- Ikke skrevet = ikke utført

– Ingen yrkesgruppe med klart journalføringsansvar har gjennomgående så dårlig journalføring som fysioterapeuter, mener Marte Kvittum Tangen, fastlege og medlem av Statens Helsepersonellnemnd.

Publisert Sist oppdatert

I en kronikk med tittelen «Skriv journal!», sendt uoppfordret til Fysioterapeuten, skriver Tangen at hun ikke kan huske noen saker fra nemnda, der fysioterapeuter er involvert, hvor det har vært ført fortløpende journal ved behandling.

Statens Helsepersonellnemnd (SHPN)
 Uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over vedtak om administrative reaksjoner truffet av Statens helsetilsyn. Nemnda behandler også klager om avslag på lisens eller autorisasjon truffet av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) og vedtak om spesialistgodkjenning truffet av Helsedirektoratet. Nemnda består av tre jurister, tre personer med helsefaglig bakgrunn (per i dag: sykepleier, psykolog og lege) og en legrepresentant.

Marte Kvittum Tangen har vært fastlege på Tynset i 15 år og fast medlem av Statens Helsepersonellnemnd (SHPN) de fem siste årene.

– Mange fysioterapeuter velger ikke å skrive journal. Dette er en praksis som må endres. Det er ikke et argument mot å skrive journal at man har det travelt eller at takstene viser hvilken behandling som er gjennomført, skriver Tangen.

– Skiller seg ut

På spørsmål om fysioterapeuter er dårligere enn andre grupper helsepersonell når det gjelder å skrive journaler, sier Tangen:

– Ja, de skiller seg helt klart ut. Fastleger har hatt dårlig journalføring i mange saker, men de har blitt bedre de siste årene. Kiropraktorer har også noe mangelfull journalføring, men ingen yrkesgruppe med klart journalføringsansvar har gjennomgående så dårlig journalføring som fysioterapeuter. 

– Har du som lege og medlem av helsepersonellnemnda et mer presist inntrykk av omfanget?

– Jeg har ikke utført noen kontroll av hvor mange fysioterapeuter som skriver journalnotater, men er helt sikker på at det er et gjennomgående problem at fysioterapeuter ikke følger journalføringsforskriften. Jeg kan ikke huske noen saker fra nemnda hvor det har vært ført fortløpende journal ved fysikalsk behandling, selv om det selvsagt finnes unntak. Mitt inntrykk er at psykomotorikere skriver oftere og mer detaljerte notater enn fysioterapeuter uten denne spesialistutdanningen. Jeg vil betegne den manglende journalføringen hos fysioterapeuter som et stort problem; for pasienten, behandleren og for samarbeidspartnere, sier Marte Kvittum Tangen til Fysioterapeuten. 

– Er dette noe du har erfart både i din praksis som lege og i nemnda?

– Ja, men det er gjennom arbeidet i helsepersonellnemnda jeg har fått størst kunnskap om dette. Jeg har imidlertid ingen grunn til å tro at fysioterapeuter i Nord-Østerdalen skiller seg ut fra andre fysioterapeuter i sin journalføring. 

– Ikke skrevet = ikke utført

Tangen påpeker i kronikken at journalføringsplikten i hovedsak er begrunnet i hensynet til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, og i muligheten til å etterprøve den helsehjelpen som er gitt. Journalen skal føres fortløpende, og fysioterapeuter må dermed føre journal for hver behandling som er gitt.

– I verste fall kan manglende journalføring medføre mangelfull behandling og begrensninger i muligheten for bedring av pasientens tilstand, skriver Tangen.

Hun påpeker at det for jurister og lekfolk er svært lite rom for tolkning av annet enn det som står direkte i journalen. Ikke skrevet = ikke utført.

Takster for journalskriving

– Er tidsmangel og takstsystemet de mest vanlige forklaringene fra helsepersonell som ikke gjør jobben sin på dette området?

– Ja, i etterkant er nok dette den vanligste måten å forklare det på. Jeg kan forstå at man dermed ønsker forståelse for at man får gjort en viktig jobb – konkret og direkte – med «hands on». Det er allikevel svært viktig med journalføring, og man må ha kapasitet til dette også. For oss leger som arbeider selvstendig er det slik at man bare kan ta takster for den tiden pasienten faktisk er inne på kontoret. Vi kan ikke ta tidstakst for føring av journaler i etterkant. Hvordan takstsystemet fungerer for fysioterapeuter er jeg ikke kjent med. Jeg har tidligere spilt inn til takstforhandlingene i legeforeningen at det burde endres slik at man også kan honoreres for tid medgått til journalføring, uten at pasienten sitter inne på kontoret. 

– Hva med kvaliteten på de journalene som faktisk blir skrevet?

– Jeg har lest gjennom en god del journaler, og det står gjennomgående ingenting annet enn et kort lite notat ved oppstart av behandling, deretter kun takster.

Bevisstgjøring

– Hva mener du at Norsk Fysioterapeutforbund og bachelorutdanningene i fysioterapi bør gjøre for å ta grep om dette problemet?

– Her er det behov for holdningsendring og informasjon om hvor viktig journalføring er, både blant medlemmer og studenter. Alternativet er sanksjoner, som advarsel, begrensning av autorisasjon eller tap av autorisasjon. Det kan jo bli resultatet om ikke dette endres innad i yrkesgruppen, sier Marte Kvittum Tangen.

Hun understreker at mange fysioterapeuter sikkert gjør en svært grundig og god jobb, også uten å føre journal.

– I alle yrkesgrupper er det varierende kvalitet og kunnskap. Jeg tror ikke dette gjenspeiles i hvem som skriver journaler. Manglende journalføring er et gjennomgående problem.

Powered by Labrador CMS