Regionleder Karianne Bruun Haugen.

Reagerer på omorganisering i Oslo

Etter å ha blitt gjort kjent med fremtidig organisering av Sykehjemsetaten i Oslo, har NFFs tillitsvalgte sendt bekymringsmelding til politikerne i kommunen.

Publisert

Bakgrunnen for bekymringsmeldingen, som er et samarbeid mellom Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene), er at det varsles omorganisering av fremtidige fysio- og ergoterapistillinger i Oslo kommune.

Miljøterapeuter

Sykehjemsetaten (SYE) har i samarbeidsmøter med NFF og Ergoterapeutene gjort det klart at fysio- og ergoterapistillinger i fremtiden skal gjøres om til miljøterapeutstillinger.

«Hva disse stillingene skal inneholde av arbeidsoppgaver sier SYE ingenting om. SYE hevder at de i fremtiden ikke kan vite hva slags terapeutkompetanse de trenger, og ønsker derfor å gardere seg med å legge alle terapeutstillinger i en miljøterapeutkode», står det å lese i bekymringsmeldingen.

NFF oppfatter dette som at terapeutene i fremtiden skal tilpasse seg behovet i tjenesten til enhver tid, og dermed også utføre oppgaver som ligger utenfor de ulike fagfeltene.

«Alt-mulig-terapeut»

Ønsker man stillinger som er en blanding av ergoterapeut/sykepleier/vernepleier/fysioterapeut/sosionom/pedagog? Det er ikke mulig å oppnå, sier Karianne Bruun Haugen, leder i NFFs region Osloområdet.

Hun understreker at de ulike fagprofesjonene er representert i SYE nettopp fordi de har ulik kompetanse, og advarer mot å satse på hva de betegner som «alt-mulig-terapeuter».

– SYEs samlede terapeutressurser er i dag i all hovedsak øremerket ergoterapi- og fysioterapistillinger. Slik vil det også være i framtiden, sier etatsdirektør Helge Jagmann i SYE.

Han understreker at etatens brukere har stort behov for ulike terapitilbud, og at SYE er i ferd med å videreutvikle tilbudet til beboere og pasienter.

– Derfor ønsker etaten også å åpne for å rekruttere andre typer terapeuter ved ledighet. Lovpålagte tjenester vil bli opprettholdt etter gjeldende normer, ifølge Jagmann.

Frykter for kvaliteten

I Oslo kommunes budsjett for SYE understrekes det at riktig kompetanse er avgjørende, både for å gi tjenester av god kvalitet og ivareta innbyggernes rett til medvirkning. Det vises også til større sykdomskompleksitet enn tidligere.

– Med dette som bakgrunn er det enda vanskeligere å forstå forslagene som fremmes. Vi er autorisert helsepersonell med helt fagspesifikke kvalifikasjoner. En miljøterapeut er ikke en autorisert tittel, ei heller definert som helsepersonell. Er det tenkt at det er fysio- og ergoterapeuter som skal fylle disse stillingene? spør Haugen.

– Med bakgrunn i hva som står i budsjettet – hvorfor velger man annerledes på fysioterapifeltet?

– Terapeuttilbudet er en vesentlig, men begrenset ressurs på sykehjemmene og i helsehusene, svarer direktør Jagmann, som viser til at erfaring med endring av arbeidstidsordningen på helsehusene har gitt god effekt for tilbudet til pasienten, og mer effektiv bruk av ressursene.

Faglig utvanning

SYE vil legge ned fagavdelingene for fysio- og ergoterapeuter ved kommunens sykehjem og helsehus. Ønsket er at fysio- og ergoterapeutene skal være mer ute på avdelingene, og dermed bistå med andre oppgaver enn hva de gjør i dag, ifølge Haugen.

– Vi mener dette ivaretas på en svært god måte i dag, og frykter at dersom man legger ned fagavdelingene vil fleksibiliteten, kvaliteten og den faglige utviklingen for terapeutene lide, mener Haugen.

NFF og Ergoterapeutene mener styrken i fagavdelingene er at flere jobber tett sammen, og at man dermed i fellesskap bidrar til faglig utvikling. Fleksibilitet med tanke på sykefravær og ferieavvikling, noe som er viktig med hensyn til kontinuitet for pasientene, trekkes frem som en styrke ved fagavdelingene.

– Med en organisering av terapeutene i linjen, vil vi oppnå at de i større grad tilbringer sin arbeidsdag på avdelingen i nær kontakt med pasientene. Terapeutene og deres kompetanse blir mer tilgjengelig for øvrig personale. Dette gir mulighet for kontinuerlig veiledning/opplæring i rehabiliteringstankegang i alle ledd av lagtidshjemmets og helsehusets tjenester, mener direktør Jagmann.

SYE ønsker også å innføre turnusarbeid for ergo- og fysioterapeutene. Dette begrunnes med at man ønsker at terapeutene skal være tilgjengelig for brukerne når de har mest behov for det.

Godt ivaretatt

NFF og Ergoterapeutene mener dette er godt ivaretatt innenfor dagens ordning, mens SYE, ifølge Haugen, mener å kunne vise til gode resultater fra turnusordning for terapeutene ved Rehab Aker.

– Erfaringene fra leder og ansatte ved Rehab Aker, er at pasientene sov og ikke var tilgjengelige på kveldstid. Rehab Aker er for tiden med på et prosjekt hvor de har gått tilbake til bare å arbeide dagtid, og skal evaluere dette i nærmeste fremtid, forteller Haugen.

De to forbundene stiller seg undrende til hvorvidt turnus faktisk er et ønske fra pasientene.

– Er det hentet inn erfaringer fra andre steder med tanke på turnusarbeid?

– På helsehusene har vi god erfaring med leger som er ansatt i turnusstillinger, for tiden med 35,5 timers uke. For øvrig arbeider alle andre kliniske stillinger i turnus for å møte beboernes behov hele døgnet, sier Jagmann.

Forbundene er bekymret for at man ikke har tatt høyde for flere stillinger ved turnusarbeid.

– Vi mener dette vil redusere mengden terapi som utøves, men også setter det tverrfaglige samarbeidet – både internt og eksternt – i en vanskelig situasjon, sier Haugen.

Resultatet synes allerede i SYEs stillingsannonser, hvor det søkes etter miljøterapeut med krav om norsk autorisasjon som henholdsvis fysio- og ergoterapeut.

Bekymringsmeldingen har ført til et møte mellom helse- og sosialkomiteen i Oslo, NFF og Ergoterapeutene. 

Powered by Labrador CMS