Høyres Mari Holm Lønseth er medlem av Helsekomiteen på Stortinget

Høyre før valget

Vil fortsatt overlate rehabilitering til kommunene

Høyres Mari Holm Lønseth ønsker ikke å blande seg inn i kommunenes ansvar for rehabilitering. Les hva hun ønsker for norske fysioterapeuter.

Publisert

Fra Høyres partiprogram 2021-2025 Pasientene skal ikke oppleve å være kasteballer mellom sykehus og kommuner. Vi må ha helsefellesskap mellom hvert av helseforetakene og kommunene som hører til.

Fra Høyres partiprogram 2021-2025

Del 1

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Veldig viktig. Dette er en del av det større arbeidet med Folkehelse som Høyre i regjering har jobbet med, og vil fortsette å jobbe med. Ett av eksemplene som kan virke banalt, men likevel er veldig viktig er for eksempel samarbeidet med matvareprodusenter for å redusere salt- og sukkerinnholdet i norske matvarer.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

I arbeidet med bedre folkehelse er fysioterapeutene viktig, både for forebygging og rehabilitering.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

Dette er ikke noe som vi har programfestet, men Høyre er positive til å vurdere ulike virkemidler, tiltak og i forlengelse av det finansieringsformer for å forebygge fysiske plager i ung alder.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Dette vil fortsatt være kommunenes oppgave, så svaret på det vil være i kommunene.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

I kommende periode vil Høyre fortsette satsingen på Kompetanseløft 2025. Denne bygger videre på Kompetanseløft 2020, hvor antall årsverk i helse- og omsorgsektoren økte med ca 2.500 i året i perioden 2014-17, 16.000 ansatte i omsorgssektoren fullførte en grunn- eller videreutdanning, og over 70.000 ansatte fullførte en etterutdanning. I Kompetanseløft 2025 viderefører denne satsingen, og har blant annet som mål å sikre rekruttering av flere helsefagarbeidere til kommunene.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

Hovedpoenget for sykehusene og helsetjenesten generelt er å sikre best mulig behandling for folk når de blir syke. Jeg har full tiltro til at dette også prioriteres i sykehusene, og det er ingenting som tyder på at noe annet er tilfellet.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

Dagens organisering og finansiering er den desidert mest hensiktsmessige å holde seg til dersom målet er god behandling og god finansiering av sykehusene. Styrene i helseforetakene er basert på folk som kjenner regionene godt. De gjør en god jobb og sikrer oss gode sykehustjenester. Høyre vil fortsette arbeidet med hvordan dagens struktur kan fungere bedre for pasientene. Høyre går inn for økt pasientdeltakelse for å sikre pasientmedvirkning i beslutninger som tas om deg. Det betyr ganske enkelt at pasientene skal tas med på råd, fremfor å sitte på gangen. Samarbeidet som er satt i gang mellom kommunene og sykehusene har styrket seg under pandemien, og dette må utvikles videre til det beste for pasienten.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

Høyre er åpne for å se på endringer i dagens system. Vi er også takknemlige for mange gode innspill som har kommet fra fysioterapeuter, så dette vil det være naturlig å arbeide med i kommende periode.

Powered by Labrador CMS