Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

- Tar helsemyndighetene ansvaret for turnusplassene?, spør Hege Bentzen.

Åpent spørsmål til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

– Har helsetjenesten kapasitet til å bidra inn i kvalifiseringsløpet for autorisasjon som fysioterapeut for enda flere uteksaminerte bachelorkandidater?, spør Hege Bentzen.

Hege Bentzen

Skrevet av Hege Bentzen, Førsteamanuensis, OsloMet, Institutt for Rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi. 

Regjerningen har bedt Kunnskapsdepartementet om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere en egen fysioterapiutdanning i Elverum, og har bevilget 7,7 millioner til oppstart av utdanningen, noe som ifølge Høgskolen i Innlandet muliggjør at de første 40 fysioterapistudentene trolig kan starte på utdanningen sin i Elverum høsten 2024. Det er mange spørsmål man kan stille med hensyn til bakgrunnen for og konsekvensene av dette vedtaket, noe av det er formulert i kronikken til Mengshoel og Robinson på Khrono.no. Mitt anliggende er å sette spørsmålstegn ved om helsetjenesten i Norge har kapasitet og vilje til å bidra inn i kvalifiseringsløpet ved å etablere enda flere turnusplasser, noe som er helt nødvendig på veien mot autorisasjon av flere fysioterapeuter? Utfordringer med å skaffe tilveie gode og kvalitetssikrede praksisplasser som skal fylle minst 30 ukers praksisstudier i autentiske yrkessituasjoner for enda flere studenter, lar jeg ligge i denne omgang.

For å få autorisasjon som fysioterapeut kreves bestått bachelorgrad i fysioterapi pluss et år godkjent turnus, som i henhold til Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut Kap 2, §5 skal utføres med 6 måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten og med 6 måneders tjeneste i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Formålet med turnustjenesten er at turnusfysioterapeuten ved å arbeide under veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut. Turnustjenesten skal bidra til å utvikle faglige ferdigheter, selvstendig yrkesutøvelse, gode arbeidsvaner med hensyn til pasientkontakt, samarbeid med andre yrkesgrupper og kommunikasjon med andre deler av helsetjenesten.

Det vil si at turnustjenesten er en viktig del av kvalifiseringsløpet for å få autorisasjon som fysioterapeut, og blir ansett som helt nødvendig for at fysioterapeuter skal kunne ta det ansvaret de er satt til å ha i den offentlige helsetjenesten, inkludert avtalepraksis.

Det faglige innholdet i turnustjenesten skal bygge på kunnskap og ferdigheter som en nyutdannet bachelorkandidat i fysioterapi forventes å ha etter bestått eksamen jf. Forskrift om nasjonal retningslinje for fysioterapeuter, og turnustjenesten er spesifikt i nevnt i denne forskriftens kapittel 1, §2 hvor det står at formålet med utdanningen er å: kvalifisere kandidater til turnustjeneste, som er obligatorisk for å få autorisasjon som fysioterapeut. Utdanningsinstitusjonenes oppgave er derfor å tildele en grad som kvalifiserer for det videre kvalifiseringsløpet mot en autorisasjon, men har ingen myndighet til å etablere turnusplasser. Det er det, i henhold til førstnevnte forskrift Kapittel 4, §10 Helsedirektoratet, eller den det bemyndiger som har. Helsedirektoratet har det overordnete ansvaret for turnustjenesten og det er de som hvert år har ansvaret for få fremskaffe godkjente turnusplasser i den kommunale helse og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Det er kun samme instans som også kan pålegge det enkelte regionale helseforetak og den enkelte kommune å motta turnusfysioterapeuter til tjeneste.

Som mangeårig instituttleder ved institutt for fysioterapi ved OsloMet, og med ansvar for bachelorprogrammet i fysioterapi, har jeg opp gjennom de 10 siste årene til tider vært vitne til Helsedirektoratets utfordringer med å fremskaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser. Enkelte år har det vært forventet venteliste, med den usikkerheten det har gitt for uteksaminerte kandidater som er klare for sin neste reise mot det å bli autorisert som fysioterapeut, og/eller å pålegge helsetjenesten turnusplasser. Når nå Regjeringen har bevilget penger til en ytterligere økning i antall studieplasser innen fysioterapi i Norge og dermed en økning i uteksaminerte kandidater i et allerede presset område, tillater jeg meg å etterspørre dialogen mellom dem som har ansvaret for utdanning og de som har ansvaret for helsetjenesten. Er behovet for flere turnusplasser tatt med i betraktningen når beslutningen om å øke antall studieplasser innen fysioterapi er tatt? I Norge har det fra 2011 allerede vært en økning i antall uteksaminerte kandidater fra 270 til 305 (2021), og en ytterligere økning på 40 kandidater vil øke presset ytterligere. 

Jeg tillater meg derfor å spørre om helsemyndighetene er beredt til å ta dette ansvaret? Hvis ikke, er jeg redd for at man går mot en avvikling av fysioterapitjenesten. Dersom det skjer, uten at det legges opp til et forlenget studieløp, vil pasienten være den tapende part.

Andre referanser:

Turnustjenesten for fysioterapeuter (helsedirektoratet.no)

NOU 2023: 4 (regjeringen.no)

 

Powered by Labrador CMS