Johnny Mathisen er Helfos avdelingsdirektør for saksbehandling og utbetaling.
Johnny Mathisen er Helfos avdelingsdirektør for saksbehandling og utbetaling.

Hva er handlingsrommet i takstsystemet? Dette sier Helfo

Fysioterapeuter etterlyste betaling som speiler tidsbruken.

Publisert

Fysioterapeuten brakte nylig et intervju med tre allmennfysioterapeuter i Bærum om ulike sider ved arbeidshverdagen deres. De tre avtalefysioterapeutene delte blant annet et hjertesukk om arbeidsoppgaver som de opplever ikke dekkes av takstene.

– Vi har riktignok en takst for tverrfaglig samarbeid, men den dekker sjelden den reelle tidsbruken. Mange fysioterapeuter har innhentet god kunnskap og har lang erfaring innenfor spesielle felt, uten at den kompetansen gir noe ekstra via takstsystemet, uttalte allmennfysioterapeut Celine Vestre Tryggestad i intervjuet.

Hun og kollegene pekte også på at bestilling av pasientreiser er noe som kan ta tid. I tillegg etterlyste de en egen takst for treningsprogram.

– Det bruker vi mye tid på, og det finnes ingen takst for det, sier Tryggestad.

Treningsprogram

Fysioterapeuten har bedt Helfo oppklare hvilket handlingsrom fysioterapeuter har når det gjelder pasientreiser, treningsprogram og tverrfaglig samarbeid.

Det finnes ikke egne takster for bestilling av pasientreiser eller for å lage treningsprogram. Men:

– Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er inkludert i behandlingstakstene og kan inngå i tiden som det utløses takst for, så lenge pasienten er til stede ved behandlingen. Det framgår av merknad B1 til videotakstene at «utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er inkludert i takstene». Dette gjelder tilsvarende for behandling som utløser A3, A8 og A9, skriver avdelingsdirektør i Helfo saksbehandling og utbetaling, Johnny Mathisen, i en e-post til Fysioterapeuten.

Når fysioterapeuten utarbeider treningsprogram når pasienten ikke er til stede, anses dette som for- og etterarbeid, og det utløses ingen takst. Helfo påpeker at honorering av for- og etterarbeid er inkludert i behandlingstakstene.

– Kan ikke takst A4 brukes når man sender ut treningsprogram?

– Takst A4 er en takst for enkel pasientkontakt og forutsetter at det gis faglige råd eller veiledning. Det at fysioterapeuten utarbeider og sender ut treningsprogram, er ikke en enkel pasientkontakt i seg selv, men det kan inngå i en enkel pasientkontakt dersom pasienten for eksempel kontakter fysioterapeuten via telefon, og fysioterapeuten gir råd/veiledning i tilknytning til øvelser eller treningsprogram og evt. sender ut et nytt treningsprogram.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid dekkes etter takst E50.

– Takst E50 dekker møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time, og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime.

Det skriver Mathisen i Helfo. Og utdyper:

– Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted, må kunne dokumenteres. Takst E50a og E50b kan ikke benyttes ved samtidig konsultasjon, når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV, eller dersom møtet blir avlyst.

Direktøren legger til om samme tema:

– Det følger av merknad E1 at samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø med videre. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell med mer, i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling.

Powered by Labrador CMS