Fagkronikk

- Fantasien kan ta oss til steder vi ellers ikke ville ha kommet til, skriver Filip Maric, og viser til artikkelen "Lekens kurative kraft".

Mot løsninger på vår fantasikrise

Fagkronikk. 

Filip Maric, førsteamanuensis, fysioterapiutdanningen ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (Tromsø). filip.maric@uit.no. 

Fagkronikker vurderes redaksjonelt. 

Helseprofesjonene under sterkt press for å fornye seg gitt et helsevesen i rask endring og økende sosiale og miljømessige utfordringer som vi aldri har opplevd før. Det er behov for nye tilnærminger til forskning, praksis og utdanning. Og det er til og med et behov for å tenke på fundamentalt nye måter, siden våre gamle måter å tenke og gjøre ting på har vist seg å være urettferdige, og ikke bærekraftige. At vi står overfor en fantasikrise, har også blitt påpekt i forbindelse med klimaendringene, tapet av biologisk mangfold og den sosiale transformasjonen som bærekraftsmålene etterlyser (1-2). 

Likevel har fysioterapifaget en historie med motstand mot endringer, særlig av mer grunnleggende karakter. I løpet av de siste 100-200 årene har det utviklet seg en sterk yrkesidentitet som utvilsomt har hatt stor betydning for vår rolle, posisjon og bidrag til samfunnet. Studenter som begynner på fysioterapistudiet har ofte et relativt klart bilde av hva de ønsker å lære og yrkesrollene de ønsker å gå inn i, ofte preget av muskel-, skjelett- og idrettsfysioterapi. Men ifølge «Forskrift om nasjonal retningslinje for fysioterapeututdanning» skal utdanningen også gjøre dem i stand til å bidra til utviklingen av faget (3). 

Konfronterende eksponering 

Ved UiT prøver vi å fremme dette blant annet ved å eksponere studentene våre for utfordringene knyttet til bærekraft i sammenheng med undervisning i folkehelse (4). Dette kan noen ganger være ganske konfronterende fordi det ser ut til å avvike fra studentenes forestillinger om sin kommende yrkesidentitet. Men det gir jevnlig også oppsiktsvekkende og inspirerende resultater som kan faktisk hjelpe oss ut av vår fantasikrise. De to følgende bidragene presenterer to slike eksempler. 

Den vitenskapelige artikkelen «Tilrettelegging for aktiv transport i Tromsø – en urban design studie» er en kvalitativ studie som ble gjennomført i forbindelse med en bacheloroppgave. Her var hensikten å utforske tilrettelegging for aktiv transport i form av sykling i Tromsø. Forskning på og praksis rundt aktiv transport er en relativt tilgjengelig inngang i å utvide våre kompetanser for å bidra på systemnivå, noe vår profesjon har slitt med i lengre tid (5). Dette innebærer også å utvide vårt repertoar av tilsvarende forskningstilnærminger. 

Om å «gi slipp» 

Fagessayet «Lekens kurative kraft: En fremtidshistorie om fysioterapi» er den første Fysiopunk-historien som noensinne er publisert i Fysioterapeuten. Fysiopunk er en leken sjanger som vi utviklet i forbindelse med eksamen i vår førsteårs introduksjon i folkehelse (6-7). Studentenes oppgave er å skrive fiktive historier der fremtidige fysioterapeuter jobber direkte med oppstrøms sosiale og miljømessige utfordringer, istedenfor å jobbe på individnivå. Men det egentlige poenget er å få studentene - og oss - til å gi slipp på våre vante tanker om helse, omsorg og fysioterapi. 

«Lekens kurative kraft» gjør det til en viss grad, men fortsatt på en ganske gjenkjennelig måte. Det som er spesielt verdifullt her, ved siden av den foregående studien, er at den tilfører en dimensjon som hittil har vært så godt som glemt i diskursen om aktiv transport: Det å gi lek og moro en ledende plass i byplanleggingen. Og på den måten gir den også et eksempel på hvordan fantasien kan ta oss til steder vi ellers ikke ville ha kommet til. 

Referanser

(1) Gabrysch S. Imagination challenges in planetary health: re-conceptualising the human-environment relationship. The Lancet Planetary Health. 2018;2(9):e372–3. https://doi.org/10.1016/s2542-5196(18)30169-4 

(2) Pereira, L., Sitas, N., Ravera, F., Jimenez-Aceituno, A., & Merrie, A. Building capacities for transformative change towards sustainability: Imagination in Intergovernmental Science-Policy Scenario Processes. Elementa: Science of the Anthropocene. 2019:7, Article 35. https://doi.org/10.1525/elementa.374/112503 

(3) Forskrift om nasjonal retningslinje for fysioterapeututdanning – Lovdata [Internet]. lovdata.no [hentet 23. august 2023]. Tilgjengelig fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-410 

(4) Maric, F., Bårdsen, Å., & Nikolaisen, L. Rød tråd om grønn fremtid: Slik satser vi på bærekraft (Fagkronikk). Fysioterapeuten. 2023. https://www.fysioterapeuten.no/rod-trad-om-gronn-fremtid-slik-satser-vi-pa-baerekraft/148333 

(5) Davenport, T. E., Griech, S. F., VanDeCarr, T., Rethorn, Z. D., & Magnusson, D. M. Social Power and the Movement System: Why and How Physical Therapists Might Influence the Upstream Currents of Health. Physical Therapy. 2023:7. https://doi.org/10.1093/ptj/pzad052 

(6) Maric, F., Nikolaisen,L.J.,& Bårdsen,Å. Physiopunk Vol 1. Open Physio Journal. 2021. https://doi.org/10.14426/opj/202111pp23 

(7) Maric, F., Nikolaisen, L. J., Ntinga, M. N., & Webb, J. Healthpunk Vol 2: Fiction + Healthcare + You. Open Physio Journal. 2022. https://www.doi.org/10.14426/opj/202212hp0200

Powered by Labrador CMS