FYSIOPRIM: Har midlene blitt brukt hensiktsmessig? Foto: Stig Marlon Weston.
FYSIOPRIM: Har midlene blitt brukt hensiktsmessig? Foto: Stig Marlon Weston.

Slik ble pengene brukt – dette fikk vi

Ti år, 57 millioner og bidrag fra 200 fysioterapeuter. Cirka 50 vitenskapelige publikasjoner, tre doktorgrader, flere bokkapitler, fagartikler, kronikker og nyhetssaker. Enorme ressurser ble satt inn. Ambisjonene var høye. Nå er det stopp. Har FYSIOPRIM lykkes? Har faget fått valuta for pengene og innsatsen? Hva sitter vi igjen med av kunnskap? Fagredaktør har ordet. 

Publisert Sist oppdatert

Tidsskriftet Fysioterapeuten har fulgt FYSIOPRIM tett fra oppstart til avslutning. Vi har skrevet nyhetssaker, publisert kronikker, vitenskapelige artikler og sammendrag fra doktorgradsavhandlinger. Nå er det ikke vi, men NIFU, som til syvende og sist skal finne ut om FYSIOPRIM har lykkes. Den rapporten kommer på nyåret. Før så skjer, er det på plass med noen betraktninger fra vår side.  

Større verktøykasse  

Ett av FYSIOPRIMs mål var å etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis. Et annet hovedmål var å skape ny kunnskap om og for klinisk praksis. Flere FYSIOPRIM-artikler har sett på standardiserte måleinstrumenter, og hvilke instrumenter som egner seg spesielt godt i klinisk praksis. Man har lagt til rette for å gjøre klinikere kjent med de begrensningene ulike instrumenter har, noe som kan gjøre sitt til at fysioterapeuter kan bruke verktøy til de formål som er best egnet.   

Forskere har validitetstestet, reliabilitetstestet og funnet referanseverdier for bruk i klinikken. Fellesnevneren er ønsket om gode måleredskaper for å måle effekt av aktivitet og øvelser for ulike pasientgrupper. Listen over artikler som har tatt for seg en rekke måleredskaper er lang, og ny kunnskap om bruken (og ikke-bruken) av måleredskaper til ulike pasientgrupper er skapt. For at klinikere skal nyttiggjøre seg av denne typen måleredskaper i sin praksis, har FYSIOPRIM også kommet opp med ulike e-verktøy, der tanken er at slike måleredskaper skal kunne benyttes på en enkel og effektiv måte i praksis til det beste for pasienter, for så at man skal kunne bruke dataene innen forskning på et senere tidspunkt.   

Elektroniske verktøy for bruk i klinisk praksis er elsket og hatet, noe FYSIOPRIM på mange måter har fått bekreftet. Det er ikke gitt at klinikere tar seg tid til å bruke apper eller registrere pasientdata elektronisk i nye former og fasonger sånn helt uten videre. Forskere i FYSIOPRIM har funnet at det handler om at klinikerne må føle et eierskap til slike verktøy. Samtidig er det nok viktig at man ser en klar nytteverdi i bruken av dem – i en ellers hektisk hverdag.     

Samhandling og hospitering  

Et uttalt mål for FYSIOPRIM var å skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer. Man utviklet derfor på et tidlig stadium en hospiteringsordning, der seks avtalefysioterapeuter fikk jobbe 80 prosent klinisk og 20 prosent forskningsbasert for FYSIOPRIM.   

Tilbakemeldingene på denne modellen har vært gode fra alle kanter. Spørsmålet nå er om denne typen samhandling kan fortsette, nå som prosjektet avsluttes. Som oftest behøves økonomisk stimuli for å lykkes innen denne typen organisering – midler man har hatt tilgjengelig i alle disse årene. Dersom det ikke dukker opp midler annenstedsfra til denne typen organisering i tiden som kommer, kan dette gode samarbeidet forsvinne like raskt som det dukket opp.     

