Doktorgrad

Illustrasjonsfoto

Patellofemorale smerter: God effekt av trening. Valg av øvelser mindre betydningsfullt

Doktorgrad

Alexandra Hott, overlege, ph.d., Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Sørlandet Sykehus. Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Hovedveileder: Overlege Sigurd Liavaag, ph.d., Sørlandet sykehus.

Biveileder: Professor Jens Ivar Brox, OUS og UiO. Overlege Niels Gunnar Juel, ph.d., OUS.

Originaltittel: Patellofemoral pain. Treatment, outcome measures and prognostic factors.

Digital disputas fant sted den 23. februar 2021

Patellofemorale smerter (PFS) er en vanlig årsak til knesmerter, og som oftest foreligger ingen strukturell forklaring på smertene og ledsagende funksjonssvikt. Øvelser anbefales som behandling, og tradisjonelt for quadriceps muskulaturen. De senere årene har øvelser for hoftemuskulaturen fått økt oppmerksomhet, fordi det har vært publisert gode resultater i behandling av PFS ved den type trening.

Ett hundre og tolv pasienter ble inkludert i en randomisert kontrollert studie som sammenlignet effekten av hoftebaserte øvelser med tradisjonelle quadriceps øvelser eller fri fysisk aktivitet for patellofemorale smerter. Alle pasienter i de tre gruppene fikk lik pasientinformasjon. Oppfølgende undersøkelser ble utført av en blindet observatør etter tre og tolv måneder. Den primære utfallsparameteren var Anterior Knee Pain Scale Score, og skårings-skalaen ble oversatt til norsk og vurdert for reliabilitet, validitet og responsiveness. Prediktorer for utfall etter ett år ble undersøkt ved bruk av multivariabel analyse.

Alle typer trening førte til signifikant bedring av smerte og funksjon, også fri trening på egenhånd. Det var imidlertid ikke signifikant forskjell mellom gruppene, verken etter tre eller tolv måneder. Klinisk forbedring etter tre måneder ble opprettholdt eller ytterligere forbedret etter 12 måneder. Pasientene som utførte strukturerte øvelser for hofte- eller quadricepsmuskulatur ble sterkere enn kontrollgruppen som utførte fri trening, men økt muskelstyrke førte ikke til mindre smerte eller bedre funksjon.

Lang varighet av knesmerte før behandlingsstart, økt antall smerteområder i kroppen ved baseline og liten selvtillit for mestring var forbundet med dårligere behandlingsresultat etter 12 måneder.

Den norske versjonen av Anterior Knee Pain Scale hadde samme måleegenskaper som den originale, med akseptabel reliabilitet, validitet og moderat responsiveness.

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at trening synes å ha god effekt, men at valg av øvelser ikke synes å være så avgjørende for behandlingsresultatet som tidligere antatt. At pasienter får god informasjon og gode råd om hvordan de kan trene på egenhånd, kan være en effektiv behandlingsstrategi for patellofemorale smerter.

Artikler

1. Hott A, Liavaag S, Juel NG, Brox JI. Study protocol: a randomised controlled trial comparing the long term effects of isolated hip strengthening, quadriceps-based training and free physical activity for patellofemoral pain syndrome (anterior knee pain) BMC Musculoskelet Disord. 2015;16:40. PMID: 25879452

2. Hott A, Liavaag S, Juel NG, Brox JI, Ekeberg OM. The reliability, validity, interpretability, and responsiveness of the Norwegian version of the Anterior Knee Pain Scale in patellofemoral pain. Disabil Rehabil. 2019 Oct 4:1-10. doi: 10.1080/09638288.2019.1671499. [Epub ahead of print]. PMID: 31821014

3. Hott A, Brox JI, Juel NG, Pripp A, Paulsen G, Liavaag S. Effectiveness of isolated hip exercise, knee exercise or free physical activity for patellofemoral pain: a randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2019;47(6):1312-1322. PMID: 30958707

4. Hott A, Brox JI, Pripp A, Juel NG, Liavaag S. Patellofemoral pain: One year results of a randomized controlled trial comparing hip exercise, knee exercise or free physical activity. Scand J Med Sci Sports. 2019 Dec 17. doi: 10.1111/sms.13613. [Epub ahead of print]. PMID: 31846113

5. Hott A, Brox JI, Pripp A, Juel NG, Liavaag S. Predictors of pain, function and change in Patellofemoral pain. Am J Sports Med. 2019 Dec 10:363546519889623. doi: 10.1177/0363546519889623 [Epub ahead of print]. PMID: 31821014

Powered by Labrador CMS