Helseutgiftene øker

Helseutgiftene i Norge gikk opp med om lag 2000 kroner per innbygger fra 2015 til 2016.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpige tall viser løpende helseutgifter på 326 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer 10,5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), eller i overkant av 62 000 kroner per innbygger, ifølge SSB.

Sterkere vekst

Om man justerer for lønns- og prisvekst, økte helseutgiftene med 1,6 prosent fra 2015 til 2016. Veksten er sterkere enn hva den har vært de foregående årene.

«De siste tilgjengelige tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at gjennomsnittlige helseutgifter som andel av BNP i OECD-landene var på 9,0 prosent i 2015. Her er det store variasjoner mellom landene. USA har en andel på 16,9 prosent, mens Tyrkias andel er på relativt lave 5,2 prosent», skriver SSB.

Norges helseutgifter som andel av BNP var til sammenlikning i 2013 og 2014 på henholdsvis 8,9 og 9,4 prosent.

Medisinsk behandling og rehabilitering

Utgiftene til medisinsk behandling og rehabilitering sto for 50 prosent av de totale helsekostnadene i 2016. Dette er sammenliknbart med de andre OECD-landene, hvor medisinsk behandling og rehabilitering i gjennomsnitt utgjør 55,5 prosent av helseutgiftene.

Mens det offentlige i Norge finansierte rundt 85,2 prosent av helseutgiftene i 2016, er tilsvarende gjennomsnittstall fra EU og OECD henholdsvis 79 prosent og 72,9 prosent (2015-tall).

Powered by Labrador CMS