Svekket helse blant eldre innvandrermenn

Levekårsundersøkelse viser svekket helse blant de eldste innvandrermennene.

Publisert

Generelt er innvandrerkvinners helse dårligere enn innvandrermenns, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), men helsen er betydelig svekket blant de eldste innvandrermennene.

Blant de eldste innvandrerne finner SSB ingen kjønnsforskjeller av betydning når det gjelder helse.

Levekårsundersøkelse

SSB legger Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 (LKI) til grunn. Ettersom kun tolv utvalgte land er med i undersøkelsen, påpeker byrået at den ikke er representativ for alle innvandrere i Norge.

Når det gjelder egenrapportert helse er kjønnsforskjellene større blant innvandrere enn i befolkningen generelt.

Mens det i befolkningen skiller kun to prosentpoeng mellom menn og kvinner som rapporterer å ha god helse, er tilsvarende tall for innvandrere sju prosentpoeng i mennenes favør.

Dårlig helse

Over dobbelt så mange innvandrerkvinner rapporterer å ha dårlig helse sammenliknet med kvinner i hele befolkningen.

«I undersøkelsen svarte 10 prosent av innvandrerkvinnene at de hadde dårlig helse og 3 prosent at de hadde svært dårlig helse. Tilsvarende tall for kvinner i hele befolkningen var henholdsvis 5 og 1 prosent», skriver SSB.

Også blant innvandrermenn svarer en høyere prosentandel at de opplever å ha dårlig helse sammenliknet med befolkningen. Blant innvandrermenn rapporterer åtte prosent at de har dårlig helse, mens to prosent svarer at de har svært dårlig helse. Tilsvarende tall for hele befolkningen er fire og én prosent.

Les mer om undersøkelsen her.

Powered by Labrador CMS