Geir Jørgen Bekkevold, KrF.
Geir Jørgen Bekkevold, KrF.

KrF rett før valget

KrF lover å satse på folkehelse - men har få konkrete tiltak

Kristelig Folkeparti har ambisjoner om å satse på folkehelse og rehabilitering, men kan skilte med få konkrete tiltak. Geir Jørgen Bekkevold er helsepolitisk talsperson i partiet. Les hans svar på fire spørsmål fra Fysioterapeuten.

Publisert

«Kristelig Folkeparti vil prioritere det forebyggende folkehelsearbeidet ved å legge til grunn prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man må.»

Del 1

«Kristelig Folkeparti vil prioritere det forebyggende folkehelsearbeidet ved å legge til grunn prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man må.»

Fra KrFs partiprogram

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Svar

For KrF er det viktig at vi stadig fortsetter å styrke arbeidet med folkehelsen. Vi ønsker å stimulere til bedre samarbeid mellom kommunene og forskningsmiljøene, og det er særlig viktig for oss at vi gjør mer for å forebygge der vi kan ved å legge til rette for at den enkelte kan ta gode og sunne valg for egen helse.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Svar

KrF mener at vi trenger alle yrkesgrupper og sektorer for å bidra til et best mulig folkehelsearbeid. Fysioterapeutene har en nøkkelrolle med sin kompetanse, og kan bidra til bedre helsekompetanse i befolkningen. Vi trenger også å tilrettelegge for at flere grupper av befolkningen får en bedre tilgang på fysioterapeut.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

Svar

Tiltak som nevnes her er blant flere aktuelle muligheter for å sikre befolkningens mulighet til fysisk aktivitet og kompetanse om egen helse. Akkurat hvilke tiltak det vil være aktuelt å øremerke midler til må vi komme tilbake til i konkrete budsjetter, men på generelt grunnlag er frisklivssentraler viktige komponenter i tjenestetilbudet til befolkningen.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

I rehabiliteringsarbeidet, og generelt i helsetjenesten, er det viktig med et bedre og mer koordinert samarbeid mellom ulike aktører. Dette håper vi at helsefellesskapene i hver region vil bidra til at blir bedre enn det enkelte pasienter opplever at det er i dag.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

Generelt mener vi at det er behov for å løfte primærhelsetjenesten status. Vi ser også at travle dager gjør det vanskelig å bruke tid på fordypning i kunnskap, og ønsker derfor flere nasjonale kompetansesentre, blant annet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

Det er behov for å gjøre noen justeringer i systemet. Finansieringen av sykehusene handler ikke om å tjene penger, men om å sikre god pasientbehandling, i alle ledd. På noen områder ser vi at dette ikke fungerer optimalt, som for eksempel fødetilbudet, og derfor ønsker vi å rammefinansiere dette.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

Vi ønsker å videreføre dagens styringsmodell for sykehussektoren, men vil styrke den demokratiske styringen gjennom å inkludere en helhetlig beskrivelse av investeringsplanene for sykehusene (herunder en gjennomgang av akuttberedskap og fødetilbud) i Nasjonal helse- og sykehusplan. Vi trenger en bedre dialog mellom sykehusene, regionale myndigheter og folkevalgte organer, og vil bruke styringsdialog og oppdragsdokumenter som viktige verktøy for dette. Det er også viktig for oss å inkludere de ideelle sykehusene.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

Svar

Dette har ikke KrF tatt stilling til ennå. Kommer det en sak om dette skal vi så klart ta stilling til spørsmålet, men da i nær kontakt med fagforeningene.

Powered by Labrador CMS