politisk i løpet av 2017.
– Fysioterapitjenestene betyr mye for folk, men det er samtidig ikke det som har vært fremst i bevisstheten til kommunene. Derfor er det bra at Stortinget nå har gjort en gjennomgang. Så får vi som kommune også gjøre det, og sørge for at vi er rustet til å møte utfordringene i tiden fremover, mener Bramo.

Knapphetsgode

Moss satset på fysioterapi høsten 2016, og opprettet fire nye avtalehjemler.
– Vi knytter til oss fire nye fysioterapeuter, og to av dem er psykomotorikere. Dette er basert på folkehelsebildet i kommunen og at vi har hatt opptil 13 måneders ventetid, sier utvalgslederen.

Etter at det ble borgerlig flertall i Moss, har man jobbet seg gjennom område for område i kommunen.
– Da vi tok over var kommunen bakpå innen en rekke områder – også innen helse og sosial. Vi har jobbet oss igjennom område for område systematisk, noe som blant annet har resultert i at vi har sett behovet for å satse på fysioterapi, sier Bramo.

Hverdagsrehabilitering er et annet satsingsområde hvor to fysioterapeuter er engasjert, og i løpet av 2017 får man som nevnt en gjennomgang av den kommunale lege- og fysioterapitjenesten.
– Helsetjenester vil bli et knapphetsgode i tiden fremover, og dermed må de fordeles så godt som mulig, mener Bramo.

Vil bli evaluert

Som nevnt mener hun at fjerning av diagnoselisten vil føre til en mer rettferdig tjeneste, ettersom flere må være med på å dra lasset.
– Vi vet også at det vil komme en evaluering av denne endringen. Omfattende grep som dette følges tett av både Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget, sier Bramo.

– Det var kort tid mellom høringsfristen og presentasjonen av statsbudsjettet. Kan vi stole på at høringssvarene er lest?
– Jeg er helt sikker på at svarene er lest. Mange gir sine tilbakemeldinger i god tid før fristen, og regjeringen arbeider raskt på grunn av de store endringene vi står overfor. Det er stort trykk på hele helsefeltet, sier Anne Bramo.

Så langt er det ikke kommet signaler direkte til det politiske miljøet fra fysioterapitjenesten i forbindelse med endringene, men saken belyses og debatteres friskt i lokalpressen og på sosiale medier.

Ser an konsekvensene

Ifølge rådmann Bente Hedum i Moss er systemet for å kreve inn egenandeler allerede på plass. Men det vil neppe kunne kompensere for tapet i overføringer.
– Moss kommune krever i dag inn egenandeler for fastlønnede fastleger og leger i turnustjeneste. Vi har altså disse systemene på plass, sier Hedum i en kommentar til Fysioterapeuten.

Hun mener at det på lengre sikt kan komme en vridning av fysioterapitjenesten mot oppgaver man kan kreve egenandel for. Fastlønnede fysioterapeuter i Moss kommune utfører per i dag hovedsakelig oppgaver man ikke kan kreve egenandel for.

– Disse fysioterapeutene arbeider i all hovedsak i sykehjem og ved helsestasjoner. Kommuner kan ikke kreve egenandel ved fysioterapi til beboere i syke- og aldershjem eller ved fysioterapi i helsestasjon. Videre kan det ikke kreves egenandel ved forebyggende tjenester eller ved utprøving og tilpasning av hjelpemidler, forklarer Hedum.

– Moss kommune vil derfor neppe kunne hente inn tapte overføringer ved å kreve inn egenbetaling. Etter at økonomiavdelingen har gjort sine beregninger, ser vi et mulig tap på cirka en million kroner. Vi får se på konsekvensene på sikt, sier rådmannen.

Powered by Labrador CMS