De høye ambisjonene  

FYSIOPRIMs mål har vi vært inne på. Vi har også fått innblikk i Fysiofondets ambisjoner på vegne av dette prosjektet. Her dukker det opp flere interessante punkter: Har grunnlaget for bedre pasientforløp blitt bedre som følge av FYSIOPRIM? Har helsen til brukere i primærhelsetjenesten blitt bedre? Kanskje har man lykkes med å så noen frø – komme i posisjon til å starte – eller fortsette – et arbeid, som det krever ytterligere mange års hardt arbeid for å kunne si noe fornuftig om.    

Samfunnsøkonomiske aspekter av fysioterapi i primærhelsetjenesten for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer og nevrologisk sykdom var en annen ambisjon man fra Fysiofondets side hadde et ønske om å se nærmere på gjennom prosjektet. Det ble publisert en artikkel i Fysioterapeuten som så for seg en modell for hvordan en slik type evaluering kan gjennomføres. En god tanke – men det ser ut til å ha stoppet der.    

Har FYSIOPRIM styrket kunnskapsgrunnlaget for god faglig og administrativ kvalitet på fysioterapitjenesten i primærhelsetjenesten? Har man evnet å skaffe et bedre beslutningsgrunnlag for forvaltning og politiske myndigheter? Fysiofondet ønsket at dette ble belyst gjennom prosjektet. Dette er store spørsmål, og ut fra publikasjonslisten til FYSIOPRIM kan ikke vi se at disse ambisjonene er møtt. Vi sender samtidig disse spørsmålene over til politikerne.   

Slik vi ser det, har FYSIOPRIM levert mengder av ny og viktig kunnskap om fysioterapi i primærhelsetjenesten. Praksisnære samarbeidsmodeller, utvikling og validering av verktøykassa, og ikke minst viktige refleksjoner om videre studier av høy relevans for faget. Antallet publikasjoner vitner om hardt arbeid og høy produktivitet. Svært interessante studieprotokoller vitner om gode ideer, vyer, visjoner og ambisjoner. Det hadde vært trist dersom alt stoppet opp her.    

INOREG og SupportPRIM  

Norges Forskningsråd har støttet to videreføringer fra FYSIOPRIM. «INOREG – Innovations in use of registerbased data for analyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases» og «SupportPRIM – Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care» er studier som nok ikke vil videreføre selve hospiteringsordningen, men som vil forsøke å optimalisere et samarbeid videre. Studiene støtter seg, slik vi forstår det, på et norsk pasientregister med over 3000 pasienter.  Her vil det være mulig å kartlegge pasienter, sykdom og skader, behandling og behandlingseffekter.  

Godt grunnlag for videre forskning  

FYSIOPRIM har lagt et godt grunnlag for og stimulert til langsiktig forskning på fysioterapi i primærhelsetjenesten. Selv sitter vi med flere spørsmål enn svar etter alle disse årene. Gode spørsmål fører som kjent ikke alltid til gode svar, men heller til enda bedre spørsmål. Vi håper forskere og fysioterapeuter der ute har blitt enda mer nysgjerrige på faget etter å ha lest utallige publikasjoner og nyhetssaker fra FYSIOPRIM i Fysioterapeuten og andre tidsskrifter, aviser og kanaler. Vi skulle ønske at viktig kunnskap fra prosjektet hadde blitt implementert raskt i klinisk praksis. Dette ser ikke ut til å ha skjedd – enda. Men det er ikke for sent!  

FYSIOPRIMs publikasjonsliste, avlest 30. juni 2020 

-Øyehaug GA, Paulsen, AK, Bjorbækmo WS: Avtalefysioterapeuters prioritering av henvendelser: En tekstanalyse Fysioterapeuten 2020 4: 26-33.  

