Kjersti Toppe er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Her er hun sammen med partifelle Per Olaf Lundteigen.

Senterpartiet før valget

Vil ha flere frisklivssentraler og opptrappingsplan for rehabilitering

Kjersti Toppe ønsker flere frisklivssentraler, økt fysisk aktivt på skolene og gratis skolemat. Se hva hun mener om fysioterapi, hvis hun blir helseminister.

Publisert

Del 1

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

Fra Senterpartiets Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2024 Senterpartiet vil gjøre folkehelse til en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes. Kommuner må få sterkere insentiver til å forebygge framfor å reparere.

Fra Senterpartiets Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2024

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Senterpartiet mener det er svært viktig å satse på forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi ønsker blant annet en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet, å innføre et gratis sunt skolemåltid i skolen, og å beholde en restriktiv politikk for alkohol og tobakk.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Fysioterapeuter er eksperter på fysisk aktivitet. Når vi vet at økt fysisk aktivitet er én av hovedfaktorene som kan forebygge sykdom og for tidlig død, er det klart at fysioterapeuter spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Senterpartiet har programfestet at vi vil etablere en tilskuddsordning for å få flere frisklivssentraler i kommunene. Vi har foreslått en ny opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Senterpartiet mener at nedbygging av den spesialiserte rehabiliteringen har gått for langt, og at den har skjedd uten at det har vært tilsvarende styrking av tilbudet i kommunene. Vi mener at den spesialiserte rehabiliteringen må være et ansvar lagt til spesialisthelsetjenesten, men at dette tilbudet må være slik at de også har et samarbeid med kommuner og kan sikre kompetanseoverføring. Kommunene kan også bygge opp sitt tilbud, og ha fysioterapeuter med spesialisert kompetanse: Mindre kommuner må samarbeide om slike tjenester.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

Senterpartiet vil gjennomføre en opptrappingsplan for å sikre et godt kommunalt habiliterings- og rehabiliteringstilbud til alle som trenger det. Regjeringens opptrappingsplan manglet tilstrekkelig finansiering, og har i liten grad gitt resultater.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

Ja, absolutt. Derfor vil Senterpartiet at sykehus i all hovedsak skal rammfinansieres ut fra behovene i befolkningen, og at stykkprisfinansiering skal fjernes helt på flere områder innen sykehusvirksomheten

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

Senterpartiet vil avskaffe helseforetaksmodellens forretningsmessige drift av sykehus, til fordel for en modell der sykehus er en del av den offentlige forvaltningen og der alle de viktigste beslutningene om sykehustilbudet er godt demokratisk forankret. I tillegg til å fjerne stykkprisfinansieringen, vil Senterpartiet endre modellen for å finansiere store investeringer, slik at sykehus ikke lenger må drives med overskudd for å finansiere nødvendige investeringer i bygg og utstyr.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

Dette har ikke Senterpartiet tatt stilling til.

Powered by Labrador CMS