Hvordan behandle frossen skulder

Fagartikkel i Fysioterapeuten 5/2019. 

Benjamin Haldorsen, fysioterapeut, cand.philol., Martina Hansens Hospital. bhald@mhh.no

Elisabeth Thornes, fysioterapeut, FoU-koordinator, cand.san., Martina Hansens Hospital.

Stefan Moosmayer, overlege, ortopedisk avdeling, ph.d., Martina Hansens Hospital.

Yngve Røe, fysioterapeut, førsteamanuensis, ph.d., OsloMet – storbyuniversitetet.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 29.4.2019. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Innledning: Denne artikkelen er en sammenfatning av versjon 1.0 av den kunnskapsbaserte fagprosedyren Fysioterapi ved frossen skulder. Fagprosedyren er laget etter metoden beskrevet på Helsebiblioteket.no. Hensikten med fagprosedyren er å gi råd og anbefalinger om behandling av personer med frossen skulder. 

Hoveddel: Frossen skulder er en tilstand som gir smerter og stivhet i skulderen. Leddkapselen blir tykkere og strammere. Skulderen får begrenset både aktiv og passiv bevegelighet. De fleste får frossen skulder uten at man kan peke på en bakenforliggende årsak. Sykdomsforløpet kan deles inn i smertefasen og stivhetsfasen. Behandling av personer med frossen skulder bør inneholde opplæring om hva frossen skulder er, sykdomsforløpet, hva pasienten kan gjøre selv og behandlingsalternativer. Aktivitetstilpasning kan være nødvendig. Smertedempende medisiner som paracetamol og/eller ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs) kan brukes etter behov. Injeksjon av kortikosteroider kan vurderes ved sterke smerter. Øvelser for bevegelighet, muskulær kontroll, styrke og utholdenhet med hensyn til smerter kan være aktuelt i begge faser av frossen skulder. Øvelser og tøying uten hensyn til smerter anbefales ikke.

Avslutning: Hovedpunktene for behandling av personer med frossen skulder er pasientopplæring, farmakologisk behandling etter behov og øvelser som ikke gir økte smerter. 

Nøkkelord: frossen skulder, fysioterapi, retningslinje.

Abstract

How to treat frozen shoulder

Introduction: This article summarizes version 1.0 of the Norwegian clinical guideline for the physiotherapy treatment of frozen shoulder. The guideline was developed using the method described at the Helsebiblioteket.no. This guideline aims to provide advice and recommendations for the treatment of patients with frozen shoulder.

Main part: Frozen shoulder is a condition of unknown cause where the shoulder becomes painful and stiff. The joint capsule thickens and tightens. Both active and passive shoulder motion become restricted. The course of the disease can be divided into two phases: the painful phase and the stiffness phase. The treatment of frozen shoulder should include education about the condition, its course, patient self-management and treatment options. Activity modification might be necessary. Anti-inflammatory drugs such as paracetamol and/or non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can be used if required. Injection of corticosteroids can be considered for patients with severe pain. Exercises for mobility, muscular control, strength and endurance might be used in both phases of the disease. Exercises and stretching that provoke more pain are not recommended.

Conclusion: Treatment of frozen shoulder should include patient education, analgesic treatment if required, and exercises that do not increase pain.

Keywords: frozen shoulder, physiotherapy, guideline.

Les fullversjon av artikkelen (open access) i Fysioterapeuten eblad. 

Powered by Labrador CMS