Fagkronikk

- Som fysioterapeut har du nå en plikt til å melde alvorlige legemiddelbivirkninger., skriver forfatter.

Fysioterapeuter må bli legemiddeldetektiver!

Fagkronikk. 

Jan Schjøtt, overlege, professor, RELIS Vest (www.relis.no), Haukeland universitetssykehus. jan.didrik.schjott@helse-bergen.no

Fagkronikker vurderes redaksjonelt. 

Meldeplikten er utvidet og omfatter flere grupper av helsepersonell enn leger og tannleger. Som fysioterapeut har du nå en plikt til å melde alvorlige legemiddelbivirkninger. Ved at fysioterapeuter deltar i legemiddelovervåking og melder bivirkninger bidrar de til pasientsikkerhet. Du kan melde alle type bivirkninger og din mistanke er nok!

Ny forskrift

Ifølge ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2020 er meldeplikt for alvorlige bivirkninger utvidet til å gjelde annet helsepersonell enn leger og tannleger (1). Legemiddelbivirkninger klassifiseres som alvorlige når hendelsen medfører livstruende sykdom eller død, sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold eller har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne.

Eksempel på en alvorlig bivirkning er livstruende allergisk reaksjon på første dose av Ibux (ibuprofen).

Legemiddelovervåking

Å inkludere flest mulig helsepersonellgrupper og pasienter i legemiddelovervåking er helt nødvendig for å systematisere erfaringer om bivirkninger etter godkjenning av et legemiddel. Et økende antall legemidler på markedet, en stadig eldre befolkning med mange samtidige sykdommer og legemidler, gjør denne strategien stadig viktigere. Det oppdages nye bivirkninger av eldre legemidler også. Det kan være langtidsbivirkninger eller at legemidlene prøves av nye pasientgrupper gjennom behandling utenfor godkjent indikasjon.

Eksempel på langtidsbivirkning er om statiner gir tap av muskelfunksjon hos eldre pasienter .

Hva vet vi om et nytt legemiddel?

Det er blitt mer vanlig å godkjenne nye legemidler raskt. Før godkjenning er legemiddelsikkerhet basert på observasjoner av relativt liten homogen gruppe deltakere i en nøye kontrollert studie. Når nye legemidler prøves av alle oss andre oppdages nye bivirkninger. Dette kan føre til at omtalen av bivirkninger i Felleskatalogen oppdateres, eller at et legemiddel avregistreres.

Eksempel på et legemiddel som ble avregistrert er Vioxx (rofekoksib) i 2004 på grunn av hjerte-kar bivirkninger.

Fysioterapeuten som melder

Møte mellom fysioterapeut og pasient gir rom og tid for å drøfte erfaringer med legemidler. Noen pasienter kan vegre seg for å diskutere bivirkninger med sin lege, og de kan ha skyldfølelse for at de har dårlig etterlevelse av medikamentell behandling. Fysisk kontakt mellom behandler og pasient stimulerer ikke sjelden til samtaler om sykdom og annen behandling. Fysioterapeuten møter pasienten regelmessig, og behandlingene skjer innenfor et kortere tidsrom enn ved halvårlige kontroller hos egen lege. Dette gir muligheten for å observere om legemidler påvirker pasientens funksjonsnivå og livskvalitet, og eventuelt om bruk av legemidler vanskeliggjør fysikalsk behandling.

Eksempel på henvendelse til RELIS: En pasient som går på isotretinoin-kur for akne opplever bivirkninger i form av bilaterale seneplager i ankler og hofter. Fysioterapeut spør om det finnes dokumentasjon på om eller hvor lenge slike bivirkninger vedvarer etter avsluttet behandling.

Hvordan bli en legemiddeldetektiv?

Mistanke er grunn god nok for å melde legemiddelbivirkninger spontant. Du trenger ikke lese deg opp på farmakologi. Her er en oversikt over et utvalg ressurser til nytte i ditt arbeid som legemiddeldetektiv:

-Bivirkningssøk i Felleskatalogen (2)

-Søk etter legemiddel og bivirkning i RELIS databasen (3)

-Hvordan bli en legemiddeldetektiv (4)

-Hva skjer med din melding? (5)

-Undervisning, e-læringskurs, video m.m. (6)

Hvor skal jeg melde?

Melde.no 

Referanser:

1. Schjøtt J. Ny bivirkningsforskrift gir undervisningsbehov. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140 (9). doi: 10.4045/tidsskr.20.0284.

2. Felleskatalogen. Bivirkningssøk. https://www.felleskatalogen.no/medisin/bivirkningssok. Besøkt 6. desember 2023.

3. Regionale legemiddelinformasjonssentre. https://relis.no/. Besøkt 6. desember 2023.

4. Bli ein legemiddeldetektiv – kvifor, kva og korleis melde biverknader. https://relis.no/artikler/32585/. Besøkt 6. desember 2023.

5. Mange bekker små – bivirkningsmeldinger er nyttige og viktige! https://relis.no/artikler/32590/. Besøkt 6. desember 2023.

6. Meld mistenkte bivirkninger på melde.no. https://relis.no/bivirkninger/. Besøkt 6. desember 2023.

 

Powered by Labrador CMS