-Meisingset I, Vasseljsen O, Vøllestad, NK, Robinson HS, Woodhouse, A, Engebretsen, KB, Glette M, Øverås, CK, Nordstoga, AL, Evensen, KAI, Skarpsno, ES. Novel Approach Towards Musculoskeltal Phenotypes.  Eur J Pain Online feb 2020 – ahead of print. DOI: 10.1002/ejp.1541  

-Øyehaug GA, Paulsen, AK, Vøllestad, NK, Robinson, HS: Prioritering og ventetid hos avtalefysioterapeuter – en tverrsnitt-studie. Fysioterapeuten 2019 7: 22-27.   

-Blixt L, Solbrække KN, Bjorbækmo WS: Physiotherapists’ experiences of adopting an eTool in clinical practice: a post-phenomenological investigation. Physiotherapy, Theory and Practice. 2019 DOI: 10.1080/09593985.2019.1681042  

-Tangen GG, Robinson HS: Measuring physical performance in highly active older adults: associations with age and gender? Aging clinical and Experimental Research 2019 DOI:10.1007/s40520-019-01190-x  

-Robinson HS, Tangen GG:  Fysisk aktive eldre og trenings-vaner? Fysioterapeuten 2019 86(4): 24-28.   

-Stensdotter AK, Meisingset I, Pedersen DM, Vasseljen O, Stavdahl O: Frequency- dependent deficits in head steadiness in patients  with nonspecific neck pain. Physiol Rep. 2019 7(5): e14013. DOI: 10.14814/phy2.14013  

-Evensen KAI, Eide G, Immonen J. Utvikling av retningslinjer for kunnskapsbasert barnefysioterapi i primærhelsetjenesten  
Fysioterapeuten 2018 85(7): 24-29.  

-Balasundaram AP, Robinson HS, Vollestad NK. Do the key prognostic factors for non-specific neck pain have moderation effects? Med Hypotheses 2018 May;114:65-68. DOI: 10.1016/j.mehy.2018.03.004  

-Bjorbækmo W.S., Robinson H.S., Engebretsen E. Which knowledge? – An examination of the knowledge at play in physiotherapy with children. Physiotherapy, Theory and Practice. Oct 2018. 34:10, s 773- 782. DOI: https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1423654  

-Evensen KAI, Robinson HS, Meisingset I, Woodhouse A, Thielemann M,  Bjorbækmo WS, Myhre G, Hansen AE, Vasseljen O, Vollestad NK. Patients receiving physiotherapy services in primary health care in Norway: Design of a longitudinal observational project. BMC Health Services Research. 2018 Dec 04;18(1):936. DOI: 10.1186/s12913-018-3729-y  

-Chowdhury A, Bjorbaekmo WS: Clinical Reasoning – Embodied Meaning-Making in Physiotherapy. Physiotherapy theory and practice 2017, 33(7):550-559. DOI: 10.1080/09593985.2017.1323360  

-Robinson HS, Dagfinrud H: Reliability and validity of the StarT Back screening tool in patients with low back pain in primary health care physiotherapy practice. BMC Musculoskeletal Disorders 2017, 18: 77-91. DOI: 10.1186/s12891-017-1553-x  

-Østerås N, Kjeken I, Smedslund G, Moe RH, Slatkowsky-Christensen B, Uhlig T, Hagen KB: Exercises for hand osteoarthritis (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, 2:Art.no.:CD010388.  

-Bjorbaekmo WS, Mengshoel AM: «A touch of physiotherapy» – the significance and meaning of touch in the practice of physiotherapy. Physiotherapy theory and practice 2016, 32(1):10-19. DOI: 10.3109/09593985.2015.1071449  

-Nicholls DA, Atkinson K, Bjorbækmo WS, Gibson B, Latchem J, Olesen J, Ralls J, Setchell J: Connectivity: An emerging concept for physiotherapy practice. Physiotherapy theory and practice 2016, 32(3):159-70. DOI: 10.3109/09593985.2015.1137665  

-Ottesen A, Øyehaug GA, Bjorbækmo WS: Fysioterapi i skolehelsetjenesten for ungdom – perspektiver og praksis Fysioterapeuten 2016, 83(4); 48-52.   

