Avbyråkratiserer IA-arbeidet

Regjeringen fjerner 1500 skjemaer som i dag brukes til oppfølging av syke ansatte.

Fredag la regjeringen frem lovproposisjonen som skal forenkle regelverket for å følge opp sykmeldte arbeidstakere.

Dette er IA-avtalen:

  • IA er forkortelse for Intensjonsavtale for et inkluderende arbeidsliv.
  • Hovedhensikten med avtalen har vært å redusere sykefraværet uten å gå løs på sykelønnsordningen. Avtalepartene er staten ved Arbeidsdepartementet og organisasjonene i arbeidslivet.
  • Den første IA - avtalen ble undertegnet høsten 2001 og varte ut 2005. Den andre avtalen varte fra 2006 til 2009, mens den tredje IA-avtalen ble undertegnet februar 2010 og varte ut 2013.
  • Den nye avtalen gjelder ut 2018.
  • 26 prosent av virksomhetene i Norge er med i avtalen.
  • Dette er i hovedsak store virksomheter som til sammen rår over nesten 60 prosent av landets lønnsmottakere.
  • Blant små og mellomstore bedrifter er oppslutningen betydelig lavere.

–Dette er tidenes avbyråkratisering i IA-arbeidet. Vi fjerner 1500 av dagens skjemaer og frigjør 69 årsverk som nå skal brukes på oppfølging av sykmeldte, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en pressemelding.

Forenklingsforslagene er et resultat av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv fra mars i år. Avtalepartene var enige om at en forenkling av regelverket var nødvendig.

Dette er de nye forslagene:

  • Målrette reglene om dialogmøte mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging, ved å gjeninnføre bestemmelsen om at virksomhetenes dialogmøte skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.
  • Forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det.
  • Oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær, og det omfattende sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere som ble etablert i 2011.

– Med disse endringene kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb, skriver arbeids- og sosialdepartementet.

– NAV-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å delta på unødvendige møter. 

Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Powered by Labrador CMS