Fysioterapi i skolehelsetjenesten for ungdom - perspektiver og praksis

Fagartikkel i Fysioterapeuten 4/2016. 

Alette Ottesen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF), Nymosvingen psykomotorisk fysioterapi. MSc. psykisk helsearbeid. Hospitant i FYSIOPRIM, Institutt for helse og samfunn, avd. helsefag, Universitetet i Oslo. aletteo@hotmail.com.  

Gro Askland Øyehaug, spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF). Follo Fysioterapi. Hospitant i FYSIOPRIM, Institutt for helse og samfunn, avd. helsefag, Universitetet i Oslo. groaoy@gmail.com.  

Wenche Schrøder Bjorbækmo, PhD., spesialist i fysioterapi for barn og ungdom (MNFF). Forsker i FYSIOPRIM ved institutt for helse og samfunn, avd. helsefag, Universitetet i Oslo. 

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 11.3.2016. Studien er ikke av en slik art at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningetikk, Datatilsynet, NSD eller pasientsamtykker kreves. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Ottesen og Askland Øyehaug. 

Sammendrag

Innledning: Det uttrykkes en bekymring for barn og unges helse og for at mange elever faller utenfor og ikke gjennomfører videregående skole. For å bøte på dette skal skolehelsetjenesten styrkes og bygges opp med tverrfaglige team.  

Hoveddel: Med bakgrunn i beskrivelser av helsetilstanden til dagens ungdom og ulike forståelser av kropp og helse, drøfter vi ut fra et fenomenologisk perspektiv fysioterapeuters mulige forståelse og kompetanse i møte med de unges helseutfordringer. Ungdoms kroppslige uttrykk kan sies å bære preg av kompleksitet og motsatser, som ikke kan forenkles til å handle om inaktivitet og overvekt. Hvilke muligheter blir gitt ungdom til å leve de kroppene de er på veien mot å bli voksne – og hva kan fysioterapeuter bidra med i denne prosessen?                                                                                                                            

Avslutning: Fysioterapeuters kompetanse om kropp og bevegelse knyttet til erfaringer, helse, deltakelse og funksjon i vid forstand, kan etter vår vurdering styrke det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten og anvendes både i forebyggende og helsefremmende virksomhet for ungdom.

Nøkkelord: Skolehelsetjeneste for ungdom, fysioterapi, fenomenologi, den fenomenologiske kroppen. 

Physiotherapy in School Health Services for Adolescents – Perspectives and Practice

Abstract

Introduction: Today there is an expressed concern for children’s and adolescent health, and the fact that many students do not complete highschool. In order to meet these challenges, school health services need to be strengthened and multidiciplinary teams developed.

Main part: Describing the health challenges of adolescents today, and also different understandings of body and health, we discuss, based on a phenomenological perspective, physiotherapists’ possible understanding and competence in meeting young people’s health challenges.  Bodily expressions can be said to be characterized by contradictions, which cannot be reduced to a simple question of inactivity and obesity. What possibilities can be given to youth, enabling them to live their bodies changing towards adulthood, – and how can physiotherapists contribute to this process?

Conclusion: What opportunities can be given in order to enable young people to live their changing bodies towards adulthood? How can physiotherapists contribute to this process? In our opinion, physiotherapists’ knowledge about body and movement related to experiences, health, participation and function in the broadest sense, is a way of strengthening the multidisciplinary team in school health care, both in prevention and health promotion activities for youth.

Keywords: School health services, physiotherapy, phenomenology and the phenomenological body.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS