Europeiske fysioterapiretningslinjer for Parkinson sykdom

Nye retningslinjer. Først på nett.

Av Annette Vistven. Fysioterapeut, Fram helserehab. Annette.vistven@framhelse.no 

Forfatter av de europeiske retningslinjene: Dr. Samyra  H. J. Keus, Radboud University medical center, Nijmegen, Nederland.

Innledning

Parkinsons sykdom (PS) er en progredierende degenerativ nevrologisk sykdom som krever en livslang medisinsk og tverrfaglig oppfølging og behandling av spesialist og kommunehelsetjenesten. Fysioterapibehandling av mennesker med PS er i dag varierende og det har vært savnet gode retningslinjer innefor dette fagfeltet. I de senere årene er det kommet mye forskning på verdensbasis innenfor PS, og det merkes en større interesse i fagmiljøet for denne sykdommen, spesielt innen fysioterapi og trening.  Også i media er det den senere tiden vært større fokus og interesse for PS.

I desember 2013 ble Europeiske fysioterapiretningslinjer for personer med PS publisert på ParkinsonNET. KNGF (Royal Dutch Society for Physical Therapy) ga tilskudd til oppdatering av de eksisterende retningslinjene i Nederland og et felles prosjekt ble igangsatt og gjennomført i samarbeid med 19 europeiske fysioterapiforeninger, deriblant Norsk Fysioterapeutforbund.

Oppsummering av retningslinjene

Målgruppen for retningslinjene er fysioterapeuter samt brukere og andre helsearbeidere som jobber med denne brukergruppen. Målet med retningslinjene er å sikre kvalitet i oppfølging og behandling for personer med PS i Europa. Ved å sette seg inn i retningslinjene og bruke disse vil man tilegne seg kunnskap og ferdigheter til å kunne gi forskningsbasert oppfølging av denne brukergruppen. PS er komplekst og man vil finne stor variasjon i sykdomsbilde fra person til person. Det er derfor nødvendig å gi hver enkelt person individuelt tilpasset oppfølging etter funksjon og mål.

Innholdet i retningslinjene er kunnskapsbasert.

Noen konkrete anbefalinger

Oppfølgingen av personer med PS krever tverrfaglig tilnærming. Opp til 19 forskjellige faggrupper kan være involvert. I retningslinjene anbefales en oppfølgingsmodell ut fra ICF-modellen. En slik modell inkluderer fastlege, nevrolog og en koordinator, eksempelvis en sykepleier som følger opp brukeren. Andre faggrupper blir involvert etter behov, deriblant fysioterapeuten som har en viktig rolle i oppfølgingen.

Det anbefales å henvise personer med PS i et tidlig stadium til fysioterapeuter med interesse og erfaring med PS. 

Hovedmålet med oppfølging av en person med PS er å optimalisere personens aktivitet, deltagelse i samfunnet og livskvalitet. Fysioterapeuten skal følge opp pasienten med å bedre eller vedlikeholde fysisk funksjon (muskelstyrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet), forflytning, ADL, balanse, smerte, respirasjon og gangfunksjon.

Brukermedvirkning og pårørende er en viktig del for å kunne gi god behandling og oppfølging av bruker, og for å sikre overføring og videreføring av tiltak. Det er viktig at bruker selv lærer å mestre sykdommen på best mulig måte med tanke på fysisk aktivitet og andre tiltak.

Det anbefales å trene store muskelgrupper fremfor små muskelgrupper, øvelser hvor man jobber over flere ledd og høy intensitet fremfor lav intensitet. Hos eldre personer anbefales funksjonell trening fremfor generell styrketrening med vekter.

Man optimaliserer motorisk læring gjennom ved å gjøre mange repetisjoner, finne god balanse mellom hvile og aktivitet, gi feedback, overføre øvelser til helfunksjon fremfor delfunksjon, samt motivere pasienten.  

Trening/behandling bør være rettet mot funksjonell trening i brukers vante miljø.

For å bedre funksjon anbefales det en behandlingsperiode på minimum fire uker, tre ganger per uke, men en varighet på 30 til 60 minutter per behandling. Når målet er å bedre fysisk kapasitet anbefales det behandling og trening i seks uker med 20 til 60 minutters daglig aktivitet.

Bruker skal kunne utføre egentrening med god utførelse og forståelse, og det er viktig å regelmessig evaluere behandling og mål.

Implementering av retningslinjene i Norge

Det er igangsatt et samarbeid mellom Norges Parkinsonforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Fram helserehab, med hovedmål om at retningslinjene skal nå ut til flest mulig fysioterapeuter i Norge. En arbeidegruppe skal i 2014 utarbeide en strategi for hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Link til retningslinjene finnes på www.ParkinsonNet.info

Link til Fram modellen; en kort veiledning av aktive tiltak skrevet for personer med Parkinson sykdom, pårørende, terapeuter og helsepersonell: www.framhelse.no

Powered by Labrador CMS