200 millioner til habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 200 millioner kroner i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering i 2017. Men bare halvparten er øremerkede midler.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremgår av statsbudsjettet for 2017 som ble lagt fram torsdag. I alt 100 millioner kroner av de foreslåtte bevilgningene er øremerkede tilskudd. Innen 2019 ønsker regjeringen å øke stimuleringsmidlene til 300 millioner kroner.

Direkte tilgang

En av mange lekkasjer fra statsbudsjettet i høst ble sluppet torsdag 29. september på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter i Bærum. Der holdt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) pressekonferanse om opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Les mer på fysioterapeuten.no.

Bent Høie opplyste der at regjeringen vil innføre direkte tilgang til fysioterapi. Målet er at de som trenger det skal komme raskere til behandling hos fysioterapeut.

Sykdomslisten

Regjeringen har tidligere også foreslått å avvikle sykdomslisten i forskriften om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. I høringsrunden uttrykte så å si alle pasientorganisasjoner stor motstand mot forslaget.

NFF skrev i sitt høringssvar at forbundet er overrasket over at departementet foreslår et så omfattende tiltak, uten en grundig utredning av konsekvensene. NFF mener at dette kan bety en radikal endring for store pasientgrupper.

Ønsker en ny retning

- Planen peker ut en ny retning for økt mestring, bedre helse og en tryggere hverdag. Det er den enkeltes egne mål og ressurser som skal være utgangspunktet for helsehjelpen som gis, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding om statsbudsjettet og opptrappingsplanen.

Han peker også på at man mange med behov for rehabilitering ikke får det tilbudet de trenger.

- Dagens definisjon av rehabilitering, er for snever og er ikke tilpasset mål om å mestre et selvstendig liv. Regjeringen mener at vi må se på rehabilitering i et livsløpsperspektiv. Mange som lever med kronisk sykdom kan ha behov for oppfølging i perioder gjennom hele livet. Vi vil derfor jobbe sammen med pasientorganisasjonene for at hver enkelt skal få et tilbud som passer deres situasjon, sier Høie, og understreker at hovedtyngden av innsatsen skal skje i kommunene.

Opptrappingsplanen inneholder blant annet følgende tiltak:

  • Regjeringen ønsker å prøve ut nye arbeidsmåter og modeller for bedre oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Pasienter med Parkinson er en egnet gruppe for dette. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 5 millioner kroner til prosjektet ParkinsonNet, som bygger på en nederlandsk behandlingsmodell.
  • Regjeringen foreslår 14 millioner kroner til et nasjonalt prosjekt som skal gi et bedre behandlingsforløp til barn med hjerneskade.
  • Regjeringen foreslår å avvikle begrensningen på antall behandlinger hos kiropraktor fra 1. januar 2017. I dag gis det støtte til maks 14 behandlinger per år.
  • Regjeringen foreslår direkte adgang til fysioterapeut.
  • Det er viktig mål at pasienter skal få mest mulig oppfølging i eget hjem. For å få til dette er det viktig med godt samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Regjeringen vil legge til rette for mer ambulant virksomhet og mer veiledning fra spesialisthelsetjenesten.
  • Regjeringen foreslår fra 2017 å overføre 57 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i Raskere tilbake-ordningen. Midlene skal målrettes mot arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
  • Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til Askim-prosjektet. Prosjektet skal utvikle helhetlige pasientforløp og styrke samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Et viktig mål er å effektivisere arbeidet med rehabilitering.

 Kilde: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS