Langvarige muskel- og skjelettplager: Bedring som personlig tilhelingsarbeid

Fagartikkel i Fysioterapeuten 3/2019. 

Anne Marit Mengshoel, dr.philos., professor og fysioterapeut. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 7. desember 2018. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Langvarige muskel- og skjelettplager er hyppig forekommende i befolkningen. Mange av pasientene med disse plagene oppsøker fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, men fysioterapeuter kan føle at de kommer til kort med å hjelpe dem. Kliniske retningslinjer tilråder livsstilsendringer for å bedre pasienters helse, herunder å trene for å komme i bedre form. Men pasienter gir gjerne opp å følge disse rådene. Hensikten med denne artikkelen er å belyse bedring ved å ta utgangspunkt i pasienters erfaringer med å være syk og deres bedringsprosess. Presentasjonen er en syntese av kunnskap ervervet gjennom å studere sykdoms- og tilfriskningserfaringer hos pasienter med medisinsk uforklarte muskel- og skjelettplager eller revmatologiske betennelsessykdommer. Sentralt i pasienters sykdomserfaringer er at kroppen blir uforståelig og ikke til å stole på, dagliglivet forstyrres, og det blir vanskelig å fylle sosiale roller og forpliktelser. Pasienters prosess for å bli bedre har bestått av arbeid med å utforske kroppserfaringer for å finne ut hva kroppen tåler av belastning, bygge opp igjen et hverdagsliv som kan tåles, og samtidig gjøre prioriteringer slik at livet blir meningsfullt. For det meste snakker pasientene om at det handler om å prøve ut og lære av egne bevegelseserfaringer. Personlig tilhelingsarbeid handler således om å gjenopprette sammenheng mellom kropp, dagligliv og sosialt selv.

Nøkkelord: Tilfriskning, pasienterfaringer, pasienters tilfriskningsarbeid, langvarige muskel- og skjelettplager. 

Abstract

Recovery as personal healing work – experiences of patients with persistent musculoskeletal pain conditions

Persistent musculoskeletal conditions are frequently occurring in the population. Often these patients consult physiotherapists in primary health care. However, physiotherapists may feel falling short in helping these patients. Clinical guidelines recommend patients to do life style changes and conditioning exercises. But patients do not seem to comply well to such interventions. The purpose of this paper is to shed light on what it is like to be ill and recover from a patient perspective. The presentation is a synthesis of what is learnt over years by studying illness and recovery experiences of patient with inflammatory or medically unexplained musculoskeletal conditions. Central in patients’ illness experiences is how an unreliable, strange body disturbs daily life and makes it difficult to fulfill social roles and obligations. The patients’ recovery experiences include patients strive to refamiliarize with their body and rebuild a tolerable, but still meaningful life. Mostly, the person’s recovery is constituted by a rather bodily work of learning from movement experiences. Thus, recovery comprises processes of recreating coherence between body, daily life and social self. 

Keywords: Recovery, patient experiences, patients’ healing work, persistent musculo-skeletal conditions.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS