Kamp om spesialistgodkjenning

Valg av strategi når det gjelder offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter skaper hodebry for NFF. Hva gir størst mulighet for gjennomslag; Fem, to – eller bare MT?

Publisert

At NFF kun skal satse på å få gjennomslag for manuellterapi i en offentlig spesialistordning, kan bli et lite populært alternativ blant NFFs andre spesialiteter og blant medlemmer generelt. Selv om det skulle vise seg å være det beste alternativet for nå målet; offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter.

Viktige signaler:

  • Lovfestet rett til fysioterapikompetanse i kommunene.
  • Direkte tilgang til fysioterapi.
  • Meldingen er preget av et ønske om sterkere styring med avtalefysioterapeuter.
  • Det kommer en egen fysioterapiforskrift.
  • Det skal lages en veileder for kommunenes oppfølging av private aktører med driftsavtale.
  • Regjeringen åpner for å vurdere offentlig spesialistgodkjenning, men omtaler kun manuellterapeuter.
  • 1.oktober er det høring i Stortingets helse- og omsorgskomité

Kilder: NFF og Stortingsmelding 26 (2014-2015)

Stortingsmelding 26, «Framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet», var hovedsaken på forbundsstyrets møte torsdag 11. juni. Innholdet og signalene i meldingen kan få stor betydning for fysioterapitjenesten i kommunene, og vil ta mye av NFFs tid og ressurser resten av dette året og i 2016.

I et notat til forbundsstyret skriver sekretariatet at NFF har blitt hørt på spesielt to viktige punkter: Lovfestet rett til fysioterapikompetanse i kommunene, og direkte tilgang til fysioterapi. Men NFF har bare delvis blitt hørt når det gjelder offentlig spesialistgodkjenning.

Fra fem til en?

Mens forbundsstyret i januar vedtok å prioritere fem spesialiteter, er det bare manuellterapi som er spesifikt nevnt i stortingsmeldingen. Dette til tross for at Helsedirektoratet to ganger, senest i 2012, har anbefalt at både manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi bør inkluderes i en offentlig spesialistgodkjenning.  De tre andre spesialitetene er barne- og ungdomsfysioterapi, fysioterapi for eldre, og allmenn fysioterapi.

Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å utrede «om forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger skal endres, slik at sykepleiere med nærmere definerte mastergradsutdanninger kan bli offentlig godkjente spesialister. Det skal også vurderes om fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi skal inkluderes.»

Sterk uenighet

Fysioterapeuten var til stede på deler av forbundsstyremøtet 11. juni, der stortingsmeldingen ble diskutert. Men møtet ble lukket når valg av strategi for offentlig spesialistgodkjenning skulle diskuteres. 

Samme dag var det hektisk møtevirksomhet mellom NFFs politiske ledelse og styret i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Styret i faggruppen hadde henvendt seg direkte til Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget for å argumentere for psykomotorisk fysioterapi i en offentlig spesialistordning. Det likte NFFs politiske ledelse svært dårlig.

Forventer å bli prioritert

Styret i Faggruppen for manuellterapi forventer på sin side at MT får førsteprioritet. Det kommer klart fram i et brev til forbundsstyret. Faggruppen tolker stortingsmeldingen dit hen at HOD åpner for at «en – EN – gruppe vil bli vurdert for offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter».

MT-styret viser til at NFF og faggruppen har jobbet med å få på plass en offentlig spesialistordning for fysioterapeuter siden 1989:

– Organisasjonen har kun ved ett tilfelle siden da vært i en situasjon hvor muligheten for å få gjennomslag for en spesialistgodkjenning for en gruppe fysioterapeuter har vært like stor. Etter 2017 vil det politiske landskapet kunne se annerledes ut, påpeker faggruppen.

Styret viser også til at striden om autorisasjon for snart ti år siden splittet manuellterapimiljøet:

– I og med at vi også har en annen organisasjon for manuellterapeuter, er det en reell fare for medlemsflukt om miljøet ikke blir prioritert med den muligheten som stortingsmeldingen nå gir oss.

Faggruppen for manuellterapi mener at «noen må prioriteres først, og at muligheten for å skrive fysioterapihistorie er nå.»

Psykomotorikerne bekymret

– Vi ser svært alvorlig på at psykomotorisk fysioterapi ikke er nevnt i meldingen som en av helsepersonellgruppene som skal utredes for offentlig spesialistgodkjenning, skriver leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, Gunn Marit Hellesø, i en e-post til Fysioterapeuten.

Hun spør blant annet om dette beror på manglende oppfølging fra NFFs side av Helsedirektoratets anbefaling fra 2012 om å opprette offentlig spesialistordning for både manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.

– I NFFs innspill til stortingsmeldingen er alle spesialitetene spilt inn. Dette er i tråd med landsmøtevedtaket fra 2013. I innspill til stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten foreslår NFF en utvidet rolle for psykomotorisk fysioterapi. Men det står ikke noe om at vi er spesialister på området. De ulike spesialitetene i NFF er omtalt samlet, med ett unntak; manuellterapi. MT blir i ulike sammenhenger omtalt som spesialister på muskel- og skjelettproblematikk. Dette, og den vedvarende uenigheten om autorisasjon og spesialistordning, mener jeg er årsak til at regjeringen kun foreslår MT inn i en spesialistordning, skriver Hellesø.

– Ville fronte saken selv

På spørsmål fra Fysioterapeuten om den hektiske møtevirksomheten torsdag 11. juni, svarer Hellesø:

– Styret vedtok i mai å følge opp NFFs intensjoner ved å intensivere påvirkningsarbeidet fram mot Stortingets behandling av meldingen om primærhelsetjenesten.  Faggruppen satte ned et utvalg for å dokumentere primærhelsetjenestens behov og nytte av spesialistgodkjenning for psykomotorisk fysioterapi. Utvalget skulle også informere Stortingets helse- og sosialkomite. NFFs ledelse ser dette som en interessekonflikt, og har understreket at politisk påvirkning skal gjøres samlet. Faggruppestyret mener på sin side at denne saken må frontes spesifikt overfor politikerne, skriver Hellesø.

Powered by Labrador CMS