Doktorgrad

Illustrasjon

Inaktivitet og smerter i ungdomsårene kan føre til fedme som voksen

Doktorgrad

Maren Hjelle Guddal, fysioterapeut, ph.d., Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo universitetssykehus og Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Hovedveileder: Kjersti Storheim, FORMI, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus og OsloMet - storbyuniversitetet.

Biveiledere: Synne Øien Stensland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og FORMI, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. John-Anker Zwart, FOU, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus og UIO.

Finansiering: Fysiofondet

Orginaltittel: Physical activity and sport participation in adolescence. Health implications related to musculoskeletal pain, mental health and obesity. The HUNT Study

Digital disputas fant sted den 10. Juni 2021

Muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer er utbredt blant unge og kan medføre redusert livskvalitet, fravær fra skole og høyt forbruk av medisiner og behandling. Slike helseplager i ungdomsårene vedvarer ofte inn i voksen alder. Fedme er en annen stor global helseutfordring, hvor overgangen fra ungdomsår til ung voksen alder er fremhevet som en periode med særlig høy risiko for utvikling av fedme.

Fysisk aktivitet og idrettsdeltagelse ser ut til å være av betydning både i forebygging og behandling av muskel- og skjelettsmerter, mentale helseproblemer og vektregulering. Studier som har undersøkt betydningen av fysisk aktivitet for muskel- og skjelettsmerter blant ungdommer har imidlertid vist motstridende resultater, og det finnes spesielt lite kunnskap om hvorvidt type idrettsdeltagelse er av betydning. Fordelene av fysisk aktivitet for mental helse er i større grad dokumenterte, men kunnskap om betydningen av ulike typer idrettsdeltagelse på tvers av kjønn og aldersgrupper er fortsatt begrenset. Videre har vi per i dag begrenset kunnskap om hvorhvidt samvariasjonen av uhelsefaktorer som inaktivitet, muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer i ungdomsårene kan øke risikoen for fedme inn i voksenlivet.

Hovedhensikten med prosjektet var derfor å undersøke sammenhengene mellom fysisk aktivitet (inkludert idrettsdeltagelse) og muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer blant ungdom. Videre var hensikten å undersøke hvordan fysisk aktivitetsnivå i kombinasjon med helseutfordringer i ungdomsårene kan påvirke sannsynligheten for fedme på lang sikt.

Data ble hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT studien), en stor norsk befolkningsbasert kohortestudie (https://www.ntnu.edu/hunt). Tverrsnittsdata fra ungdommer som deltok i Ung-HUNT3-undersøkelsen (2006-08) ble benyttet for artikkel 1 og 2. En stor andel (78%) av alle i alderen 13-19 år i Nord-Trøndelag deltok i denne undersøkelsen, hvor 8200 ungdommer svarte på spørreskjema som omhandler helse. I tillegg har en del besvart spørsmål både som ungdom og 11 år senere som ung voksen, som har gjort det mulig å studere langtidseffekter av helseplager i ungdomstiden. For artikkel 3 ble det benyttet longitudinelle data fra deltagere i Ung-HUNT1 (1995-97) som også deltok i den tredje Helseundersøkelsen i Trøndelag for voksne (HUNT3), 11 år senere (2006-08).

Formålet i artikkel 1 var å utforske sammenhenger mellom fysisk aktivitets-nivå, deltagelse i idrett, og ulike lokalisasjoner av muskel- og skjelettsmerter. Resultatene viste at et moderat nivå av fysisk aktivitet var assosiert med redusert odds for nakke- og skuldersmerter og korsryggsmerter, mens et høyt nivå av fysisk aktivitet var assosiert med økt odds for smerter i underekstremiteter, både blant jenter og gutter. Sammenhengene mellom idrettsdeltagelse og muskel- og skjelettsmerter varierte ut fra type idrettsdeltagelse og smertelokalisasjon. Resultatene indikerte at å delta i utholdenhetsidretter, som langrenn, svømming og løping, kan være gunstig. Deltakelse i tekniske idretter, som f.eks. friidrett og alpint, var imidlertid assosiert med økt odds for korsryggsmerter, og deltagelse i lagidretter, som håndball, fotball og volleyball, var assosiert med økt odds for underekstremitetssmerter.

I artikkel 2 var formålet å beskrive fysisk aktivitets-nivå og idrettsdeltagelse blant jenter og gutter i ulike aldersgrupper, og videre undersøke sammenhenger med ulike mentale helseutfallsmål. Resultatene viste at fysisk aktivitets-nivå og idrettsdeltagelse var lavest blant jenter på videregående skole (≥ 16 år). Et høyt aktivitetsnivå var assosiert med redusert odds for symptomer på angst og depresjon, lav selvtillit og lav livskvalitet, spesielt for ungdommer på videregående skole. Deltakelse i lagidretter ser ut til å kunne være spesielt gunstig. Studiefunnene indikerer at det å hjelpe ungdommer til å starte opp med, opprettholde eller øke deltagelse i regelmessige sosiale, fysiske aktiviteter kan være viktig i arbeidet med å forbedre unges generelle mentale helse.

Til slutt var formålet i artikkel 3 å evaluere betydningen av ungdommers fysiske aktivitets-nivå dersom de samtidig har muskel- og skjelettsmerter og mentale helseproblemer, på sannsynligheten for fedme i ung voksen alder. Funnene viste at ungdommer som er fysisk inaktive og har muskel- og skjelettsmerter har økt sannsynlighet for å utvikle fedme i overgangen til ung voksen alder. Mentale helseproblemer i ungdomsårene bidro ikke vesentlig til høyere sannsynlighet for fedme. Disse resultatene antyder at større innsats rettet mot forebygging av fedme kan rettes mot inaktive ungdommer som sliter med muskel- og skjelettsmerter. Tiltak som fremmer fysisk aktivitet og bidrar til å forebygge, avdekke og behandle smerteproblematikk hos unge kan derfor gi verdifulle bidrag til strategier for å forebygge fedme.

Funnene fra dette arbeidet understreket behovet for større innsats for å øke fysisk aktivitetsnivå blant ungdom og forhindre det store frafallet fra idrettsaktiviteter i ungdomsårene.

Artikler

1. Guddal MH, Stensland SØ, Småstuen MC, Johnsen MB, Zwart JA, Storheim K. Physical activity level and sport participation in relation to musculoskeletal pain in a population-based study of adolescents. The Young-HUNT Study. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2017, 5(1).

2. Guddal MH, Stensland SØ, Småstuen MC, Johnsen MB, Zwart JA, Storheim K. Physical activity and sport participation among adolescents: associations with mental health in different age groups. Results from the Young-HUNT Study: a cross-sectional survey. BMJ Open 2019, 9(9):e028555.

3. Guddal MH, Stensland SØ, Småstuen MC, Johnsen MB, I Heuch, Zwart JA, Storheim K. Obesity in young adulthood; the role of physical activity level, musculoskeletal pain, and psychological distress in adolescence (the HUNT Study). Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4603.

Powered by Labrador CMS