Korsryggplager: Manipulasjon og mobilisering uten effekt

En nylig publisert studie har sett på effekten av spinale manipulasjons- og mobiliseringsgrep versus placebobehandling hos unge voksne med langvarige korsryggplager.

Publisert

Korsryggsmerter (LBP) er en av de vanligste årsakene for å søke medisinsk behandling. Manuelle teknikker som manipulasjons- og mobiliseringsgrep har lenge vært behandlinger som ikke er eller har vært uvanlig å tilby denne pasientgruppen - til tross for at effekten av denne typen tiltak alene har vært svært usikker. Norske nasjonale retningslinjer (sist oppdatert i 2007) har nevnt manipulasjon/ manuelle teknikker som tiltak som kan være nyttig – sammen med aktiv behandling.

3 grupper – 6 behandlinger hver

Den nylig publiserte studien ble gjennomført ved Ohio University - Musculoskeletal and Neurological Institute fra juni 2013 til august 2017. 162 pasienter oppfylte studiens inklusjonskriterier, og ble randomisert til 1 av 3 behandlingsgrupper. Gruppene fikk henholdsvis spinal manipulasjon, spinal mobilisering eller placebo laserterapi (laser uten påslått apparat). Hver av pasientene mottok seks behandlinger. Hovedutfallsmål var endringen fra baseline i NPRS-score (smerteskår) i løpet av de siste 7 dagene og endringen i funksjonshemming vurdert med Roland-Morris Disability Questionnaire (skår varierer fra 0 til 24, høyere skår indikerer større funksjonshemming) 48 til 72 timer etter avsluttet 6 behandlinger.

Ingen forskjeller – ingen effekt

Forskerne fant ingen signifikante gruppeforskjeller for kjønn, alder, kroppsmasseindeks, varighet av smertesymptomer, depresjon, fryktunngåelse, aktuelle smerter, gjennomsnittlig smerte de siste 7 dagene og selvrapportert funksjonshemming. Ved det primære sluttpunktet var det ingen signifikant forskjell i endring i smertepoeng mellom spinal manipulasjon og spinal mobilisering, spinal manipulasjon og placebo eller spinal mobilisering og placebo. Det var ingen signifikant forskjell i endring i selvrapporterte funksjonshemming mellom spinal manipulasjon og spinal mobilisering, spinal manipulasjon og placebo eller spinal mobilisering og placebo.

Forskerne konkluderte dermed med at spinal manipulasjon og spinal mobilisering ikke var effektive behandlingstiltak for milde til moderate langvarige korsryggsmerter - i denne studien.

Artikkelen kan leses i sin helhet i JAMA Network (Open Access). 

Powered by Labrador CMS