Helse og funksjons­evne etter hjerneslag

Det er ingen forskjell i funksjonssvikt mellom kvinner og menn etter hjerneslag, ifølge en ny studie fra HiOA. Kvinner rapporterer likevel om dårligere helse etter hjerneslag enn menn.

Publisert Sist oppdatert

Studien ”Kvinner og menns vurdering av helse og funksjons­evne i HUNT 3 etter hjerneslag” er publisert i Sykepleien Forskning (nr.1/2016). Hovedforfatter er Borghild Løyland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Signifikant flere menn enn kvinner vurderte helsen som god etter hjerneslaget.

Tverrsnittstudie

I Norge er det årlig cirka 15.000 sykehusinnleggelser på grunn av hjerneslag. Utenlandske studier har vist at flere kvinner enn menn rapporterer dårligere helse og funksjonsevne etter hjerneslag, men dette er lite undersøkt i Norge, ifølge artikkelen i Sykepleien Forskning.

Forfatterne gjennomførte en tverrsnittstudie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3), med data innsamlet i perioden 2006–2008. Studien inkluderte 1.190 personer som har hatt hjerneslag, 572 kvinner og 618 menn.

72 % kom seg helt

Resultatene viste at 71,5 prosent kvinner og 73 prosent menn hadde kommet seg helt etter siste hjerneslag. Kun 6,2 prosent hadde svært alvorlig, alvorlig eller moderat funksjonssvikt. 92 prosent av kvinnene og 96 prosent av mennene rapporterte ingen til lett funksjonssvikt.

I diskusjonskapitlet påpeker forfatterne at dette er en av få norske studier som har undersøkt om kvinner og menn vurderer helse og funksjonsevne forskjellig etter hjerneslag, og om det er forskjell i bruk av helsetjenester.

Hjemmeboende

- En forklaring på at så mange rapporterer at funksjonsevnen i liten grad er nedsatt kan være at helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i hovedsak omfatter hjemmeboende. Tidligere studier har ofte vært basert på pasienter innlagt i sykehus etter hjerneslag, eller på sykehjemsbeboere. Det finnes også andre måter å tolke disse funnene på, påpeker forfatterne.

I likhet med tidligere forskning om kvinners helse generelt, og spesielt etter hjerneslag, rapporterer kvinnene i denne studien dårligere helse enn menn.

Flere kvinner alene

- Det er rimelig å anta at noen faktorer er en direkte følge av sykdommens utfall. Slike konsekvenser kan være smerteproblematikk, som et flertall av kvinnene i denne studien rapporterer. Vi har ikke grunnlag for å si at det er sammenheng mellom smertene og hjerneslaget, men det er viktig at helsepersonell avklarer slike problemstillinger i møte med den enkelte pasient.

- I denne studien bor en større andel kvinner alene, er ugifte og færre kvinner enn menn har venner som kan gi dem hjelp når de trenger det. Dette er psykososiale faktorer som kan være med på å forklare hvorfor kvinner og menn vurderer helsen sin ulikt, skriver forfatterne

Powered by Labrador CMS