Terapeutrollen belyst ved studenterfaringer

Fagartikkel i Fysioterapeuten 4/2016. 

Elisabeth Møyner, spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF). Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. elisabeth.moyner@hioa.no.  

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 10.3.2016. Studien er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Det er innhentet skriftlig informert samtykke fra alle informanter. Ingen interessekonflikter oppgitt.  

Sammendrag

Innledning: Ved fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er det utviklet en ny type studentpraksis, der bachelorstudenter er treningskontakter for pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser. For å kvalitetssikre denne praksismodellen ble studentene intervjuet om sine praksiserfaringer 

Hoveddel: Studentene møter relasjonelle utfordringer og bevisstgjøres på ulike sider ved terapeutrollen i møte med pasientene. Artikkelen diskuterer hvordan ulike terapeutposisjoner opptrer som dialektiske motsetninger. Eksempler på slike motsetningspar er ydmykhet/skråsikkerhet, nærhet/distanse, involvering/avgrensning, profesjonell/privat og venn/terapeut. Som terapeut vil man være i flyt fram og tilbake mellom disse ytterpunktene.

Konklusjon: Denne studien viser at selvstendig studentpraksis gir god læring om egen rolle og hvordan man må tilpasse egen væremåte til den enkelte pasient. Dette er grunnleggende tematikk i all fysioterapibehandling. 

Nøkkelord: Terapeutrolle, schizofreni, trening. 

Title: The therapeutic role illuminated by students’ experiences

Abstract

Introduction: A new type of student practice has been developed at Oslo and Akershus University College (HiOA), Bachelor students act as physical activity mentors for patients with severe mental disorders. To assure the quality of this practice, the students were interviewed about their practical experiences.

Main part: The data show how different therapeutic positions act as dialectical opposites. Examples of such dichotomies are: unsure/self-assured; proximity/distance; professional/private; friend/therapist. During treatment processes the therapist will move between these extremes. The students experienced how challenging this can be.

Conclusion: This study shows that when the students practice on their own, they learnt about their therapeutic role and how to adapt their own behaviour to the individual patient. These are fundamental in all physiotherapy treatment.

Keywords: Therapeutic role, schizophrenia, physical activity.  

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS