Fagartikler

Publisert Sist oppdatert

Innhold. Manuskriptet skal belyse aktuell og relevant kunnskap fra ulike sider av fysioterapifaget. Det kan ha tema fra teori, forskning eller praksis (se eksempler nedenfor). Begrepet belyse betyr å gjøre opplyst ved å forklare eller analysere, eventuelt å gjøre lettfattelig noe som er vanskelig å forstå. Relevant betyr med betydelig demonstrert betydning for saken, mens aktuell betyr 'noe som skjer nå' eller 'det nyeste'. Relevant kildebruk er en forutsetning. Forfatterne skal kort gi leser en forklaring på hvordan litteratursøkene er gjennomført. 

Omfang. Manuskriptet skal være på maksimalt 3.500 ord inkludert sammendrag, abstract og referanselisten. Begrens referansene til 30.

Oppbygning. Manuskriptet skal ha hoveddelene (hovedoverskriftene) Innledning, Hoveddel og Avslutning.    

(a) Innledning skal angi tema eller problemområde, forklare dets betydning for fysioterapeuter, og lede frem til manuskriptets overordnede hensikt eller formål. Formålet angir kort 'hvorfor eller motivasjonen for' at artikkelen skrives. For eksempel: Formålet med denne veiledningen er å hjelpe forfattere å få publisert fagartikler i Tidsskriftet Fysioterapeuten. Konkretiser dernest formålet med konkrete spørsmål artikkelen skal besvare. Altså hva som skal belyses hvordan for hvem i hvilken sammenheng. For eksempel: For å øke sjanse for publisering: Hvordan kan forfattere strukturere fagartikler for å lette fysioterapeuters tilegnelse av, forståelse for og gjenfinnelse av budskapet? Hvilken informasjon trenger hver hoveddel å inneholde? Hvordan kan forfatter sikre at fagartikkelen oppfyller hensikten og besvarer spørsmålene? Dette innledningens siste avsnitt trenger mellomtittelen Hensikt og spørsmål 

(b) Hoveddel skal oppfylle hensikten og belyse (eller besvare) spørsmålene fra innledningen. Eventuell "Diskusjon" plasseres under Hoveddel. Begrepet forplikter til følgende: å innlede avsnittet med synspunkt, dernest gi begrunnelser som støtter det, etterfulgt av begrunnelser som imøtegår det, før avsnittet oppsummeres med et modifisert synspunkt eller en delkonklusjon. Det skal vises til relevant og oppdatert litteratur. 

(c) Avslutning skal gi lite nytt; den skal oppsummere hoveddelen eller med andre ord klart og kort belyse eller "besvare" spørsmålene. I sum skal hoveddelene fortelle (a) hva teksten skal belyse, hvorfor og (kort) hvordan (Innledning), (b) belyse det (Hoveddel) og (c) oppsummere belysningen (Avslutning). 

Struktur. La mellomoverskrifter og undertitler være oppsummering eller abstraksjon av innholdet i avsnittene under dem. For innholdsfortegnelsen eller logisk presentasjonsramme, bruk gjerne den elektroniske funksjonen i Word (søk i Hjelp: Lage innholdsfortegnelse).

Bilder og illustrasjoner er ønskelig. De legges ved e-posten som billedfil, det vil si som jpg eller tiff fil med oppløsning på minst 300 dpi eller prikker per tomme i 100 prosents størrelse. Figurer og tabeller mottas i Excel- eller Word-format.

Sammendrag og abstract. Lag et norsk Sammendrag og et engelsk Abtract med engelsk tittel og tre nøkkelord. Lengden skal være cirka 200 ord. Sammendragene skal gjenspeile hoveddelene av hovedteksten og struktureres med stikkordene Innledning, Hoveddel og Avslutning med kolon bak.   

Eksempler på hva fagartikler kan belyse:

En spesiell undersøkelsesmetode, behandlingsprosedyre eller måleredskap. Det må legges vekt på å beskrive aktuell og relevant kunnskap om tema, samt at metoden beskrives grundig, gjerne med figurer/ illustrasjoner og at temaets relevans for fysioterapi diskuteres.  

En vitenskapelig teori som er relevant for fysioterapi. Det må legges vekt på å beskrive det teoretiske grunnlaget, relevant forskning skal trekkes inn og teoriens relevans for fysioterapi må diskuteres.

Gjennomføring av forsknings- og fagutviklingsvirksomhet som for eksempel har vist spesielt interessante resultater eller har betydning for fagutøvelsen. 

Artikkelen skal: Presentere ny innsikt og/ eller være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning.

Powered by Labrador CMS