Avviser takstkritikk fra NMF

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) mener NFF har nedprioritert manuellterapeutene i årets takstoppgjør. NFF har på sin side innkassert seier på sitt krav om et løft for generalistene.

Publisert

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har rettet skarp kritikk mot NFF på sine egne nettsider etter at takstoppgjøret var i havn. NMF mener NFF har nedprioritert manuellterapeutene, og hevder at årets oppgjør ikke ivaretar en rettferdig utvikling av manuellterapeuters inntekt.

NMFs og PFFs protokolltilførsel

Tilbudet fra staten/KS ved årets forhandlinger er urimelig overfor manuellterapeuter. Det er ikke fremlagt noe forsvarlig tallmateriale som kan begrunne en inntektsutvikling som er vesentlig lavere enn fysioterapigruppene og betydelig dårligere enn lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Staten/KS har under forhandlingene vist til utvikling av ulike gruppers inntjening pr time, men uten samtidig å ta hensyn til dokumenterte forskjeller i driftsutgifter som fremkommer i IKU-undersøkelsen datert januar 2016.

Staten/KS har videre uten ytterligere dokumentasjon, antydet at det ligger innebygget en «utjevning» av inntekter i foreliggende taksttilbud, slik NFF har krevet. Staten/KS har heller ikke her dokumentert hvilke underlagstall de har bygget på. NFF har krevet «utjevning» bl.a. basert på utviklingen i brutto takstuttak. Slike tall er etter vårt syn uegnet til å danne grunnlag for takstutvikling, bl.a. fordi tallene ikke hensyntar økning av antall terapeuter og forskjeller i faktisk arbeidstid. Vi mener at utvikling i takster må ta utgangspunkt i etterprøvbare og dokumenterbare tall. Vi konstaterer med bekymring at dette ikke er tilfelle ved årets oppgjør.

Kilde: manuell.no

«Det er oppsiktsvekkende å fremme en slik innretning av kravene, og NFF har dessverre lyktes med å få delvis gjennomslag for dette. En slik utilslørt nedprioritering av manuellterapeutenes takster er det første gang vi ser», skriver NMF.

Ville løfte generalistene

Med seg inn i oppgjøret hadde NFF et solid forankret mandat som gikk på inntektsutjevning.

- Vi er veldig fornøyde med at vårt hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. NFF ønsket en utjevning for å få til et løft for generalistene. Med oss inn i forhandlingene hadde vi et sterkt mandat ut fra spørreundersøkelsen som er gjennomført blant NFFs medlemmer. Mandatet var forankret i både Næringspolitisk råd og forbundsstyret, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Sammen med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund har NMF fått inn en protokolltilførsel i årets oppgjør (se faktaramme). Her hevder de to foreningene at resultatet av året oppgjør er tuftet på mangelfull dokumentasjon.

Merete Tønder, leder i NFFa faggruppe for psykomotoriske fysioterapeuter, mener NMF bedriver usolidarisk fagpolitikk.

- Protokolltilførselen viser til at de er overhode ikke interessert i en inntektsutjevning mellom ulike masterutdanninger innen fysioterapi. Vi er ikke tjent med at en gruppe, uansett hvilken det er, økonomisk blir tilgodesett på bekostning av andre. Å antyde at NFF svikter manuellterapeutene i årets takstoppgjør er både urimelig og uriktig. Basert på frekvensen i takstbruk, når man legger tall fra den seneste takstbrukundersøkelsen til grunn, har manuellterapeutene i årets oppgjør, uansett hva NMF hevder, fått den største økonomiske økningen i form av kronetillegg takstene sett under ett. Det gir derfor et falskt bilde når NMF skriver at manuellterapeutene er nedprioritert i årets oppgjør, sier Tønder.

NFF stiller seg undrende til at PFF velger å stå sammen med NMF om protokolltilførselen.

- Det er vel ikke manuellterapeuter som først og fremst er gruppen PFF forhandler for, sier Hatlebrekke.

På høy tid

Tønder mener det er på høy tid med inntektsutjevning blant fysioterapeuter.

- Det har jo lenge vært et unaturlig og usunt lønnsgap mellom manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter, til tross for samme utdanningsnivå. Vi betaler alle sammen samme kontingent, har samme grunnutdanning og videreutdanning/master. Da er det vanskelig å forstå at det allikevel skal aksepteres at manuellterapeuter tjener mer enn psykomotoriske fysioterapeuter, sier Tønder.

Faggruppelederen viser til at det er mer enn 200 kroner per time som skiller mellom manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

- Det utgjør mer enn 300 000 kroner per år, sier Tønder, som mener årets oppgjør viser at man er på rett vei.

- Det har altfor lenge vært store inntektsforskjeller blant selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Psykomotorikerne fikk en så god økning som mulig ved dette oppgjøret, og prosentvis mer enn manuellterapeuter. For første gang på svært lenge fikk tidstakstene og A9 et høyere kronepåslag enn A8. Heldigvis ble også andre spesialister hevet noe.

Tønder minner om at lik lønn for lik kompetanse lenge har vært et mål.

- Selv stiller jeg spørsmål ved om det er mulig å få utjevnet denne lønnsforskjellen uten å endre på hele takstsystemet.                                                                                                               

Kunne kjempet om mer

NMF er som kjent et LO-forbund, og var dermed strengt bundet av frontfaget. Her endte man på 2,8 prosent.

-  Selv om frontfaget vil være førende for rammen på oppgjøret i offentlig sektor, er dette ifølge Holden III-utvalget ingen fasit. NFF ønsket minimum 2,95 prosent, men vi oppnådde ikke den nødvendige støtten fra NMF, jamfør kravsdokumentet deres, sier Hatlebrekke.

Forbundslederen er klar på at man ville stått sterkere samlet.

- Da kunne vi kjempet for en felles sak. Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har selvsagt sitt oppdrag på vegne av sine medlemmer, men NFF organiserer også mange manuellterapeuter. Vi må se helheten, og det krever at NFF tar samfunnsoppdraget på alvor, minner forbundslederen om.

Powered by Labrador CMS