-Meisingset I, Stensdotter AK, Woodhouse A, Vasseljen O: Predictors for global perceived effect after physiotherapy treatment in patients with neck pain: An observational study. Physiotherapy 2016, 104(4):400-407. DOI: 10.1016/j.physio.2017.01.007  

-Stensdotter AK, Pedersen DM, Meisingset I, Vasseljen O, Stavdahl O: Mechanisms Controlling Human Head Stabilization During Random Rotational Perturbations In The Horizontal Plane. Physiol Rep. 2016, 4(10): e12745. DOI: 10.14814/phy2.12745  

-Woodhouse A, Pape K, Romundstad PR, Vasseljen O: Health care contact following a new incident neck or low back pain episode in the general population; the HUNT study. BMC Health Serv Res 2016, 8;16:81. DOI: 10.1186/s12913-016-1326-5  

-Meisingset I, Stensdotter AK, Woodhouse A, Vasseljen O: Neck motion, motor control, pain and disability: A longitudinal study of associations in neck pain patients in physiotherapy treatment. Man Ther 2016, 22:94-100. DOI: 10.1016/j.math.2015.10.013  

-Engebretsen E, Vollestad NK, Wahl AK, Robinson HS, Heggen K: Unpacking the process of interpretation in evidence-based decision making. J Eval Clin Pract 2015, 21(3):529-531. DOI: https://doi.org/10.1111/jep.12362  

-Engh L, Strand LI, Robinson HS, Tveter AT, Moseng T, Dagfinrud H: Back Performance Scale (BPS): Funksjonsvurdering av pasienter med ryggplager i primærhelsetjenesten. Fysioterapeuten 2015, 82(9): 22-27.  

-Haukaas FS, Vøllestad NK, Robinson HS, Aas E: Helseøkonomisk evaluering i fysioterapi. Fysioterapeuten 2015, 82(10):22-27.  

-Holm I, Tveter AT, Moseng T, Dagfinrud H: Does outpatient physical therapy with the aim of improving health-related physical fitness influence the level of physical activity in patients with long-term musculoskeletal conditions? Physiotherapy 2015, 101(3):273-278. DOI: 10.1016/j.physio.2014.11.005  

-Loras H, Ohberg F, Vasseljen O, Stensdotter AK: Frame-difference analysis of video-recorded laser-beam projections. Man Ther 2015, 20(6):879-883. DOI: 10.1016/j.math.2015.06.006  

-Meisingset I, Woodhouse A, Stensdotter AK, Stavdahl O, Loras H, Gismervik S, Andresen H, Austreim K, Vasseljen O: Evidence for a general stiffening motor control pattern in neck pain: a cross sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2015, 16:56. DOI: 10.1186/s12891-015-0517-2  

-Peter WF, Loos M, de Vet HC, Boers M, Harlaar J, Roorda LD, Poolman RW, Scholtes VA, Boogaard J, Buitelaar H et al: Development and preliminary testing of a computerized animated activity questionnaire in patients with hip and knee osteoarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2015, 67(1):32-39. DOI: 10.1002/acr.22386  

-Høysveen T, Østerås N, Tveter AT, Moseng T, Peter W, Terwee C, Dagfinrud H: Ny metode for funksjonsvurdering av pasienter med hofte- og/eller kneartrose. Fysioterapeuten 2014, 81(9):10-15.  

-Mengshoel AM, Chowdhury A, Bjorbærkmo WS: Evaluering av behandlingsforløp og utkomme i klinisk praksis. Fysioterapeuten 2014, 81(9):20-24.  

