Fysioterapi i videregående skole – en kvalitativ intervjustudie

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 1/2018.

May Linn Elli Rygg, turnusfysioterapeut Sykehuset i Vestfold, barne- og ungdomsavdelingen. BSc. dansepedagog, BSc. fysioterapi, retning mensendieck ved Høgskolen i Oslo og Akershus. maylinn.rygg@outlook.com.   

Ingvild Bekken, turnusfysioterapeut Oslo kommune, Bydel Frogner, enhet for barn og unge. BSc. idrettspedagog, BSc. fysioterapi, retning mensendieck ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Gro Rugseth, førsteamanuensis, ph.d., Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsefag, HiOA.  

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 05.12.2017. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag 

Bakgrunn: De siste årene har det vært en økning i psykiske og fysiske helseplager blant elever i videregående skole. Så mange som én av tre elever avslutter sin videregående opplæring før den er fullført. I kunnskapsløftet 2016 står det at elevene skal utvikle kunnskap, holdninger og ferdigheter for å kunne mestre livene sine. I denne studien ønsker vi å belyse hvordan fysioterapeuter kan bidra med å oppfylle disse intensjonene.  

Problemstilling: Hva kjennetegner fysioterapeutens arbeid i møte med elevene i videregående skole?  

Metode: Individuelle dybdeintervjuer med to fysioterapeuter som arbeider i videregående skole. Vi benytter en semistrukturert intervjuguide.

Funn: Fysioterapeutene beskriver elever som er preget av en sammensatt problematikk, der negativt stress og angst kommer frem som hovedelementene. Helhetstanken om at kropp og sinn utgjør en gjensidig påvirkning, danner en rød tråd i arbeidet deres. 

Konklusjon: En helhetlig forståelse danner basis for fysioterapeutenes møte med elevene, der det å gjøre dem i stand til å mestre livene sine utgjør et sentralt mål. En kroppsfenomenologisk forståelse blir gjenspeilet ved at de tar utgangspunkt i både elevenes og sin egen kroppslige erfaring; deres levde kropp.   

Nøkkelord: Fysioterapi, videregående skole, negativt stress, mestring, resiliens, kroppsfenomenologi.

Abstract

Physiotherapy In Secondary School: A Qualitative Study.

Background: In recent years, there has been an increase in physical and mental health problems among students in Secondary School. 1 of 3 students quit their education before completion. The Knowledge Promotion of 2016 promotes the goal that the students are to develop skills, attitudes and knowledge in order to be able to master their lives. We wish to shed light on how physiotherapists may contribute to fulfill these intentions.

Research Question: What characterizes the physiotherapist’s work in interaction with students in Secondary School?

Method: Individual in-depth interviews with two physiotherapists working in Secondary School. We made use of a semi-structured interview guide. 

Conclusion: An holistic understanding creates the basis for the physiotherapists meeting with the students, where developing their mastering skills is the main intention. The phenomenological understanding is reflected in how the physiotherapists base their work on the students’ as well as their own bodily experience; their «lived body».

Keywords: physiotherapy, Secondary School, negative stress, mastering skills, resilience, phenomenology of the body.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS