- Betenkelig at funksjon ikke er bedre ivaretatt

Bevaring av fysisk funksjon og selvhjulpenhet er svært viktig for alvorlig syke pasienter. Dette bør komme tydeligere fram i utredningen, skriver NFF i høringssvaret til NOU 2017:06, "På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og dødende".

Publisert

Pallativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og familier i møte med livstruende sykdom. 

NFF mener at utredningen er gjennomgående god særlig på områdene medisin, pleie og omsorg og ivaretakelse av pasienten i terminal fase. Det forbundet derimot savner er et tydeligere fokus på fysisk aktivitet, funksjon og rehabilitering. 

– Vi synes det er betenkelig at funksjonsaspektet ikke er bedre ivaretatt, skriver NFF.

Savner tverrfaglighet

NFF mener at det ikke har vært nok tverrfaglighet i utvalget som har kommet med forslagene. Mer tverrfaglighet ville også sikret et mer helhetlig perspektiv på palliasjon, skriver de videre. 

Ifølge utvalget har langt flere pasienter behov for palliativ behandling enn de som får det i dag. Her er NFF enig med utvalget, og legger til at de mener det er funksjon og behov, og ikke diagnose som må legges til grunn når palliativ behandling vurderes. 

Forbedre livskvalitet

Hovedhensikten med palliasjon er å forbedre livskvaliteten, påpeker NFF. Forbundet sikter til at for mange er livskvalitet forbundet med opprettholdelse av funksjon og selvhjulpenhet.

– Bevaring og optimering av fysisk funksjon, tilrettelegging av tiltak i hjemmet og bidrag til tverrfaglig innsats i en slik situasjon er av stor betydning. Fysioterapeuten bør derfor være en naturlig del av ethvert kjerneteam rundt den palliative pasienten, skriver NFF i sin vurdering av forslagene i NOU2017:06.

Powered by Labrador CMS