-Moseng T, Tveter AT, Holm I, Dagfinrud H: Patients with musculoskeletal conditions do less vigorous physical activity and have poorer physical fitness than population controls: a cross-sectional study. Physiotherapy 2014, 100(4):319-324. DOI: 10.1016/j.physio.2013.11.005  

-Robinson HS, Mengshoel AM: Assessments of lumbar flexion range of motion: Intertester reliability and concurrent validity of 2 commonly used clinical tests. Spine 2014, 39(4):270-275. DOI: 10.1097/BRS.0000000000000131  

-Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm I: Health-Related Physical Fitness Measures: Reference Values and Reference Equations for Use in Clinical Practice. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2014, 95(7):1366-1373. DOI: 10.1016/j.apmr.2014.02.016  

-Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm I: Measuring Health-Related Physical Fitness in Physiotherapy Practice: Reliability, Validity, and Feasibility of Clinical Field Tests and a Patient-Reported Measure. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2014, 44(3):206-216. DOI: 10.2519/jospt.2014.5042  

-Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm I: Health-Related Physical Fitness Measures: Reference Values and Reference Equations for Use in Clinical Practice. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2014, 95(7):1366-1373. DOI: 10.1016/j.apmr.2014.02.016  

-Vasseljen O: Nakke- og ryggplager. Smertens naturlige forløp i befolkningen. Best Practice 2014, 10(3):8-10. 6  

-Østerås N, Hagen KB, Grotle M, Sand-Svartrud AL, Mowinckel P, Aas E, Kjeken I: Exercise programme with telephone follow-up for people with hand osteoarthritis – protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2014, 15:82. DOI: 10.1186/1471-2474-15-82  

-Østerås N, Hagen KB, Grotle M, Sand-Svartrud AL, Mowinckel P, Kjeken I: Limited effects of exercises in people with hand osteoarthritis: results from a randomized controlled trial. Osteoarthritis and cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society 2014, 22(9):1224-1233. DOI: 10.1016/j.joca.2014.06.036  

-Moseng T, Tveter AT, Holm I, Dagfinrud H: Pasient-Spesifikk Funksjons Skala: Et nyttig verktøy for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Fysioterapeuten 2013, 80(2): 20-26.  

-Dagfinrud H, Storheim K, Magnussen LH, Odegaard T, Hoftaniska I, Larsen LG, Ringstad PO, Hatlebrekke F, Grotle M: The predictive validity of the Orebro Musculoskeletal Pain Questionnaire and the clinicians’ prognostic assessment following manual therapy treatment of patients with LBP and neck pain. Man Ther 2013, 18(2):124-129. DOI: 10.1016/j.math.2012.08.002  

-Østerås N, Kjeken I, Smedslund G, Moe RH, Slatkowsky-Christensen B, Uhlig T, Hagen KB: Exercises for hand osteoarthritis (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 2:Art.no.:CD010388.   

-Lillehagen I, Vøllestad NK, Heggen K, Engebretsen E: Protocol for a qualitative study of knowledge translation in a participatory research project. BMJ Open 2013, 3(8).   

-Vasseljen O, Woodhouse A, Bjorngaard JH, Leivseth L: Natural course of acute neck and low back pain in the general population: the HUNT study. Pain 2013, 154(8):1237-1244. DOI: 10.1016/j.pain.2013.03.032  

-Øiestad BE, Østerås N, Frobell R, Grotle M, Brogger H, Risberg MA: Efficacy of strength and aerobic exercise on patient-reported outcomes and structural changes in patients with knee osteoarthritis: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2013, 14:266. DOI: 10.1186/1471-2474-14-266  

-Østerås N, Garratt A, Grotle M, Natvig B, Kjeken I, Kvien TK, Hagen KB: Patient-reported quality of care for osteoarthritis: development and testing of the osteoarthritis quality indicator questionnaire. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013, 65(7):1043-1051. DOI: 10.1002/acr.21976  

-Mengshoel AM: Mixed methods research – so far easier said than done? Man Ther 2012, 17(4):373-375. DOI: 10.1016/j.math.2012.02.006

Powered by Labrador CMS