Treningsteknologi – en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud?

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2018. 

Ellen Brox, seniorforsker, Cand Real, Norut Northern Research Institute. ellen.brox@norut.no.    

Linda Røberg, fysioterapeut, Tromsø kommune.

Marie Brønlund, spesialfysioterapeut, Tromsø kommune.

Per Egil Kummervold, seniorforsker, ph.d., Norut Northern Research Institute.

Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 23. oktober 2018. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Bakgrunn: Kan treningsteknologi være en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud? To teknologier for fallforebygging ble testet på eldre personer med fallrisiko. En webapp for trening ble testet på et fallforebyggende treningsprogram i Tromsø, og et Kinect treningsspill ble testet på dagsenter i Alta.  

Metode: I Tromsø ble det brukt spørreskjema, observasjoner samt telefonintervjuer med eldre som prøvde teknologien hjemme. I Alta ble det brukt observasjoner. Teknologien ble utviklet med brukersentrert design og utvikling med fysioterapeuter, eldre og IKT-forskere.

Funn: Webappen fikk gode tilbakemeldinger fra profesjonelle og eldre brukere, men observasjoner viste at eldre bør få individuell veiledning av fysioterapeut, spesielt hvis den skal brukes hjemme. En slik app bør også ha muligheter for individuell tilpasning. Eldre som testet webappen hjemme brukte den fortsatt etter tre måneder. Treningsspillet som ble testet var for krevende både for fysioterapeutene og for de eldre brukerne. Det er også plasskrevende.

Konklusjon: En enkel webapp kan fungere som et alternativ for et vanlig treningsprogram med øvelser for hjemmetrening mens et Kinect treningspill blir for krevende. 

Nøkkelord: Teknologi, trening, fallulykker, forebygging.

Abstract

Exercise technology - part of future fall prevention? 

Background: Can exercise technology be part of a future fall prevention effort? Two technologies for fall prevention were tested on elderly persons with risk of falling. An exercise web application was tested on a training program for fall prevention in Tromsø and a Kinect exergame was tested on a day centre in Alta.

Material and method: In Tromsø we used questionnaire observations and telephone interviews with elderly who tried the technology at home. In Alta observations were used as method. The technology was developed in a user-centred approach with physiotherapists, elderly and ICT researchers.

Findings:  The exercise web application received good feedback from professionals and elderly users, but observations demonstrated that elderly should get individual instructions from a physiotherapist, particularly for home use. Such a web app should also have the possibilities for individual adaptations. Elderly who tested the web app at home were still using it after three months. The exergame that was tested was too demanding both for the physiotherapists and the elderly. It is also too space demanding.

Conclusion: A simple exercise web application can work as an alternative to a training programme (print) for homebased training, while a Kinect exergame is too demanding.

Keywords: Technology, exercise, fall accident, prevention.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS