Foto: Tone Elise Eng Galåen

– Handler også om etikk og anstendighet

NFFs leder liker svært dårlig at et slikt inntrykk av fysioterapeuters journalføring har festet seg hos medlemmer av Helsepersonellnemnda.

Publisert

– Dette tar jeg alvorlig, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke om den sterke kritikken fra Marte Kvittum Tangen, som er fastlege og medlem av Statens Helsepersonellnemnd.
Han understreker at NFFs klare oppfordring er den samme: «Skriv journal!».

– I tillegg til at det er lovpålagt, handler dette om etikk og anstendighet, både i forhold til pasienter og samarbeidspartnere, sier Hatlebrekke.

Har ikke oversikt

Forbundet har imidlertid ikke tall som bekrefter eller avkrefter Kvittum Tangens utsagn om at fysioterapeuter er spesielt dårlige til å skrive journaler. 

– Hva gjør NFF for å bevisstgjøre medlemmene om betydningen journaler og epikriser?

– Dersom det er slik Tangen påstår, har vi gjort for lite. Samtidig er det viktig å presisere at NFF ikke kan ta ansvar for all kompetanseheving på helsejus. Dette er et ansvar både utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, kommuner og sentrale myndigheter må ta sammen. Mye kan tyde på at vi må intensivere dette arbeidet, blant annet gjennom NFFs kurs og i samarbeid med utdanningene. Fysioterapeuter har generelt et godt omdømme. Det skal vi også ha i fremtiden. Da er det viktig at vi har fokus på områder som ivaretar pasientsikkerhet, samhandling mellom helsepersonell og bedrer kommunikasjonen mellom ulike deler av helsetjenesten, sier Hatlebrekke.

– Fram i lyset

– Har dere vært for forsiktige i å gripe fatt i problemene av frykt for å støte medlemmene?

– Jeg har ingen frykt for å støte fra meg medlemmer ved å ta opp denne saken. Det er tvert imot svært viktig å ta det fram i lyset for at fysioterapeuter fortsatt skal bli sett på som en viktig ressurs i helsevesenet. Som profesjons- og fagforening følger vi nøye med på Helsetilsynets og Helsepersonellnemndas beslutninger. NFF er på linje med tilsynsmyndigheten når det gjelder kritikk mot fysioterapeuter i saker der journalføringen har vært sterkt mangelfull eller totalt fraværende.

Ingen oversikt

NFF sitter ikke med tall som bekrefter eller avkrefter Kvittum Tangens utsagn om at fysioterapeuter er spesielt dårlige til å skrive journaler. Hatlebrekke påpeker at antallet klagesaker er relativt lavt sett i forhold til antall praktiserende fysioterapeuter.

– Det finnes ingen gode registre i kommunehelsetjenesten som gir oss oversikt over omfanget av dette problemet. Kommunene skal ifølge helse- og omsorgsloven sørge for systematisk kvalitetsarbeid og pasient- og brukersikkerhet, men det er uklart om kommunene faktisk tar dette ansvaret. NFF vil foreta en gjennomgang av hvordan vi kommuniserer kravene til journalføring ut til våre medlemmer. Vi vil også starte en dialog med utdanningsinstitusjonene om hva vi sammen kan gjøre for å øke fokuset. I tillegg har vi invitert Helsetilsynet til sekretariatet for å skissere utfordringer med nettopp vår yrkesgruppe, sier forbundslederen. 

Takstsystemet

– Dokumentasjonsplikten gjelder for alt helsepersonell, uansett hvordan takstsystemet er bygget opp, understreker Hatlebrekke. 

Når det gjelder epikriser viser han til takst E51b i NFFs takstplakat, som er beregnet for «Skriving av epikrise/tilbakemelding til henvisende behandler uten samtidig undersøkelse/behandling».

– Plikten til å føre journal og kravene til journalens innhold er regulert i følgende lover: Den nye pasientjournalloven, Helsepersonelloven og i forskrift om pasientjournal. Dessuten er honorar for forarbeid og etterarbeid inkludert i takstene. Tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen, opplyser Hatlebrekke, og legger til:

– Innenfor tiden som utløser takstene A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive journalnotat, henvisninger og rekvisisjoner.

Større sammenheng

Fysioterapeuter skal uansett utføre sine plikter som autorisert helsepersonell. NFFs leder mener imidlertid at dette må sees i en større sammenheng, og viser til stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten.

– Stortingsmelding 26 legger opp til en styrket primærhelsetjeneste. Fysioterapeuter arbeider stort sett som enkeltstående yrkesutøvere, unntatt i spesialisthelsetjenesten og i større byer og tettsteder. Den enkelte virksomhet er per i dag ansvarlig for sine journalsystemer og rutiner. Stortingsmelding 26 har fokus på en helhetlig tjeneste, hvor kommunikasjon og samhandling vektlegges. Etter vårt syn kan mer sentral styring av rammeverk og standarder også bidra til styrket journalføringsfokus hos den enkelte praktiserende fysioterapeut i kommunehelsetjenesten, sier Fred Hatlebrekke.

Powered by Labrador CMS