Marita Hagerup begynte på fysioterapiutdanningen i Bergen høsten 2019 og er ferdig til våren.

Så fornøyde er fysioterapistudentene

– Flere ønsker et lengre studieløp.

Publisert Sist oppdatert

Nokut har lagt frem resultatene fra Studiebarometeret 2021, en årlig undersøkelse som viser hvor fornøyde landets studenter er med ulike sider av undervisningen. Cirka 30.000 studenter har svart på undersøkelsen, hvorav 239 er bachelorstudenter i fysioterapi.

Skalaen går fra 1 til 5, der 5 gir høyest tilfredshet. På spørsmål om hvor fornøyde studentene er med undervisningen, svarer gjennomsnittet 3,9. Når det gjelder tilbakemeldinger og veiledning fra faglig ansatte, er snittskåren 3,5. Læringsmiljø får en gjennomsnittlig skår på 4, mens den overordnede tilfredsheten med studiet kommer ut på 4,1 i snitt.

Men hvordan svarer fysioterapistudentene ved de fire utdanningsstedene hver for seg? Det kan du se under.

Slik svarer studentene ved de fire utdanningsinstitusjonene for fysioterapi på noen utvalgte parametre.

– Ikke tid til å gå gjennom alt som er relevant

Marita Hagerup (23) er leder av FYSIO Norge, fysioterapistudentenes interesseorganisasjon. Hun begynte på fysioterapiutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i 2019. Hagerup sier FYSIO Norge er opptatt av hvordan studentene har det, og at de tillitsvalgte bruker mye tid på å oppdatere hverandre om hvordan det går på de ulike studiestedene. Hagerup merker seg at skåren er lav på organisering og tilknytning til yrkeslivet.

– Generelt har det vært en del snakk om hvordan utdanningsforløpet er organisert, da det er flere studenter som gjerne ønsker lengre studieforløp. Det er mange lange dager med teori og praktisk arbeid, og en opplever at en ikke har tid til å gå gjennom alt innhold som er relevant for det gjeldende temaet, sier hun.

Flere studenter opplever ifølge Hagerup at de har manglende kompetanse i møte med pasienter.

– Vi har mye kunnskap, men det kan være vanskelig å sortere ut det vi faktisk trenger i klinisk arbeid. Etter en lengre periode med korona er det nettopp klinisk erfaring studentene mangler. Vi har ikke sett mange pasienter, og dermed har vi ikke fått mulighet til å rydde i den verktøykassen vi har opparbeidet oss etter snart tre år med undervisning.

Gjennomsnittet av studentene gir læringsmiljøet en skår på 4.

– Av egen erfaring er miljøet på kullet veldig bra sosialt og faglig. Denne kombinasjonen legger forholdene til rette for stor trivsel i studiehverdagen. Flinke lærere og engasjerte elever skaper gode læringssituasjoner, og flinke eksterne forelesere bidrar til at det faglige alltid er av beste kvalitet. Dette har jeg også hørt at gjelder de andre utdanningsinstitusjonene, sier Marita Hagerup.

Fysioterapistudentene ved Universitetet i Tromsø er mest fornøyd ut ifra en helhetsvurdering. Her er skåren 4,5. Høgskulen på Vestlandet kommer ut med 4,2 og NTNU med 4,1. Lavest skår når man ser på helheten, får OsloMet med 3,8.

– Dette bør vi se nærmere på

Marianne Aars, studieleder ved institutt for fysioterapi ved OsloMet, er likevel fornøyd med resultatene.

– Årets undersøkelse viser en positiv trend på de fleste indikatorene for bachelorutdanningen på OsloMet. Det må vi si oss veldig fornøyde med. Alle har hatt utfordringen knyttet til pandemien, men vi har hatt en ekstra utfordring gjennom at vi i forbindelse med RETHOS-arbeidet også endret fra to til en studieretning. Programplanen har derfor gjennomgått store omveltninger, forteller hun.

Og fortsetter:

– Når vi sammenlikner resultatene fra de siste fire årene på OsloMet, skårer vi nå høyere enn tidligere både på indikatoren undervisning, tilbakemelding fra de faglige til studentene og læringsmiljø. Når det gjelder undervisning, legger vi merke til at det skåres høyt på at det legges opp til at studentene skal delta aktivt, studentene benytter læringsutbyttesbeskrivelsene til eksamen, og at studentene opplever mer innflytelse og medvirkning. Dette er i tråd med en ønsket utvikling og kan vitne om at vi lykkes i stor grad med det vi prøver å få til. Samtidig ser vi at vi har en del å gå på når det gjelder organisering, sier Aars og utdyper:

– Vi skårer lavere på indikatoren organisering enn andre indikatorer, og av fritekstsvarene kan man blant annet se at studentene ikke er fornøyd med at det er eksamen rett før jul og rett etter jul i 2. studieår. De ønsker mer spredning. Dette bør vi se nærmere på.

Les også:

De vil endre fysioterapiutdanningen: – Føler oss nokså lite rustet for yrkeslivet

Mening: Lett å forstå at man som nyutdannet kjenner på en viss utrygghet

Powered by Labrador CMS